Prípravy na slávnostné Te Deum na Katolíckej univerzite vrcholia

Ružomberok 30.6.2020. V stredu 1. júla 2020 sa na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU) uskutoční slávnostné ukončenie akademického roka 2019/2020 spojené so spomienkovou slávnosťou pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Katolícka univerzita v Ružomberku Program začne 9:30 hod. slávnostnou sv. omšou – Te Deum v Kostole sv. Rodiny v Ružomberku – Rybárpoli. Po jej skončení prebehne o 11:00 hod. slávnostné udeľovanie titulu „doctor honoris causa“ Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc. a čestného titulu „profesor emeritus“ prof. Ing. Eduardovi Bublincovi, CSc. v Aule sv. Jána Pavla II. Kostol sv. Rodiny v Ružomberku - Rybárpoli Spomienková slávn

Po pandémii môže byť lepšie, keď... 126. zhromaždenie Neformálneho ekonomického fóra

Bratislava 25.6.2020. Slávnostné otvorenie zhromaždenia Nezávislého ekonomického fóra, priam symbolicky na pravé poludnie započalo úvodným slovom Dr. Petra Kasalovského zakladajúceho člena a predstaviteľa Združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub. Auditórium 126. zhromaždenia NEF v Pálffyho paláci v Bratislave dňa 25.6.2020 Prvú tému „Sto dní bez štyroch od vymenovania vlády SR I. Matoviča“ po základných in formáciách a názorovej platforme s relevantným okolím rozviedol Dr. Peter Kasalovský. Vystúpil Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., priblížil k akým výzvam smeruje slovenské zdravotníctvo. Na fotografii vpravo Dr. Peter Kasalovský, zakladajúci člen a predstaviteľ Združenie Neformál

Aerodynamika a mechanika letu

Pezinok 18.6.2020. Na knižnom trhu sa objavilo druhé vydanie odbornej publikácie s názvom Aerodynamika a mechanika letu z vydavateľstva MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. Autormi knižky sú výnimočné osobnosti nielen v oblasti letectva Dušan Neštrák a Stanislav Szabo. V publikácii sa stretneme so základmi aerodynamiky nízkych a vysokých rýchlostí. V ich nadväznosti sa autori zaoberajú rozborom letových výkonov a ustálených režimov letu atmosférických lietadiel. V závere je venovaná pozornosť rozboru základov letových vlastností z pohľadu stability a riaditeľnosti letu. Pre záujemcov pre hlbšie štúdium aerodynamiky a mechaniky letu je v publikácii uvedený aj prehľad odbornej literatúry, ktorú niele

Ocenení Veľkou zlatou medailou profesora Štefana Kassaya

Pezinok 16.6.2020. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania už tradične oceňuje osobnosti podieľajúce sa na prepojení vedy a praxe, propagujúce moderné spôsoby výučby, za významné prínosy v rôznych oblastiach spoločenského života spojené s prospešnými výsledkami presahujúcimi častokrát aj rámec zacielenia výskumu alebo činností komplexnej vedeckej osobnosti. Prezident Nadácie dnes odovzdal po prvý raz Veľkú zlatú medailu, symbol previazania vedy a praxe za výnimočné počiny hneď v troch oblastiach: riadenia nadnárodnej korporácie a vedenie divízii počas mimoriadnych udalostí, vedecko-technický rozvoj a šírenie znalostí formou multiprierezového média a za grafické artefa

Autobiografická výpoveď o kontinuite života, o kariére a medziľudských vzťahoch profesora Kassaya

Pezinok 15.6.2020. „Profesor Štefan Kassay je v tom najlepšom zmysle slova človekom zvedavým, zdravo nespokojným a náročným na seba aj svoje okolie. Kladie si množstvo otázok o existencii človeka, o zmysle nášho bytia, o fungovaní sociálno-politicko-ekonomických systémov celého sveta. Takto ho vnímam ja, pretože s ním spolupracujem už dlhé roky. Vždy som obdivovala jeho pracovitosť, húževnatosť, nadšenie pre prácu a tiež vytrvalosť. Obdivujem jeho sebadisciplínu a túžbu odovzdať širokej verejnosti a mladej generácii čo najviac z toho, čo ho život naučil,“ prihovára sa čitateľom na obálke novej publikácie profesora Štefana Kassaya riaditeľka Divízie ľudských zdrojov I.D.C. Holding, a.s. Ing.

Systémová zmena zavádzajúca prepojenie teórie a praxe zajtrajška

Pezinok 12.6.2020. „Kombinácia poznania vlastných nárokov a možností jednotlivých technológií definuje rýchlosť nášho rastu v konkrétnej oblasti. Základom je uvedomiť si, že vlastnenie technológie nemôže byť cieľom, ale prostriedkom pre získavanie nových zručností a skúseností. Porozumením a možnosťou využívať najmodernejšie zariadenia posúvame hranice poznania a vytvárame priestor pre otázky, ktoré potrebujú odpovede. Uvedený princíp vytvára predpoklad pre rast osobnosti a rozvoj manuálnych aj duševných zručností jednotlivca. Tak vzniká vedomostná spoločnosť, kde technológie majú svoje pevné miesto, pretože jednoduchým spôsobom dokážu odpovedať na otázky, vďaka ktorým získavame rozhľad a sk

Archív