top of page

Vedec a manažér

Celoživotným snažením profesora Kassaya je prepojenie vedy a praxe. V podstate všetky jeho publikácie sledujú tento, pre vývoj ekonomiky, rozhodujúci cieľ. Zároveň presadzuje tézu, že „poctivosť a morálka v podnikaní prinášajú konkurenčnú výhodu“.

Vo svojej kvadrológii „Marketingová stratégia firmy holdingového typu“ z roku 2000 uvádza: „Uplatnenie svetových tendencií korporačného rozvoja v I.D.C. Holding, a.s.“ Užitočnosť uplatnenia vedy v praxi je viditeľná najmä na medziročnom raste firmy I.D.C. Holding, a.s. počas celých 20 rokov jej fungovania. Na základe skúseností z riadiacej praxe napísal v 3. zväzku pentalógie „Podnik a podnikanie – strategická komunikácia – kapitolu s názvom „Bez vedy nemôže byť podnikateľ dlhodobo úspešný“.

Profesor Kassay rozpracoval koncepciu znalostného manažmentu a uviedol realizáciu znalostného manažmentu v praxi. Počas viacerých rokov si vybudoval stabilné kontakty s teoretickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku (zastúpenie Frauenhoferovho inštitútu v SR, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici), ako aj v zahraničí. Paralelne sa venuje vlastnému podnikovému výskumu a rozsiahlej publikačnej činnosti v disciplínach priemyselného inžinierstva. Výsledky jeho vedecko-výskumnej práce prispievajú k zvyšovaniu výkonnosti podniku a k rozvoju podnikovej kultúry.

Profesor Štefan Kassay je mimoriadnou a vynikajúcou osobnosťou slovenského priemyslu z pozície vedca a rovnako vrcholného manažéra.

Jeho teoretické dielo v danom odbore nemá na Slovensku obdobu ani z hľadiska rozsahu publikovaných kníh a štúdií, ani v konkrétnosti nových poznatkov a vedecko-výskumných výsledkov. Predovšetkým široká priemyselná prax získava v jeho prácach orientáciu v nových prúdoch svetového vývoja a zároveň metodologický návod na budovanie podnikov svetovej triedy. Dôkazom sú ekonomické výsledky korporácie I.D.C. Holding, a.s., v ktorej Štefan Kassay vytvára podmienky na osobnostný rast nových adeptov vedy a špičkových riadiacich pracovníkov podniku.

bottom of page