top of page

Ohlasy a referencie

Vladislav Berkovič

Human Resources, Pongratz s.r.o.

"Rád by som vyjadril poďakovanie, že som mal to šťastie a mohol som nahliadnuť do diela prof. Kassaya Podnik a podnikanie s podtitulom Strategická komunikácia. Toto na prvý pohľad rozsiahle dielo mi svojim prehľadným, zrozumiteľným a najmä moderným spracovaním dalo cenné poznatky o podstate komunikácie. Informácie som si dovolil využiť na vytvorenie prezentácie semestrálnej práce pri svojom vysokoškolskom štúdiu a za túto prácu som dostal to najlepšie hodnotenie. Ešte raz ďakujem autorovi za kvalitne spracované dielo."

Czimbalmosné Molnár Éva

veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku

Czimbalmosné Molnár Éva, veľvyslankyňa Maďarska na Slovensku s vďakou za Váš list Vám gratuluje k tretiemu zväzku pentalógie Podnik a podnikanie a k jeho prezentácii, ktorá sa konala 27. januára 2016 v Budapešti. Buďte taký láskavý, zavolajte na sekretariát veľvyslanectva, aby sme sa mohli dohodnúť na Vašej návšteve s pani veľvyslankyňou.

prof. Dr. ing. Jiří Marek

technický riaditeľ TOS Kuřim

Vážený a milý pane profesore,

srdečně Vás pozdravuji. Děkuji vám z celého srdce za knihy, které mi včera Janko Košturiak předal. Žasnu a přemýšlím nad tím jak je možné, že někdo vůbec dá dohromady takto ucelené dílo. Vaše knihy Podnik a podnikání (1 až 4) jsem si koupil  koncem roku 2013. A začal jsem mít komplexy z toho jak ucelené a systematicky pojaté je to dílo. Komplexy proto, protože se snažím také něco také psát. Svoje výtvory a to i o řízení konstruktérů, jsem Vám poslal po Jankovi, ale jak říkám, tak trochu se stydím, když vidím co jste Vy vše sepsal.

Při rychlém pročítání vašich knih jsem si uvědomil, že my dva máme mnoho společného:

1. Miluji od dětství oplatky Horalky, Tatranky, Kávenky a zejména Milu a vy jste spoluvlastníkem firmy co je vyrábí.

2. Jste vyučený soustružník, já jsem vyučený soustružník, frézař a vrtař a pracoval jsem na stejném soustruhu, který je vyfocený v knize Kassayův princip (děkuji za věnování a podpis).

3. Malujete nádherné obrázky ve svých knihách, které vystihují vše na jeden pohled – o to se snažím také.

4. Na straně 609 knihy Kassayův princip popisujete problémy s inauguračným řízením, já měl obdobné problémy i když jsme všechny kritéria hodnocení přesáhl o 100 %, ale děkan byl docent a já člověk z fabriky, 

5. Vaše kniha s citáty z roku 2006 je skvělá. V té knize co jsem vám poslal, tak u každé kapitoly se snažím také uvádět citáty, ale bylo mi naznačeno, že jsem poněkud trochu sebestředný. Mě šlo spíše o to, co píšte vy: …..aby mě lidé pochopili, způsob mého přemýšlení.

Pracoval jsem před rokem 2000 střídavě v TOS Kuřim a na VUT v Brně. Po té jsem dostal šanci převést teorii do praxe a inovovat obráběcí stroje v TOS Hulín. Tam jsem byl 14 roků do r. 2014. Podílel jsme se na celkovém obratu 10 milard CZK za těchto 14 roků s hrubým ziskem 1,5 milardy CZK. Profesuru a docenturu jsem udělal během své praxe v podnicích. Jenom malý doktorát jsem začal ve fabrice a dokončil na škole.  

Uváděl jsem v oblasti strojírenství a uvádím do průmyslového života informace a znalosti mých učitelů Jana Košturiaka a Milana Zeleného. Nyní považuji za svého učitele v Řízení s dovolením i Vás. Líbí se mi, že to nazýváte slovem řízení a ne slovem management.

Na stará kolena J, od září tohoto roku, jsem začal dělat doktorát, který budu obhajovat v USA (MIT, nebo některá z jeho odnoží – to ještě není jasné), Z vašich knih Podnikání a podnik chci citovat skvěle zpracovanou kapitolu o inovacích. Budu přebírat některé vaše obrázky. Téma mé práce je o psychologickém vlivu inovací při rozhodování zákazníka o koupi produktu (výrobku nebo služby). 

akad. prof. Ivan Plander, DrSc.

spoluzakladateľ a dlhoročný riaditeľ Ústavu technickej kybernetiky SAV

V tieto dni sa na slovenský knižný trh výnimočné dvojjazyčné dielo Binárny kód/The Binary Code, ktorého autorom je Štefan Kassay. Táto viacfarebná 103 stranová kniha tlačená na papieri neobvykle vysokej gramáže zvýrazňuje luxusnosť a kvalitu  tlače. Svojou excelentnou grafickou úpravou, autorovou tvorivou systematičnosťou a dokumetárnym zobrazením životne významných udalostí, ktoré autor prežil v priebehu siedmich desaťročí, zaujme čitateľa na prvý pohľad. Názov knihy Binárny kód sa spočiatku vidí byť tajuplným i keď je všeobecne známa možnosť voľby číselnou kombináciou nuly a jednotky. Štefan Kassay však nenarába s číslami, ale využíva slovné ekvivalenty vyjadrujúce možné a nemožné jednoznačným definovaním udalostí, voľbou jedného z dvoch možných výrokov. „Aké je to v živote jednoduché“ píše Kassay. „Nech už ide o akokoľvek dôležité rozhodnutie, stačí povedať slovko ÁNO alebo NIE. Ibaže! Treba vedieť kedy ÁNO a kedy NIE!“ Ale ak má byť voľba správna, nezaobíde sa bez znalostí. To je to dôležité, učiť sa, vedieť a aplikovať znalosti v každodennej praxi. V kontexte vedy a podnikania i s obsahom knihy je pre mňa autor, profesor Štefan Kassay príkladom autora, ktorý na báze osobných skúseností z riadenia veľkých podnikov, ale tiež v jednej osobe známeho televízneho žurnalistu dokáže literárne stvárniť aj vysoko odbornú tému zrozumiteľným jazykom. Jeho obrovská vnútorná energia a chcenie dosahovať stále vyššie méty vo vede a prenášaní teoretických znalostí do praxe, sa prejavila aj v samotnom diele Binárny kód, ktoré je excelentným príkladom plného uplatnenia kreatívnej slobody pri rešpektovaní estetických noriem v jednote s požadovanou zrozumiteľnosťou a zachovanou faktografiou. Ako viacero Kassayových predošlých diel i Binárny kód je na Slovensku v tomto ponímaní jedinečný, originálny. Bez nadsádzky možno povedať, že Kassayom aplikovaný tvorivý proces je analógiou kreatívnych prístupov význačných vynálezcov a tvorcov, ktorí v najskromnejších podmienkach urobili objavy a realizovali diela, ktoré ovplyvnili ďalší beh ľudských dejín. Napríklad počítačový operačný systém Windows firmy Microsoft, vznikol v takých podmienkach a zakrátko sa stal oknom do sveta. Kassayov životný príbeh a dosiahnuté výsledky v autorovom literárnom stvárnení sú v mnohom veľmi podobné. Môžu byť motiváciou pre dnešnú mladú generáciu. Kniha Binárny kód dokumentuje Kassayom zaužívaný algoritmus tvorby. Čiastočne prezrádza i tvorivé postupy a evokuje generovanie nových myšlienok a inovačných prístupov a ku všetkému, čo je blízke jeho životnému projektu a napomáha symbiózu vedy a praxe. Kassayove neutíchajúce tvorivé  nadšenie, tvrdý denný pracovný režim a vytrvalosť aj čase, keď prekračuje sedem dekád svojho života, odhaľuje tušené tajomstvo dosiahnutia mimoriadne záslužných rezultátov života. Zo skromného chlapca sa vypracoval na uznávaného vedca, teoretika v  oblasti inžinierstva riadenia priemyslu a významného podnikateľa s medzinárodným menom.

Prof. Ing. Ján Košturiak, PhD.

prezident IPA Slovakia

„Cesty I.D.C. sú príkladné a sú späté so Štefanom Kassayom. V histórii ľudstva vynálezcovia a výskumníci, objavitelia a učitelia, čo mali v hlave, zaviedli do života. To sa týka aj Štefana Kassaya. Jeho životná cesta je spätá s priemyslom. To, čo vie, čo je nové, zavádza do praxe. Uznáva komerčné využitie výskumu. Rozhodujúca je uňho etika podnikania. Podniká poctivo, férovo. Tvrdí, že porušenie etiky prináša rozvrat.”

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

predseda Slovenskej akadémie vied

„Kassay vo svojom diele i v živote sa hlási k úlohe osobnosti a nebojí sa hovoriť o vodcoch a vodcovskom princípe.“

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc.

prvý podpredseda Slovenskej akadémie vied

„Dielo Štefana Kassaya je výsledkom jeho až masochistickej náročnosti, sebadisciplíny, vytrvalosti a pracovitosti, chcieť zmeniť prekonané a naučiť ostatných na prospech spoločnosti.“

Dr. h. c. doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

„Ako rektor som poctený, že ste považovali a považujete spoluprácu s našou univerzitou za významnú súčasť svojho profesijného, ako aj osobného života.“

RNDr. Vojtech Rušín, DrSc.

astronóm, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied

„Štefana Kassaya by som prirovnal k M. R. Štefánikovi. Obaja sa narodili v júli. Obaja majú podobné vyznanie. „Ja to dosiahnem, lebo to dosiahnuť chcem,“ povedal Štefánik. Kassay zase vyhlásil: „Nie je dôležité, z akého miesta štartujete, dôležite je zvíťaziť.“ Zo sústružníka sa stal profesorom a spoluvlastníkom veľkej korporácie. Vydal vyše dvadsať kníh, môže sa pochváliť celým radom domácich a zahraničných ocenení. Za rozvoj podnikania a vedeckú činnosť sa trikrát stal Medzinárodnou osobnosťou roka. Toto všetko mu dnes pripomínajú novinári, hostia i najbližší.“

Dr.h.c. prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.

prvý rektor Vysokej školy manažmentu

„Dielo Štefana Kassaya je dizertáciou zrelosti moderného podnikateľa a lídra na Slovensku. Privatizáciu pochopil ako spôsob profesionálnej i ľudskej sebareflexie a verifikácie vlastnej spôsobilosti, ako aj osobnostnej hodnoty.“

prof. Ing. Augustín Marián Húska, DrSc.

Slovenský vedec a politik

„Najpodstatnejšie je, že človek sa sústavne pokúša učiť sa. Učí ho úspech, aj neúspech. Toto si Štefan vždy uvedomoval a nie náhodou si vždy robil sebareflexiu. Všetci si však musíme uvedomiť realitu, že pracujeme v jednom životnom cykle, že životný cyklus sa začína a končí. Žiť znamená vzdorovať. Sme evolúciou konštituovaní tak, že sa pohybujeme v operačnom priestore, ktorý je konkurenčný. Musíme preukázať svoju schopnosť predrať sa, dostať sa ďalej, kráčať ďalej. Ale musíme rátať aj s tým, že všetko naše snaženie raz zakončíme. Dokonca aj neúspech môžeme vnímať ako spôsob, možnosť znova sa pokúšať o nový úspech. Do evolúcie je zabudovaný aj model katastrofy. Rozsiahle zlyhania. Aj tým sa pokúšame čeliť. Je to neustála konfrontácia pre firmy i pre jednotlivcov. Budúcnosť si vieme predstaviť aj podľa možno trochu nadneseného konštatovania brazílskeho ministra financií, ktorý si predstavuje, že Čína bude jednou svetovou fabrikou, Európa svetovým múzeom, India svetovou kanceláriou a Amerika svetovým nákupným strediskom. Rapídne sa zostruje konkurenčné prostredie. Napriek všetkému musíme vyvodiť nové poznatky a učiť sa existovať v nových situáciách. Hľadať svoje benefity. Števo, nemusíš sa báť, že nebude čo riešiť.”

Ing. Kamil Mikulič, CSc.

finančný expert, člen dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

„Vyzdvihujem jeho pracovitosť, ktorá spontánne a invenčne motivuje ostatných. Rozšíril a prehĺbil poznatky ekonomických vied. Jeho práce sú pravdivým svedectvom o etape obnovy fungovania slovenskej ekonomiky na báze liberálnych princípov a vytláčania nežiaducich javov.“

Ing. Pavol Kovačič

generálny riaditeľ, predseda predstavenstva I.D.C. Holding, a.s.

„Pochopil som, čo všetko Kassay prežil, s akými útrapami a životnými problémami sa musel boriť už v mladosti. Možno práve to ho tak dobre pripravilo do manažérskych a vodcovských pozícií. Kassay je pravdovravný a zodpovedný.“

Ing. Darina Pápayová

riaditeľka Divízie ľudských zdrojov I. D. C. Holding, a.s.

„Je obdivuhodné, s akým záujmom a trpezlivosťou si všíma problémy tak vrcholového vedenia ako i zamestnancov na nižších pracovných zaradeniach až po robotnícke profesie. Nie je výnimkou, že diskutuje s robotníkmi vo výrobe a následne si u zodpovedných preveruje určité fakty, aby mal úplné informácie o fungovaní podniku. Pozoruhodné je sociálne cítenie profesora Kassaya. Má silný pocit zodpovednosti za ľudí, ktorých zamestnáva. Vo svojich rozhodnutiach a konaní sa správa tak, že každý v podniku má pocit istoty a dôležitosti. Isto aj to je jeden z dôvodov, prečo sa nášmu podniku podarilo „prežiť“ v ťažkých obdobiach a nedošlo k zmene vlastníkov.“

Please reload

bottom of page