Zahraničné publikácie

Vedecké práce vydané v zahraničných časopisoch:

 

 •  1999. Large corporation management. Analyse de Systémes. GI -TAS  (Groupe International de formation et the recherche en Théorie et Analyse Scientifique des Systémes  Lyon) - Vol. A 1-2 mars - juin 1999, s. 55 – 59.

 •  1998. Význam zaobstarávacej politiky v podnikaní. 1. časť – Firemné ciele a konflikty. Praha, Moderní řízení 1/1998,  s.50 – 55.

 •  1998. Význam zaobstarávacej politiky v podnikaní. 2. časť – Nové stratégie zaobstarávania. Praha, Moderní řízení 2/1998, s. 34 – 38.

 •  1998. A személyzeti menedzser helyzete holding vállalatnál. (Pozícia manažéra ľudských zdrojov v holdingovej firme). A Budapesti Közgagságtudományi Egyetem Vezetöképzö Intézetének havi szakfolyóirata. Budapešť, Vezetéstudomány (Veda o riadení) 3/1998, s. 43 – 46.

 •  1998. Razvitie na investicionnije fondove v Slovakii. Banki Investicii Pazari. Sofia 5/1998, s.41 – 43.

 •  1998. Kuponska privatizacija u českoj i slovackoj. Privredna komora Jugoslavije. Belehrad, Glasnik 6/1998, s. 61 – 64.

 •  1987. Aptitude concurrentielle de la firme par libération de ľéner¬ gie créatrice humaine au niveau de la gestion.  Lyon, Analyse de Systémes -Vol. XXIII-n 4, Décembre 1997, s. 9 – 13. [50% podiel Doc. Ing. František Lipták, DrSc]

 •  1987. Výpočtová technika - základňa informačného zabezpečenia činnosti prostriedkov masovej informácie. Praha, Příloha MAA, Mechanizace a automatizace administrativy 10/1987, s. 2 – 14. 

 

 

Vedecké práce vydané v domácich časopisoch:

 

 •  1999. Možnosti uplatnenia metód priemyselného inžinierstva pri reštrukturalizácii podnikov na Slovensku. Ekonomický ústav SAV Bratislava, Ekonomický časopis 6/1999, s. 863 – 884.

 •  1987. Účinnosť tvorivej práce. Bratislava, Ekonomika práce 3/1987, s. 36 – 41.

 •  1985. Riadenie žurnalistických systémov. Bratislava, Vedecké riadenie 3/1985, s. 15 – 19.

 •  1985. Možnosti využitia matematických metód pri optimalizácii žurnalistickej tvorby. Bratislava, Sociológia 4/1985, s. 399 – 411.

 •  1984. Zmeny obsahu a efektívnosti riadiacej práce vo veľkých televíznych organizáciách. Bratislava, Ekonomika práce 3/1984, s.23 – 29.

 •  1983. Riadenie televíznej žurnalistickej tvorby v oblasti prezentácie vedy a techniky. Bratislava, Sociológia 15/1983, s. 282 – 292.

 •  1982. Filozofické aspekty vzťahu žurnalizmu k technike a matematike. Bratislava, Filozofia 4/1982, s. 560 – 572.

 

 

Vedecké monografie:

 

 •  2011. Predsiebiorstwo i przedsiebiorczość. Srodowisko biznesowe. Zmiany struktur wlasnościowych w okresie transformacji ekonomicznej Ksiegarnia akademicka Krakow 2011, s.640

 •  2011. Enterprise and Entrepreneurship. Volume three. Strategic Communication Contexts of social  development, alteriactions of the market and Communication Publishing house of the Slovak Academy of Science – is published under the auspices of the European Academy of Sciences and Arts. 2011. s. 862

 •  2011. Podnik a podnikanie. III. zväzok. Strategická komunikácia. Kontexty spoločenského vývoja, premien trhu a komunikácie.Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, VEDA, Bratislava 2010, s. 803.

 •  2010. Enterprise and Entrepreneurship Volume one.. Enterpreneurial Envinronment. Changes in ownership structure ina period of economic transformation Slovak Academy of Science, Bratislava 2010, s. 659

 •  2008. Podnik a podnikanie. II. zväzok. Ekonomika a financie. Vzájomná závislosť makroekonomických a mikroekonomckých procesov v sociálnoekonomickom rozvoji spoločnosti. Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied,  Bratislava 2008, s. 618

 •  2008. Podnik a podnikanie III. zväzok. Strategická komunikácia. Kontexty spoločenského vývoja, premien trhhu a komunikácie.  Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied, vydaná pod patronárom Európskej akadémie vied a umení,  Bratislava 2008, s. 803

 •  2006. Podnik a podnikanie. Druhý zväzok. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, VEDA, Bratislava 2007, s. 616.

 •  2006. Kassayov princíp. (Spoluautor Ivan Stadtrucker) Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, VEDA, Bratislava 2007, s. 846.

 •  2006. Podnik a podnikanie I. zväzok. Podnikateľské prostredie. Zmeny vlastíckych štruktúr v oobdobí ekonomickej transformácie. Veda, vydateľstvo Slovenskej akadémie vied,  Bratislava 2006, s. 670.

 •  2005. Marketingowa strategia firmy typu holdingovego. Ksiegarnia akademicka Krakow 2005, s. 245.

 •  2004. Marketingovaja strategija firmy holdingovogo tipa II. Predprinimateľskaja a marketingovaja strategija. Naučno-populjarnoe izdanie Moskva 2004, s. 280.

 •  2004. Marketingovaja strategija firmy holdingovogo tipa III. Menedžment strategi českogo marketinga. Naučno-populjarnoe izdanie Moskva 2004, s. 245.

 •  2004. Marketingovaja strategija firmy holdingovogo tipa IV. Primenenie mirovych tendencij korporativnogo razvitia v I.D.C. Holding, a.s. Naučno-populjarnoe izdanie Moskva 2004, s. 510.

 •  2003. Markentigovata strategija na firmi ot choldingov tip I. Tendencii na korporatiovnoto razvitie. Izdateľstvo „Abagar“ Veliko Tarnovo 2003, s. 351.

 •  2003. Marketingowa strategia firmy typu holdingovego. Czesc II. Strategiaa dialalnosci gospodarczej i strategia marketingowa. Ksiegarnia akademicka Krakow 2003, s.280.

 •  2003. A Holding típusu cégek marketinstratégiája I. A gazdasági társulások fejlõdésének irányzatai. UNI – System EC. Nyiregyháza 2003, s.352

 •  2003. A Holding típusu cégek marketinstratégiája II. A Vállalkozási és marketing- stratégia. UNI – System EC. Nyiregyháza 2003, s. 272.

 •  2003. A Holding típusu cégek marketinstratégiája III. A stratégiai marketing mernezsmentje. UNI – System EC. Nyiregyháza 2003, s.228.

 •  2003. A Holding típusu cégek marketinstratégiája IV. A korporációs fejlõdés világtendenciáinak érvenyisítése az I.D.C. Holding Rt-ben. UNI – System EC. Nyiregyháza 2003, s.428.

 •  2002. Stratégia podniku svetovej triedy. Strateg Nové Zámky 2002, s. 130.

 •  2001. The World Class Company Strategy. Politechnika Lódzka. Bialsko – Biala 2001, s. 131.

 •  2001. Marketingowa strategia firmy typu holdingovego. Czesc I. Ksiegarnia akademicka Krakow 2001, s. 360. Štefan Kassay: Marketingová stratégia firmy holdingového typu III. Management strategického marketingu. Strateg Nové Zámky 2001, s.  309.

 •  2001. Podnik svetovej triedy. Strateg Nové Zámky 2001, s. 374.

 •  2001. Marketingová stratégia firmy holdingového typu IV. Uplatnenie svetových tendencií korporačného rozvoja v I.D.C. Holding, a.s. Druhé upravené vydanie. Strateg Nové Zámky 2001, s.  510.

 •  2000.Marketingová stratégia firmy holdingového typu III. Manažment strategického marketingu. Strateg Nové Zámky 2000, s. 310.

 •  2000. Marketingová stratégia firmy holdingového typu IV. Uplatnenie svetových tendenciíkorporačného rozvoja v I.D.C. Holding, a.s. Strateg Nové Zámky 2000, s.  509.

 •  1999  A holding típusú cég piacügyi stratégiája. I. rész: A társulati fejlődés irányzatai.  Bagolyvár könyvkiadó Budapest 1999, s. 469.

 •  1999. A Holding – típusu cég piacügyi stratégiája III. A stratégiai marketing menedzsmentje. Bagolyvár könyvkiadó Budapest 1999, s. 232.

 •  1999. A Holding – típusu cég piacügyi stratégiája IV. A korporáció fejlődése világtendenciájinak érvňénysitése az I.D.Holding Rt-ben. marketing menedzsmentje. Bagolyvár könyvkiadó Budapest 1999, s. 428.

 •  1999. Marketingová strategie firmy holdingového typu III. Management strategického marketingu. Strateg Bratislava/Praha 1999, s. 309.

 •  1999. A holding typusu vállalati marketing stratégiája I. Bagolyvár könyvkiadó Budapest  1999, s. 1 – 469.

 •  1999. Marketingová stratégia firmy holdingového typu III. Manažment strategického marketingu. Strateg Nové Zámky 1999, s.  307.

 •  1999. Reinžiniering podnikateľských procesov. Strateg Nové Zámky 1999, s. 102.

 •  1999. Strategia marketingowa dla firmy o charakterze holdingowym. Tendencjekorporajcyjnego rozwoju. Wydawnictvo Naukowe Krakow 1999.

 •  1998. Marketingová stratégia firmy holdingového typu I. Tendencie korporačného rozvoja. Editorship Strateg Nové Zámky 1998, s. 454.

 •  1998. Marketingová stratégia firmy holdingového typu II. Podnikateľská a marketingová stratégia. Editorship Strateg Nové Zámky1998, s. 355.

 •  1998. Marketingová strategie firmy holdingového typu I.Tendence korporačního rozvoje. Strateg Bratislava/Praha 1998, s. 454

 •  1998. Marketingová strategie firmy holdingového typu II.Podnikatelská a marketingová strategie. Strateg Bratislava/Praha 1998, s. 355.

 •  1998. Marketingová strategie firmy holdingového typu III. Management strategického marketingu. Strateg Bratislava/Praha 1998, s. 309.

 •  1996. Marketingová stratégia podniku holdingového typu. Knižnica manažéra. Bratislava, Strateg 1996 s. 130.

 •  1995. Privatizacijata v Čechija i Slovakija. (Spoluautori: T. Ježek, J. Princ, A. M. Húska, Š. Kassay). Delfin Pres, Burgas 1995, s. 180. [25 % podiel]

 •  1995. Riadenie žurnalistických systémov. Alfa Bratislava 1995, s. 288.