top of page

Prvá časť

VODCOVIA A MANAŽÉRI

Druhá časť

ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

Tretia časť

PODNIKOVÁ STRATÉGIA

Štvrtá časť

ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

Piata časť

TEORETICKÉ ZÁKLADY A PODMIENKY FUNGOVANIA

PODNIKOVEJ FINANČNEJ POLITIKY

Šiesta časť

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

Siedma časť

ANALÝZA ZISKOVOSTI TRHU

Ôsma časť

INVESTIČNÁ STRATÉGIA A INVESTIČNÉ PROJEKTY

Deviata časť

TEÓRIA KOMUNIKÁCIE A JEJ VYUŽITIE

V PODNIKOVEJ PRAXI

Desiata časť

KOMPONENTY VIACPRIEREZOVEJ KOMUNIKÁCIE – časť A

Jedenásta časť

KOMPONENTY VIACPRIEREZOVEJ KOMUNIKÁCIE – časť B

Dvanásta časť

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

Trinásta časť

ZÁKLADY PROJEKTOVANIA

INOVATÍVNEHO PODNIKU

Štrnásta časť

PROJEKTOVANIE GLOBÁLNE 

KONCIPOVANÉHO PODNIKU – časť A

Pätnásta časť

PROJEKTOVANIE GLOBÁLNE 

KONCIPOVANÉHO PODNIKU – časť B

Šestnásta časť

REALIZÁCIA PROJEKTOV V PRIEMYSELNEJ PRAXI

Sedemnásta časť

ZNALOSTNÝ PODNIK

Osemnásta časť

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Deväťnásta časť

NOVÝ SVET, NOVÉ PRÍLEŽITOSTI

Dvadsiata časť

PRÍLOHY, ZÁVEREČNÉ KONŠTATOVANIA

Prvá časť

VODCOVIA A MANAŽÉRI

Dominantnou funkciou riadenia je vedenie ľudí. Spolu s ostatnými manažérskymi funkciami tvoriacimi manažérske povolanie, vytvára predpoklady toho, aby manažér bol efektívnym vodcom. Efektívne vedenie má svoje pravidlá a ovplyvňuje ho množstvo faktorov, predovšetkým osobnosť každého vedeného i vedúceho pracovníka, právomoc a moc, ktorá sa v podniku uplatňuje. Vodcovstvo je definované spôsobmi rozhodovania vychádzajúcimi z manažérskych štýlov, postavenia riadiaceho pracovníka a správania sa pracovných skupín, či pracovných tímov. Pre podnik a jeho rozvoj v budúcom období sú vlastnosti a schopnosti vodcu mimoriadne dôležité. A to v konkrétnom podnikateľskom prostredí, ktoré je vždy špecifické, premenlivé v čase a teda aj v nárokoch na spôsobilosť vodcov a manažérov. Cesta od manažérstva k vodcovstvu je náročná, vyžaduje si neustále štúdium ale i dostačujúcu prax v riadení a vedení ľudí. Autor sa k tomu vyjadruje zreteľne a s prehľadom predovšetkým na základe osobnej riadiacej praxe vo veľkých podnikoch počas viacerých desaťročí.

Druhá časť

ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

Manažérske teórie sa neustále vyvíjajú a najčastejšie sú otvorenou reflexiou situácie v podmienkach praxe. Nároky na riadenie rastú a tak sa stáva sa i to, že pri neznalosti, či nedostatku vstupných informácií manažment uplatní metódu „pokus- omyl“. Takto nadobúdané nové skúsenosti spravidla bývajú “draho zaplatené,“ pretože neúspešných pokusov môže byť celý rad, pokým sa dosiahne riešenie. Stáva sa to dokonca aj v prípadoch, keď už na danú situáciu existujú verifikované poznatky a napriek tomu manažment uplatňuje návykové postupy a rozhodnutia, ktoré v novej situácii môžu byť neefektívne. Aby sa tomu predišlo, je žiaduce podrobnejšie sa zoznámiť predovšetkým s tými aspektmi manažérskej praxe, ktoré na ňu vplývajú zásadným spôsobom. Autor v tejto knihe zvlášť akcentuje, že tak ako sa mení podnikateľské prostredie, uspôsobujú sa nielen teórie ale predovšetkým praktiky riadenia, ktorých oprávnenosť ukáže budúcnosť.

Tretia časť

PODNIKOVÁ STRATÉGIA

Predovšetkým v súčasnom období neustálych zmien je potrebné prehodnotiť zaužívané postupy v riadení a uvedomiť si, že formovanie stratégie podnikania je vlastne prípravou na realizáciu konkrétnych krokov, ktoré je potrebné urobiť v danom čase, ak podnik má prežiť, a byť konkurencieschopným. Nie sú dôležité stohy dokumentácie o stratégii, ale akcieschopnosť, realizačná odozva pri nečakaných prekvapeniach a konkrétne rozhodnutia v reálnom čase. Avšak takýto postoj k stratégii nemožno zamieňať s každodennou operatívou. Stratégia sa prijíma na dlhšie obdobie, avšak pri nečakaných zmenách vonkajšieho okolia sa nemôže stať „železnou košeľou“. Preto je v knihe venovaný priestor formulovaniu, vývoju a spôsobu stanovenia stratégie. Súčasťou tejto časti je aj strategická analýza a jej úloha pri skúmaní podnikových zdrojov, potenciálov a konkurencie na súčasnú i budúcu výkonnosť podniku. Osobitosť prístupu autora k týmto otázkam je potvrdená dosiahnutými výsledkami v konkrétnom podniku, ktorého je hlavným stratégom.

Štvrtá časť

ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

Úspech v podnikaní vo veľkej miere podmieňuje tvorba štruktúr. Štruktúra však nemôže byť univerzálna, pre každý podnik rovnaká a nemenná, bez ohľadu na to, čo sa odohráva v relevantnom okolí. Neaktualizovať štruktúru znamená ignorovať z okolia pôsobiace vplyvy, čo by nevyhnutne viedlo k ohrozeniu vlastnej existencie. Rozhodne v turbulentnom prostredí by podnik neprežil, ak by nebol reakcie schopný ak by sa organizačne udržiaval na úrovni raz a navždy „zabetónovaných“ štruktúr. Naopak, podnik môže napredovať iba ak je schopný prispôsobovať sa a včas predvídať zmeny a tomu podriadiť aj zmeny vo vnútorných štruktúrach podniku. Moderný podnik vo svojom správaní nielenže sa snaží predvídať, ale aj jednoznačne reflektuje existujúcu situáciu, neúprosné konkurenčné tlaky a reaguje na nové, nečakané situácie. Existujúce štruktúry pohotovo uspôsobuje v záujme presadenia potrebnej strategickej zmeny v podniku a podnikaní. V tejto knihe autor okrem poznatkov zo svetovej literatúry čitateľovi predostiera i svoje i osobné skúseností a uvádza zdroje strategických zmien, ich typy a spôsoby ich riadenia.

Piata časť

TEORETICKÉ ZÁKLADY A PODMIENKY FUNGOVANIA

PODNIKOVEJ FINANČNEJ POLITIKY

Finančná politika podniku úzko súvisí s vonkajším okolím. Je zrejmé, že ak podnik vytvára nové hodnoty využívaním nových technológií inováciami a lepšou organizáciou práce, môže kalkulovať s tým, že z nových zdrojov zabezpečí ďalší rozvoj podniku. Skutočnosť v praxi je však iná. Decízna sféra vstupuje v rámci politiky štátu do rozhodovania v podnikoch spostredkovane, regulačnými opatreniami, ktoré pre podnik znamenajú zvyšovanie nákladov v zmysle nových zákonov a predpisov. Už z toho vidno, aké zložité t.j. sledovanie pôvodne utvorenej a schválenej finančnej politiky podniku. Navyše, okrem regulačných zásahov, štátu sú tu vyššie riadiace zložky. Najvýraznejšie sa vonkajšie zásahy prejavujú v podmienkach európskej integrácie, ktoré zohľadňujú potreby európskych štruktúr a v tom zmysle nastoľujú centrálne riadenú finančnú politiku, kedy dochádza k vnútornej rozpornosti v riadení podniku. V tomto zmysle sa publikácia zaoberá rovnako makroekonomikou a mikroekonomikou, pretože medzi týmito dvomi okruhmi vplyvov na podnik sa musí dosiahnuť vzájomné uspôsobenie.

Šiesta časť

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

Sama príbuznosť dvoch obsahových celkov, t.j. finančnej politiky a finančného riadenia v podniku, dáva tušiť súvislosti, ktoré voči sebe navzájom tvoria tieto determinanty. Bez rešpektovania finančnej politiky nie je možné efektívne riadiť podnik ako taký, rovnako ako bez rešpektovania konktrétností daných finančnými nástrojmi. Sú to problémy, ktoré naberajú akceleračný charakter už aj vo vzťahu k medzinárodnej tenzii a neustálymi novými regulatívmi v štátoch EÚ, ale aj vo svete vôbec. Je preto bežné, že podniky prichádzajú o veľkú časť profitu, s ktorým sa rátalo pre ďalší investičný rozvoj – napr. čisto vplyvom kurzových rozdielov ktoré sa nedajú ani približne predvídať. Táto situácia vytvára finančné riziká siahajúce na samú podstatu existencie podniku a o to viac si žiadajú zvýšenú pozornosť v manažérskom účtovníctve, v systéme finančného plánovania, kontroly a iných aspektov, ktoré vyplývajú z neustálych, často prekvapivých zmien, spôsobených vonkajším okolím.

Siedma časť

ANALÝZA ZISKOVOSTI TRHU

Je zrejmé, že v náročnom hyperkonkurečnom prostredí sa v podnikoch vynakladá veľké úsilie o udržanie samej existencie a iba málo podnikov má taký potenciál, ktorý je dostačujúci pre zabezpečenie jeho rozvoja. Iná je otázka, do akej miery je podstatné riešenie akútnych problémov vplyvom oslabovania disponibility podniku ako takého a či vrcholový manažment je spôsobilý dostačujúco predvídať zmeny a tým aj určenie smeru ďalšieho rozvoja rovnako v krátkodobom, ako aj dlhodobom horizonte. Sama stratégia podniku naberá úplne iné dimenzie, pretože sa nemožno spoliehať na dlhodobé projektovanie budúcnosti podniku a doteraz používaný systém informácií a ukazovateľov, ktoré rozhodujú o vnútropodnikovom finančnom riadení. Pochopiteľne, vedenie podniku v novej situácii sa musí zásadným spôsobom koncentrovať na tvorbu zisku a vo vzťahu k jeho pozícii a aktivitami na svetových trhoch sa musí zaoberať väčšou mierou otázkami internacionalizácie a globalizácie.

Ôsma časť

INVESTIČNÁ STRATÉGIA A INVESTIČNÉ PROJEKTY

Otázka nových investícii je zároveň otázkou zachovania existencie podniku a predvídania budúcich riešení umožnených vlastnou a systematickou tvorbou nových zdrojov. Pokiaľ stratégia stráca svoju efektivitu na dlhodobom horizonte, tak aj investičné projekty sú ohrozované vysokou neurčitosťou budúcich situácii. Navyše, podniky musia nielen modernizovať výrobu, ale aj zachovávať výrazné požiadavky decíznej sféry vo svetovej dimenzii, týkajúce sa predovšetkým ochrany životného prostredia. Je rad iných požiadaviek formulovaných v základných dokumentoch decíznej sféry, ktorých cieľom je dosiahnuť takú výkonnosť podniku, aby bola dostačujúca aj v budúcom období v projektovanom horizonte aby jednak kvalitou a novosťou podnik vytváral také produkty, ktoré sú svojou povahou nové, objavné a majú predpoklady prieniku na svetových trhoch charakteristické vyššou vytváranou hodnotou vzhľadom na existenciu týchto produktov.

Deviata časť

TEÓRIA KOMUNIKÁCIE A JEJ VYUŽITIE

V PODNIKOVEJ PRAXI

Komunikácia je základný spôsob odovzdávania a prijímania informácií. V konečnom dôsledku najčastejšie komunikáciou a hlavne cielene orientovanou komunikáciou posilnenou príslušnými komunikačnými technológiami sa sleduje zmena preferencií a vnímania hodnôt jednotlivcov i spoločenských hodnôt a následne prístupnosti k zmenám, či formovaniu kvalitatívne nových cieľov. Predovšetkým z hľadiska spoločenských a podnikových cieľov je rozhodujúca podstata komunikácie, ktorá spočíva v pôsobení na vedomie a podvedomie človeka. Komunikácia umožní poznať seba a iných. Reguluje naše konanie a správanie, ovplyvňuje naše ašpirácie, náš výkon a usmerňuje celkový pohľad na osobný i spoločenský život. Očakávaným výsledkom je prijatie cieľov, zámerov, posolstiev. 

Desiata časť

KOMPONENTY VIACPRIEREZOVEJ KOMUNIKÁCIE

V procese nebývalých spoločenských premien a rastu konkurencie vytváranie vzťahov s verejnosťou (PR – Public Relations) nadobudlo pre podniky strategický význam. Komunikačná akcelerácia a šírka komunikačného „zásahu“ v globálnom komunikačnom priestore jednoznačne ovplyvňujú kvalitu podnikateľského mikroprostredia, obchodné podmienky s partnermi a v konečnom dôsledku ovplyvňujú hodnotu samotného podniku. Nová situácia nastoľuje nové požiadavky, tzn. že rozvíjanie vzťahov s verejnosťou si vyžaduje kreatívne postupy, multiplikovanosť zdieľaných komunikačných obsahov, variantné využívanie rozličných komunikačných technológií a nástrojov. Zároveň sa očakáva interaktivita vzťahov a integrovaný vplyv aj v nečakaných krízových situáciách. Podstata PR vyplýva zo zmyslu komunikácie podniku s verejnosťou. Ide o získanie priestoru pre existenciu, rast a všestranný rozvoj podniku. Názory na miesto PR v podniku a vzťahy s verejnosťou sú zrejmé aj zo širšie, celospoločensky koncipovaných názorov o verejnej mienke. 

Jedenásta časť

VYBRANÉ METÓDY VÝSKUMU TRHU

Nové komunikačné technológie a rozvojové trendy spôsobili, že reklama už nemôže byť taká istá ako v minulosti. To ešte viac núti podnik a jeho manažérov zlepšovať komunikačnú kampaň a riadiť ju na vyššej úrovni, integrovať reklamu zameranú na produkty a značky do celkovej komunikácie podniku. To znamená vytvárať a používať nové formy odovzdávania informácií s kvalitnou spätnou väzbou, sledovať účinky reklamy oproti východiskovému stavu a zainteresovať zúčastnených na optimalizácii nákladov spojených s komunikačnou kampaňou. V rámci pôsobenia integrovaných komunikačných nástrojov a systematického vplyvu na zákazníkov zásadnú úlohu zohráva cena. Stáva sa jedným z najvýznamnejších komunikačných nástrojov, ktorý vyvoláva veľmi rýchle reakcie zákazníkov. Pohyb ceny je mimoriadne citlivý faktor pri rozhodovaní zákazníka o kúpe produktu alebo produktu reprezentovaného príslušnou značkou. 

Dvanásta časť

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

Vplyv komunikácie z hľadiska pôsobenia na zákazníka je ťažko merateľný, jednoznačne však možno konštatovať, že je menej účinný ako v minulosti. Menia sa atribúty utvárajúce komunikačnú silu, prechádzajúcu niekedy do extrému hraničiaceho s komunikačnou agresiou. Vyplýva to z diferencovanosti spoločensky uznávaných hodnôt, individuálnej axiológie súbežne s rastom vzdelanosti a odporom k dirigizmu z akéhokoľvek zdroja. Prúd rôznorodých spoločenských smerovaní celkom prirodzene spôsobuje skokovité a zvlášť individuálne diferencované premeny životných podmienok a tým aj životného štýlu zákazníkov koexistujúcich trhových segmentov a zákazníckych generácií. Je preto nereálne byť v kontinuite podnikov k rozvíjaniu vzťahov so zákazníkmi v prostredí zákazníckej promiskuity, v ktorom hlavným nástrojom komunikačného vplyvu hraničiaceho s nátlakom a manipuláciou mnohodimenzionálnej konkurencie je všeobecne uznávaný akcent na akýkoľvek profit, či benefit. V prostredí totálnej konkurencie zvýšenie hodnoty podniku je existenčnou otázkou a je preto predmetom dlhodobého úsilia a hľadania optimálnych riešení. Kľúčové sú teoretické poznatky a modely, ktoré sa formujú a obnovujú. 

Trinásta časť

ZÁKLADY PROJEKTOVANIA INOVATÍVNEHO PODNIKU

Premeny súčasného sveta vplyvom globalizácie, neustálej turbulencie a svetovej ekonomickej tenzie zvyšujú neurčitosť správania sa politicko-ekonomických subjektov napriek vývojovému medzistupňu označovaného ako Nová ekonomika a rozhodujúcim spôsobom determinujú správanie sa podnikov. Nečakanými prekvapeniami a regulačnými zásahmi decíznej sféry vo veľkej miere dochádza k ohrozeniu ich samej existencie. V prípade vstupu podniku do svetovej súťaže je samozrejmosťou sledovanie vývoja svetových trhov a poznanie parametrov pozicionujúcich zvlášť novoetablovaný podnik svetovej triedy. Na tom základe akcionári a záujmové skupiny musia dopredu racionálne zvážiť predpoklady a možnosti dosiahnutia najvyššej úrovne podnikania v podmienkach neustálej a neúprosnej svetovej konkurenčnej konfrontácii. Kvalita je rozhodujúcim faktorom v globálnej hyperkonkurencii. Podnik musí riadiť úroveň kvality na všetkých stupňoch riadenia a sledovať jej priebeh a náklady. Kvalita svojou všeobsiahlosťou a významom musí byť objektivizovaná, jej charakteristiky usporiadané do určitého komplexu na seba nadväzujúcich faktorov, ktoré umožňujú racionálne prístupy nielen k chápaniu pojmu kvalita, ale aj určitú úroveň synergie v realizačných procesoch.

Štrnásta časť

PROJEKTOVANIE GLOBÁLNE KONCIPOVANÉHO PODNIKU

Projektovanie podniku svetovej triedy, zvlášť podniku globálnej dimenzie, je mimoriadne náročný tvorivo-organizačný proces. Vyžaduje si veľké skúsenosti projekčného tímu, znalosti na verifikovanej úrovni s prístupom do svetových databáz. Ako samozrejmosť sa očakávajú aplikácie najnovších trendov v danej oblasti so zámerom zvyšovať konkurenčný potenciál projektovaného podniku. Už v rámci prípravy na započatie projektovania je potrebné stanoviť základné parametre. Tzn., že sa zvažuje podnikateľský zámer a v projekte sa tomu prispôsobujú všetky rozhodujúce hľadiská. Ak ide o projektovanie „na zelenej lúke“, potom už na úrovni plánovania tvorby projektu sa utvárajú podnikateľské vízie, ciele a stratégie dosahovania cieľov. Najdôležitejším krokom každého podniku je ochota vzdať sa vecí, ktoré sa niekedy robili, ale dnes sú nepostačujúce, nevyhovujúce, zmeniť ľudské myslenie a pripustiť aj nové možnosti, nové trendy v podniku, ktoré môžu znamenať pre podnik cestu k dosiahnutiu výkonnosti podniku svetovej triedy. Dalo by sa predpokladať, že do sieťových podnikov sa zapoja predovšetkým veľké nadnárodné koncerny. Avšak tento predpoklad, ako ukázal vývoj, je mylný.

Pätnásta časť

PROJEKTOVANIE PODNIKU

Rôznorodosť výroby je obsiahnutá v samotnom odlíšení podľa výrobného odvetvia, čo zase vyplýva z osobitostí konkrétnych výrobných systémov. Jednotlivé odvetvia sa odlišujú svojimi hlavnými technologickými procesmi. V každom prípade, v každom odvetví je zmyslom výroby voľba najvhodnejšej technológie, aby z poloproduktu vznikol konečný produkt či výrobok (súčiastka) s predpísanými geometrickými a kvalitatívnymi vlastnosťami, ktoré sú dané technickou dokumentáciou. S predstavou budovania podniku na „zelenej lúke“ korešpondujú možnosti tvorby projektu s využitím systémov novej generácie spravidla predstavované komplexnými integrovanými riešeniami s aplikáciou najnovších softvérových, informačných a komunikačných technológií a inteligentných výrobných systémov zoskupených v nových adaptabilných organizačných štruktúrach v podobe digitálneho podniku. Cieľom takýchto riešení je zvyšovanie produktivity bez straty pružnosti, skracovanie času výroby, zvyšovanie kvality, zvyšovanie hodnoty výrobkov a služieb a pod.

Šestnásta časť

REALIZÁCIA PROJEKTOV V PRIEMYSELNEJ PRAXI

Publikácia kumuluje skúsenosti získané z prevádzkovania systémov veľkých podnikov. Podnikateľské prostredie neúprosne diktuje nové a nové požiadavky, čo determinuje celý produkčný proces. Schopnosť podnikov prežiť, prosperovať a rásť je podmienená progresívnou tendenciou vývoja strategických nástrojov uplatňovaných v konkurenčnom prostredí. Celosvetový trend v budovaní takýchto podnikov je orientovaný na zvyšovanie kvality produktov, znižovanie nákladov podniku, zvyšovaní produktivity, znižovaní časov medzi objednávkou a dodávkou, zvyšovaní pružnosti reagovania na potreby zákazníka. Preto sú nevyhnutné také produkčné systémy na všetkých úrovniach riadenia a realizácie produkcie, ktoré sú dostačujúco flexibilné a zaručujú vysokokvalitnú produkciu aj pri skracovaní produkčných časov.

Sedemnásta časť

ZNALOSTNÝ PODNIK

Reálny život prináša praktické skúsenosti a preveruje teórie. Ak je skutočnosť diametrálne odlišná, potom predpoklady, ciele a projekty priniesli iba malý úžitok a stávajú sa minulosťou a premárneným časom. Kardinálne spoločenské zmeny ostatných rokov a skutočný život si vynútia premeny myslenia, nové riešenia a východiská. Doterajšie pravdy si vyžadujú veľké korektúry a na mnohé je lepšie zabudnúť. Spoločensko-ekonomické premeny a ich reflexie v riadení podnikov komponenty týkajúce sa znalostí a znalostnej spoločnosti obsahovo zahŕňajú výklad procesov spoločenských zmien a ich dôsledky na kvalitu života a správanie človeka. 

Osemnásta časť

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Diktát času je neúprosný. Všetko je dnes  inakšie ako pred rokmi, keď sa formulovala vhodná štruktúra diela, ktoré by bolo prínosom k rozvoju spoločenskej produkčnej praxe s jednoznačným cieľom: udržať podnik, prežiť zložitosti doby, vyvolané celosvetovou krízou a pomôcť, podnikom osvetlením nových efektívnych, metód a nástrojov, ktoré by viedli, k rastu konkurencieschopnosti v zložitom, globálnom prostredí. Na základe priaznivých ohlasov, ktoré nasledovali po vydaní prvých štyroch zväzkov pentalógie, možno už dnes povedať, že teoretické konštatácie prebiehajúcich javov a podnikových procesov sa dostatočne priblížili, pre dané obdobie dokonca v príslušnom predstihu. Myšlienkový predel v obsahu diela a jeho kvalitatívne rozlíšenie toho, „čo bolo“, „čo je a čo nás čaká“, je jedným zo spôsobov uvedomenia si, že vývoj diania na zemeguli je nezvratný, čo sa týka svojho smeru, odlišuje sa iba rýchlosť diania a príslušná akcelerácia za predpokladu, že tento vývoj chápeme ako historickú skúšku človečenskej múdrosti s možnosťou vymknúť sa z nepriaznivých dôsledkov nehospodárneho narábania s prírodným bohatstvom našej planéty.

Deväťnásta časť

NOVÝ SVET, NOVÉ PRÍLEŽITOSTI

Nový svet, formovanie jeho kultúr človek si o to viac uvedomuje riziká ohrozujúce jeho existenciu, bezprostredne ho zasahujú vplyvy globalizácie a dôsledky krízy. Je jednoznačné, že vedecko-technický pokrok je akcelerátorom zmien a spoločenského pohybu. Implikuje potenciál návratu slobody rozhodovania o sebe samom bez sputnania vzťahmi zamestnanca zákonite sa podriaďujúceho direktívam zamestnávateľa. Nie je to však proces, ktorý by prebiehal samovoľne, bez konfrontácií či zásadných protirečení. Potenciál slobody sa mení na potenciál ohrozenia. Môžeme už dnes vytušiť, aké sa črtajú alternatívy? Aká budúcnosť čaká človeka, ...aký bude svet? Týchto zopár bodov navodzuje obavy, pochybnosti, dokonca strach z budúcnosti. Človek dneška, človek „v tomto divnom svete“ neprestajne a naliehavo hľadá odpoveď na to, čo sa stane už v krátkej budúcnosti. Nie sú to vždy iba predpovede šamanov, či bludné fantazmagórie. Do pokladnice vedy pribúdajú exaktne zdôvodňované imaginácie, ktorých pôvod je v pozorovaniach čoraz častejšie „do očí bijúcich“ zmien človekom nepredvídaných a neovládateľných.

Dvadsiata časť

PRÍLOHY, ZÁVEREČNÉ KONŠTATOVANIA

Po uplynutí doby od spracovania problematiky učenia a rastu v podobe pripraveného knižného vydania sa aj v globálnom priestore udialo veľa relevantných udalostí ovplyvňujúcich život človeka. Mení sa spoločnosť, mení sa ekonomika i politické názory a samozrejme v dôsledku veľkých tlakov i psychika človeka. Každý ďalší deň pribúdajú aj nové názory na budúcnosť človeka, objavujú sa nové filozofické náhľady na zmysel života, ľudskej existencie, na zmysel podnikania. Tento deficit možno riešiť rozšírením už v predošlých statiach rozoberanej problematiky v podobe doplňujúcich, tematicky zameraných príloh. Pripomeňme si už myšlienky približujúce svetovú realitu novoutváraných životných podmienok človeka ceny, predstaviteľov svetovej politiky a podnikateľskej sféry nenechávajú nikoho chladným. Už za krátke obdobie od týchto varovaní sa udialo veľké množstvo zmien vo svetovom rámci, avšak s veľkými dopadmi aj na krajiny, ktoré nijakým spôsobom neprispeli k takému nežiaducemu vývoju. 

bottom of page