top of page
Hlavička Nadácia-2.png

Nadáciu založil Dr.h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. v roku 2002. Cieľom nadácie je podporiť skupiny alebo jednotlivcov za účelom rozvoja vedy a vzdelávania. Rozsiahla aktivita Nadácie je prepojená so Slovenskou akadémiou vied a Vydavateľstvom VEDA, kde dnes už možno bilancovať záslužné výsledky. Od začiatku svojej činnosti sa sústreďuje na vydávanie knižných publikácií význačných autorov. Okrem toho nadácia usporadúva vedecké konferencie a sympóziá s aktuálnou tematikou. Svoje výsledky prináša spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pri zabezpečovaní šírenia kultúrnych hodnôt a významných vedeckých a vedecko popularizačných diel z oblasti vedy a vzdelávania v krajinách, kde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí má svoje zastúpenie. Pre Nadáciu je zvlášť významná možnosť spolupráce vo vydavateľskej činnosti, či iných formách vedeckej aktivity s Európskou akadémiou vied a umení. Predovšetkým možnosť vybudovania prestížnej značky reprezentujúcej najvyššiu kvalitu pod egidou Európskej akadémie vied a umení v kooperácii s vydavateľstvom Veda a vydavateľstvami krajín EÚ a Ázie. Je to významný počin pre formovanie a podporu publikačnej a vydavateľskej aktivity slovenských členov Európskej akadémie vied a umení v duchu jej poslania a hlavných cieľov. Za obdobie dvadsaťjeden rokov bolo vydaných takmer sto odborných publikácií a zborníky z vedeckých konferencií. 

 

Prehľad významných konferencií organizovaných Nadáciou.

 

 Medzinárodná konferencia organizovaná v roku 50. výročia založenia SAV v Európskom týždni vedy a technológií.

◘ Využitie vedeckých poznatkov v hospodárskej sfére 2003.​Odborný seminár Podnikové stratégie a inovácie.​

◘ Konferencia pri príležitosti životného jubilea významného teoretika priemyselného inžinierstva, metodológa marketingu a pedagóga Štefana Kassaya.

V súvislosti s historicky prvým predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie, Nadácia zorganizovala medzinárodnú konferenciu „NOVÁ EURÓPA / NEW EUROPE“, ktorá  predstavovala intelektuálny príspevok Nadácie profesora Štefana Kassaya k tejto politicky významnej udalosti. Záštitu nad konferenciou prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky J.E. Miroslav Lajčák.

Pri príležitosti usporiadania konferencií Nadácia vydala zborníky:

◘ Zborník z konferencie Tolerancia v spoločnosti.

◘ Zborník – podnikové stratégie a inovácie. Inovatívna firma – odpoveď na výzvy súčasnosti.

◘ Zborník z konferencie Nová Európa – Antológia, historiografické sondy a filozoficko-ekonomická reflexia z medzinárodnej konferencie Nová Európa.

Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania od roku 2016 oceňuje významné osobnosti za zásadný prínos v podnikaní, za integráciu vedy a praxe, za úspechy vo zvyšovaní výkonnosti korporácii pri súčasnom skvalitňovaní kultúry práce a života pracovníkov podniku. Každý držiteľ ocenenia okrem medaily dostáva diplom. Udeľované medaily majú na líci portrét profesora Štefana Kassaya s nápismi upriamujúcimi pozornosť na životné motto, ktoré je zachytené slovami: Veda a prax / Science and practice. Na rube je motív otvorenej knihy symbolizujúcej odovzdávanie vedomostí doplnený textom: Nápady / Inventions, Zlepšovanie / Improvement, Inovácie / Inovation.

bottom of page