top of page

Publikácie

Profesora Štefana Kassaya, člena Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu  mnohí považujú za znalostný hybrid dvoch nesmierne dôležitých oblastí v živote ambiciózneho človeka – vedy a praxe. V jeho odborných prácach sa okrem zásadných teoretických dielach v oblasti inžinierstva riadenia priemyslu sa zaoberá  otázkami, ktoré nastoľuje denná prax. Ako predseda dozornej rady dnes už nadnárodnej korporácie s neustálym medziročným rastom výkonnosti počas uplynulých dvadsiatich rokov od privatizácie pripravuje perspektívne programy ďalšieho rozvoja podniku, formuluje vízie a zároveň navrhuje riešenia v nečakaných situáciách  vyplývajúcich z rozhodnutí decíznej sféry. V kontexte praktických skúseností a najnovších teoretických poznatkov za takmer dve desaťročia  napísal  40 monografií, vrátane vysokoškolských učebníc preložených do štyroch jazykov a publikoval vyše 100 vedeckých a odborných prác v časopisoch a zborníkoch z vedeckých konferencií. Je spoluzakladateľom časopisu Advanced Management Systems a vedeckým redaktorom časopisu Acta Mechanica Slovaca na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Ako člen vedeckých rád pôsobí na viacerých univerzitách a zapája sa do šírenia vedeckých poznatkov v širokom rámci, vrátane ekonomickej diplomacie  spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí.

bottom of page