top of page
REFLEXIE logo web.png
Päť perspektív.png
REFLEXIE knihy.png
To_čo_dokázal_jeden_podnik.png
REFLEXIE_1_zošit_alpha.png
REFLEXIE_2_zošit_alpha.png
REFLEXIE_3_zošit_alpha.png
REFLEXIE_4_zošit_alpha.png
REFLEXIE_5_zošit.png

Rok 2017 

1. PERSPEKKTÍVA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE

 

1. Vodcovia a manažéri 

2. Rozhodujúce hľadiská manažérskej praxe

3. Podniková stratégia

4. Organizačné štruktúry

Rok 2018 

2. FINANČNÁ PERSPEKTÍVA

 

1. Teoretické základy a podmienky fungovania podnikovej finančnej politiky 

2. Finančné riadenie podniku 

3. Analýza ziskovosti trhu 

4. Investičná stratégia a investičné projekty

Rok 2019 

3. ZÁKAZNÍCKA PERSPEKTÍVA

 

1. Teória komunikácie a jej využitie v podnikovej praxi 

2. Komponenty viacprierezovej komunikácie (A) 

3. Komponenty viacprierezovej komunikácie (B) 

4. Starostlivosť o zákazníka

Rok 2020 

4. PERSPEKTÍVA INTERNÝCH PODNIKOVÝCH PROCESOV

 

1. Základy projektovania inovatívneho podniku 

2. Projektovanie globálne koncipovaného podniku (A) 

3. Projektovanie globálne koncipovaného podniku (B) 

4. Realizácia projektov v priemyselnej praxi

Rok 2021 

5. PERSPEKTÍVA UČENIA A RASTU

 

1. Človek, znalosti a znalostná spoločnosť 

2. Prípadové štúdie

3. Nový svet, nové príležitosti 

4. Prílohy, záverečné konštatovania

REFLEXIE 1 2017 alphaa.png

1/2017 VODCOVIA A MANAŽÉRI

Dominantnou funkciou riadenia je vedenie ľudí. Spolu s ostatnými manažérskymi funkciami tvoriacimi manažérske povolanie, vytvára predpoklady toho, aby manažér bol efektívnym vodcom. Efektívne vedenie má svoje pravidlá a ovplyvňuje ho množstvo faktorov, predovšetkým osobnosť každého vedeného i vedúceho pracovníka, právomoc a moc, ktorá sa v podniku uplatňuje. Vodcovstvo je definované spôsobmi rozhodovania vychádzajúcimi z manažérskych štýlov, postavenia riadiaceho pracovníka a správania sa pracovných skupín, či pracovných tímov. Pre podnik a jeho rozvoj v budúcom období sú vlastnosti a schopnosti vodcu mimoriadne dôležité. A to v konkrétnom podnikateľskom prostredí, ktoré je vždy špecifické, premenlivé v čase a teda aj v nárokoch na spôsobilosť vodcov a manažérov. Cesta od manažérstva k vodcovstvu je náročná, vyžaduje si neustále štúdium ale i dostačujúcu prax v riadení a vedení ľudí. Autor sa k tomu vyjadruje zreteľne a s prehľadom predovšetkým na základe osobnej riadiacej praxe vo veľkých podnikoch počas viacerých desaťročí.

REFLEXIE 2 2017 alphaa.png

2/2017 ROZHODUJÚCE HĽADISKÁ MANAŽÉRSKEJ PRAXE

Manažérske teórie sa neustále vyvíjajú a najčastejšie sú otvorenou reflexiou situácie v podmienkach praxe. Nároky na riadenie rastú a tak sa stáva i to, že pri neznalosti, či nedostatku vstupných informácií manažment uplatní metódu „pokus- omyl“. Takto nadobúdané nové skúsenosti spravidla bývajú „draho zaplatené,“ pretože neúspešných pokusov môže byť celý rad, pokým sa dosiahne riešenie. Stáva sa to dokonca aj v prípadoch, keď už na danú situáciu existujú verifikované poznatky a napriek tomu manažment uplatňuje návykové postupy a rozhodnutia, ktoré v novej situácii môžu byť neefektívne. Aby sa tomu predišlo, je žiaduce podrobnejšie sa zoznámiť predovšetkým s tými aspektmi manažérskej praxe, ktoré na ňu vplývajú zásadným spôsobom. Autor v tejto knihe zvlášť akcentuje, že tak ako sa mení podnikateľské prostredie, uspôsobujú sa nielen teórie ale predovšetkým praktiky riadenia, ktorých oprávnenosť ukáže budúcnosť.

REFLEXIE 3 2017 alphaa.png

3/2017 PODNIKOVÁ STRATÉGIA

Predovšetkým v súčasnom období neustálych zmien je potrebné prehodnotiť zaužívané postupy v riadení a uvedomiť si, že formovanie stratégie podnikania je vlastne prípravou na realizáciu konkrétnych krokov, ktoré je potrebné urobiť v danom čase, ak podnik má prežiť, a byť konkurencieschopným. Nie sú dôležité stohy dokumentácie o stratégii, ale akcieschopnosť, realizačná odozva pri nečakaných prekvapeniach a konkrétne rozhodnutia v reálnom čase. Avšak takýto postoj k stratégii nemožno zamieňať s každodennou operatívou. Stratégia sa prijíma na dlhšie obdobie, avšak pri nečakaných zmenách vonkajšieho okolia sa nemôže stať „železnou košeľou“. Preto je v knihe venovaný priestor formulovaniu, vývoju a spôsobu stanovenia stratégie. Súčasťou tejto časti je aj strategická analýza a jej úloha pri skúmaní podnikových zdrojov, potenciálov a konkurencie na súčasnú i budúcu výkonnosť podniku. Osobitosť prístupu autora k týmto otázkam je potvrdená dosiahnutými výsledkami v konkrétnom podniku, ktorého je hlavným stratégom.

REFLEXIE 4 2017 alphaa.png

4/2017 ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY

Úspech v podnikaní vo veľkej miere podmieňuje tvorba štruktúr. Štruktúra však nemôže byť univerzálna, pre každý podnik rovnaká a nemenná, bez ohľadu na to, čo sa odohráva v relevantnom okolí. Neaktualizovať štruktúru znamená ignorovať z okolia pôsobiace vplyvy, čo by nevyhnutne viedlo k ohrozeniu vlastnej existencie. Rozhodne v turbulentnom prostredí by podnik neprežil, ak by nebol reakcie schopný ak by sa organizačne udržiaval na úrovni raz a navždy „zabetónovaných“ štruktúr. Naopak, podnik môže napredovať iba ak je schopný prispôsobovať sa a včas predvídať zmeny a tomu podriadiť aj zmeny vo vnútorných štruktúrach podniku. Moderný podnik vo svojom správaní nielenže sa snaží predvídať, ale aj jednoznačne reflektuje existujúcu situáciu, neúprosné konkurenčné tlaky a reaguje na nové, nečakané situácie. Existujúce štruktúry pohotovo uspôsobuje v záujme presadenia potrebnej strategickej zmeny v podniku a podnikaní. V tejto knihe autor okrem poznatkov zo svetovej literatúry čitateľovi predostiera i svoje i osobné skúseností a uvádza zdroje strategických zmien, ich typy a spôsoby ich riadenia.

REFLEXIE 1 2018 alphaa.png

1/2018 TEORETICKÉ ZÁKLADY A PODMIENKY FUNGOVANIA PODNIKOVEJ FINANČNEJ POLITIKY

Finančná politika podniku úzko súvisí s vonkajším okolím. Je zrejmé, že ak podnik vytvára nové hodnoty využívaním nových technológií inováciami a lepšou organizáciou práce, môže kalkulovať s tým, že z nových zdrojov zabezpečí ďalší rozvoj podniku. Skutočnosť v praxi je však iná. Decízna sféra vstupuje v rámci politiky štátu do rozhodovania v podnikoch spostredkovane, regulačnými opatreniami, ktoré pre podnik znamenajú zvyšovanie nákladov v zmysle nových zákonov a predpisov. Už z toho vidno, aké zložité je sledovanie pôvodne utvorenej a schválenej finančnej politiky podniku. Navyše, okrem regulačných zásahov, štátu sú tu vyššie riadiace zložky. Najvýraznejšie sa vonkajšie zásahy prejavujú v podmienkach európskej integrácie, ktoré zohľadňujú potreby európskych štruktúr a v tom zmysle nastoľujú centrálne riadenú finančnú politiku, kedy dochádza k vnútornej rozpornosti v riadení podniku. V tomto zmysle sa publikácia zaoberá rovnako makroekonomikou a mikroekonomikou, pretože medzi týmito dvomi okruhmi vplyvov na podnik sa musí dosiahnuť vzájomné uspôsobenie.

REFLEXIE 2 2018 alphaa.png

2/2018 FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

Sama príbuznosť dvoch obsahových celkov, t.j. finančnej politiky a finančného riadenia v podniku, dáva tušiť súvislosti, ktoré voči sebe navzájom tvoria tieto determinanty. Bez rešpektovania finančnej politiky nie je možné efektívne riadiť podnik ako taký, rovnako ako bez rešpektovania konktrétností daných finančnými nástrojmi. Sú to problémy, ktoré naberajú akceleračný charakter už aj vo vzťahu k medzinárodnej tenzii a neustálymi novými regulatívmi v štátoch EÚ, ale aj vo svete vôbec. Je preto bežné, že podniky prichádzajú o veľkú časť profitu, s ktorým sa rátalo pre ďalší investičný rozvoj – napr. čisto vplyvom kurzových rozdielov ktoré sa nedajú ani približne predvídať. Táto situácia vytvára finančné riziká siahajúce na samú podstatu existencie podniku a o to viac si žiadajú zvýšenú pozornosť v manažérskom účtovníctve, v systéme finančného plánovania, kontroly a iných aspektov, ktoré vyplývajú z neustálych, často prekvapivých zmien, spôsobených vonkajším okolím.

REFLEXIE 3 2018 alphaa.png

3/2018 ANALÝZA ZISKOVOSTI TRHU

Je zrejmé, že v náročnom hyperkonkurečnom prostredí sa v podnikoch vynakladá veľké úsilie o udržanie samej existencie a iba málo podnikov má taký potenciál, ktorý je dostačujúci pre zabezpečenie jeho rozvoja. Iná je otázka, do akej miery je podstatné riešenie akútnych problémov vplyvom oslabovania disponibility podniku ako takého a či vrcholový manažment je spôsobilý dostačujúco predvídať zmeny a tým aj určenie smeru ďalšieho rozvoja rovnako v krátkodobom, ako aj dlhodobom horizonte. Sama stratégia podniku naberá úplne iné dimenzie, pretože sa nemožno spoliehať na dlhodobé projektovanie budúcnosti podniku a doteraz používaný systém informácií a ukazovateľov, ktoré rozhodujú o vnútropodnikovom finančnom riadení. Pochopiteľne, vedenie podniku v novej situácii sa musí zásadným spôsobom koncentrovať na tvorbu zisku a vo vzťahu k jeho pozícii a aktivitami na svetových trhoch sa musí zaoberať väčšou mierou otázkami internacionalizácie a globalizácie.

REFLEXIE 4 2018 alphaa.png

4/2018 INVESTIČNÁ STRATÉGIA A INVESTIČNÉ PROJEKTY

Otázka nových investícii je zároveň otázkou zachovania existencie podniku a predvídania budúcich riešení umožnených vlastnou a systematickou tvorbou nových zdrojov. Pokiaľ stratégia stráca svoju efektivitu na dlhodobom horizonte, tak aj investičné projekty sú ohrozované vysokou neurčitosťou budúcich situácii. Navyše, podniky musia nielen modernizovať výrobu, ale aj zachovávať výrazné požiadavky decíznej sféry vo svetovej dimenzii, týkajúce sa predovšetkým ochrany životného prostredia. Je rad iných požiadaviek formulovaných v základných dokumentoch decíznej sféry, ktorých cieľom je dosiahnuť takú výkonnosť podniku, aby bola dostačujúca aj v budúcom období v projektovanom horizonte aby jednak kvalitou a novosťou podnik vytváral také produkty, ktoré sú svojou povahou nové, objavné a majú predpoklady prieniku na svetových trhoch charakteristické vyššou vytváranou hodnotou vzhľadom na existenciu týchto produktov.

REFLEXIE 1 2019 alphaa.png

1/2019 TEÓRIA KOMUNIKÁCIE A JEJ VYUŽITIE V PODNIKOVEJ PRAXI

Komunikácia je základný spôsob odovzdávania a prijímania informácií. V konečnom dôsledku najčastejšie komunikáciou a hlavne cielene orientovanou komunikáciou posilnenou príslušnými komunikačnými technológiami sa sleduje zmena preferencií a vnímania hodnôt jednotlivcov i spoločenských hodnôt a následne prístupnosti k zmenám, či formovaniu kvalitatívne nových cieľov. Predovšetkým z hľadiska spoločenských a podnikových cieľov je rozhodujúca podstata komunikácie, ktorá spočíva v pôsobení na vedomie a podvedomie človeka. Komunikácia umožní poznať seba a iných. Reguluje naše konanie a správanie, ovplyvňuje naše ašpirácie, náš výkon a usmerňuje celkový pohľad na osobný i spoločenský život. Očakávaným výsledkom je prijatie cieľov, zámerov, posolstiev. Výrazne tomu napomáha rozširovanie možností vyhľadávania a sprístupňovania poznatkov z rôznych zdrojov, čo však zároveň vyžaduje zvyšovanie komunikačnej spôsobilosti a stáva sa nevyhnutnou súčasťou našej existencie. Tradičné prístupy, t. j. využívanie diverzifikovaných nástrojov komunikácie a kombinácií komunikačných nástrojov, viedlo k tomu, že čím viac boli jednotlivé nástroje používané, tým viac dochádzalo k ich fragmentácii a tým silnejšie rástla potreba integrovanej komunikácie. Ďalším dôvodom integrácie samostatných komunikačných nástrojov bolo stále obťažnejšie meranie ich jednotlivých efektov v komunikačnej kombinácii. V konečnom dôsledku výber komunikačných nástrojov vychádza z premisy, že efektívna komunikácia sa zakladá na integrovanej komunikácii. Vonkajším prejavom uplatnenia vybraných komunikačných nástrojov je rôznorodosť pôsobenia, počnúc prezentáciou podniku, produktu a jeho značky, osobným kontaktom so zákazníkom napr. počas predaja, balením produktu, každodennou reklamou, prezentáciou na veľtrhoch a výstavách, šírením povesti, vplyvom významných, spoločensky akceptovaných osobností a pod.

REFLEXIE 2 2019 alphaa.png

2/2019 KOMPONENTY VIACPRIEREZOVEJ KOMUNIKÁCIE

V procese nebývalých spoločenských premien a rastu konkurencie vytváranie vzťahov s verejnosťou (PR – Public Relations) nadobudlo pre podniky strategický význam. Komunikačná akcelerácia a šírka komunikačného „zásahu“ v globálnom komunikačnom priestore jednoznačne ovplyvňujú kvalitu podnikateľského mikroprostredia, obchodné podmienky s partnermi a v konečnom dôsledku ovplyvňujú hodnotu samotného podniku. Nová situácia nastoľuje nové požiadavky, tzn. že rozvíjanie vzťahov s verejnosťou si vyžaduje kreatívne postupy, multiplikovanosť zdieľaných komunikačných obsahov, variantné využívanie rozličných komunikačných technológií a nástrojov. Zároveň sa očakáva interaktivita vzťahov a integrovaný vplyv aj v nečakaných krízových situáciách. Podstata PR vyplýva zo zmyslu komunikácie podniku s verejnosťou. Ide o získanie priestoru pre existenciu, rast a všestranný rozvoj podniku. Názory na miesto PR v podniku a vzťahy s verejnosťou sú zrejmé aj zo širšie, celospoločensky koncipovaných názorov o verejnej mienke. V prvom rade je užitočné poznať formovanie názorov na verejnú mienku a potom sa zaoberať otázkou vplyvu podniku na verejnú mienku, prípadne aj naopak a to vplyvu verejnej mienky na podnik. Zároveň si treba položiť otázku, či tento proces je nejakým spôsobom regulovateľný, od čoho sa odvíja a ako dosiahnuť taký stav, aby verejná mienka podniku bola nápomocná. Produkt je najzávažnejším, konečným výtvorom určeným na prezentáciu a predaj. Vo všeobecnosti panuje predstava, že produkt je hmotnou ponukou, ale produkt môže mať aj inú podobu. Čokoľvek, čo môžeme ponúknuť na trhu k uspokojeniu nejakej potreby alebo želania, je produktom. Fyzické predmety, služby, zážitky, akcie, osoby, miesta, nehnuteľnosti, informácie a predstavy, sformalizované myšlienky. Avšak produkt má zmysel, iba ak nájde svojho zákazníka, ak podnik produkt ponúkne a zákazník ho kúpi. V komplexnom konkurenčnom prostredí je však predaj produktu nemysliteľný bez komunikačnej podpory.

REFLEXIE 3 2019 alphaa.png

3/2019 VYBRANÉ METÓDY VÝSKUMU TRHU

Nové komunikačné technológie a rozvojové trendy spôsobili, že reklama už nemôže byť taká istá ako v minulosti. To ešte viac núti podnik a jeho manažérov zlepšovať komunikačnú kampaň a riadiť ju na vyššej úrovni, integrovať reklamu zameranú na produkty a značky do celkovej komunikácie podniku. To znamená vytvárať a používať nové formy odovzdávania informácií s kvalitnou spätnou väzbou, sledovať účinky reklamy oproti východiskovému stavu a zainteresovať zúčastnených na optimalizácii nákladov spojených s komunikačnou kampaňou. V rámci pôsobenia integrovaných komunikačných nástrojov a systematického vplyvu na zákazníkov zásadnú úlohu zohráva cena. Stáva sa jedným z najvýznamnejších komunikačných nástrojov, ktorý vyvoláva veľmi rýchle reakcie zákazníkov. Pohyb ceny je mimoriadne citlivý faktor pri rozhodovaní zákazníka o kúpe produktu alebo produktu reprezentovaného príslušnou značkou. Vhodná cena reaguje na trh a správanie sa zákazníka. Cena a prezentácia ceny produktu výrazne vplývajú na zisk podniku a súčasne ovplyvňujú správanie odberateľa, spotrebiteľa a konkurencie. Cena sa posudzuje v širších súvislostiach. Má mnoho funkcií a významov. Na jednej strane ovplyvňuje aktivity podniku a na druhej strane rozhodnutie zákazníka. Pre zákazníka je meradlom kvality produktu a predstavuje určenie hodnoty (pridanej hodnoty) za primeranú cenu produktu. Rozhodujúcim spôsobom vplýva na predajný úspech podniku. Len málo výrobcov predáva svoje produkty priamo konečným spotrebiteľom. Väčšina používa sprostredkovateľov, ktorí ich produkty ponúkajú na trhu. Snažia sa vytvoriť distribučné systémy – spoločnú základňu označovanú ako dodávateľský reťazec a sieť poskytovania hodnoty. Partneri v jednom reťazci spravidla bývajú súčasťou dodávateľského reťazca aj iných podnikov. Ale práve jedinečnosť každého dodávateľského reťazca umožní dodávať zákazníkom jedinečnú hodnotu. Úspech totiž nezávisí ani tak od kvality práce jednotlivých dodávateľských podnikov, ako od toho, ako celý reťazec dokáže konkurovať ostatným podnikom. Vyžaduje si to nielen vytvoriť vzťahy so zákazníkmi, ale aj kľúčovými dodávateľmi a distribútormi.

REFLEXIE 4 2018 alphaa.png

4/2019 STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA

Vplyv komunikácie z hľadiska pôsobenia na zákazníka je ťažko merateľný, jednoznačne však možno konštatovať, že je menej účinný ako v minulosti. Menia sa atribúty utvárajúce komunikačnú silu, prechádzajúcu niekedy do extrému hraničiaceho s komunikačnou agresiou. Vyplýva to z diferencovanosti spoločensky uznávaných hodnôt, individuálnej axiológie súbežne s rastom vzdelanosti a odporom k dirigizmu z akéhokoľvek zdroja. Prúd rôznorodých spoločenských smerovaní celkom prirodzene spôsobuje skokovité a zvlášť individuálne diferencované premeny životných podmienok a tým aj životného štýlu zákazníkov koexistujúcich trhových segmentov a zákazníckych generácií. Je preto nereálne byť v kontinuite podnikov k rozvíjaniu vzťahov so zákazníkmi v prostredí zákazníckej promiskuity, v ktorom hlavným nástrojom komunikačného vplyvu hraničiaceho s nátlakom a manipuláciou mnohodimenzionálnej konkurencie je všeobecne uznávaný akcent na akýkoľvek profit, či benefit. V prostredí totálnej konkurencie zvýšenie hodnoty podniku je existenčnou otázkou a je preto predmetom dlhodobého úsilia a hľadania optimálnych riešení. Kľúčové sú teoretické poznatky a modely, ktoré sa formujú a obnovujú. Dôležitý základ integrovaného riadenia podnikovej výkonnosti predstavuje CRM. Rozumie sa aplikácia princípov CRM od strategickej až po operatívnu úroveň riadenia. 

REFLEXIE 1 2020 alphaa.png

1/2020 ZÁKLADY PROJEKTOVANIA INOVATÍVNEHO PODNIKU

Premeny súčasného sveta vplyvom globalizácie, neustálej turbulencie a svetovej ekonomickej tenzie zvyšujú neurčitosť správania sa politicko-ekonomických subjektov napriek vývojovému medzistupňu označovaného ako Nová ekonomika a rozhodujúcim spôsobom determinujú správanie sa podnikov. Nečakanými prekvapeniami a regulačnými zásahmi decíznej sféry vo veľkej miere dochádza k ohrozeniu ich samej existencie. V prípade vstupu podniku do svetovej súťaže je samozrejmosťou sledovanie vývoja svetových trhov a poznanie parametrov pozicionujúcich zvlášť novoetablovaný podnik svetovej triedy. Na tom základe akcionári a záujmové skupiny musia dopredu racionálne zvážiť predpoklady a možnosti dosiahnutia najvyššej úrovne podnikania v podmienkach neustálej a neúprosnej svetovej konkurenčnej konfrontácii. Kvalita je rozhodujúcim faktorom v globálnej hyperkonkurencii. Podnik musí riadiť úroveň kvality na všetkých stupňoch riadenia a sledovať jej priebeh a náklady. Kvalita svojou všeobsiahlosťou a významom musí byť objektivizovaná, jej charakteristiky usporiadané do určitého komplexu na seba nadväzujúcich faktorov, ktoré umožňujú racionálne prístupy nielen k chápaniu pojmu kvalita, ale aj určitú úroveň synergie v realizačných procesoch. Úlohou inovácií je tvoriť a uvádzať na trh nové produkty, ktoré spĺňajú rastúce požiadavky zákazníkov na funkcie produktu, na jeho variantnosť a kvalitu, spoľahlivosť, životnosť, obsluhu, dizajn, ale aj na environmentálnu charakteristiku. Zákazníci pri výrobkoch preferujú novosť, individualitu, prijateľnú cenu, dostupnosť a komfort používania v súlade s technickým, ekonomickým a sociálnym rozvojom. Z toho vyplýva aj rozhodnutie o inovačnej stratégii. Na základe poznania skutočného stavu podniku, osobitne jeho inovačného potenciálu vo vzťahu k vývoju na globálnom trhu, je potrebná voľba racionalistickej alebo inkrementálnej inovačnej stratégie.

REFLEXIE 2 2020 alphaa.png

2/2020 PROJEKTOVANIE GLOBÁLNE KONCIPOVANÉHO PODNIKU

Projektovanie podniku svetovej triedy, zvlášť podniku globálnej dimenzie, je mimoriadne náročný tvorivo-organizačný proces. Vyžaduje si veľké skúsenosti projekčného tímu, znalosti na verifikovanej úrovni s prístupom do svetových databáz. Ako samozrejmosť sa očakávajú aplikácie najnovších trendov v danej oblasti so zámerom zvyšovať konkurenčný potenciál projektovaného podniku. Už v rámci prípravy na započatie projektovania je potrebné stanoviť základné parametre. Tzn., že sa zvažuje podnikateľský zámer a v projekte sa tomu prispôsobujú všetky rozhodujúce hľadiská. Ak ide o projektovanie „na zelenej lúke“, potom už na úrovni plánovania tvorby projektu sa utvárajú podnikateľské vízie, ciele a stratégie dosahovania cieľov. Najdôležitejším krokom každého podniku je ochota vzdať sa vecí, ktoré sa niekedy robili, ale dnes sú nepostačujúce, nevyhovujúce, zmeniť ľudské myslenie a pripustiť aj nové možnosti, nové trendy v podniku, ktoré môžu znamenať pre podnik cestu k dosiahnutiu výkonnosti podniku svetovej triedy. Dalo by sa predpokladať, že do sieťových podnikov sa zapoja predovšetkým veľké nadnárodné koncerny. Avšak tento predpoklad, ako ukázal vývoj, je mylný. Je pozorovateľné postupné konštituovanie novej generácie podnikov, ktoré sú malé a vyrábajú iba jeden špecializovaný výrobok a sú spoločensky zodpovedné. Otázkou je, ako môžu malé podniky prosperovať v područí väčších a finančne silnejších podnikov a v priamom porovnaní vlastne nespôsobilé vstúpiť do konkurenčnej konfrontácie. Možným riešením, hoci svet v tomto snažení významne pokročil, je integrácia pridanej hodnoty, t. j. globálny pohyb informácií, peňazí, materiálu, ľudí a práce. Riešenia zásadných otázok projektovania sú opísané v kapitole o metódach a technikách. Kvalita výsledného projektu je závislá tiež od systematického hľadania najvhodnejšieho variantu riešenia problému, a to v úzkej spätosti s náročnosťou zadanej úlohy. Rozhodne sa bude odlišovať zvolená metodika pri komplexne ponímaných projektoch v porovnaní s čiastkovými projektmi.

REFLEXIE 3 2020 alphaa.png

3/2020 PROJEKTOVANIE PODNIKU

Rôznorodosť výroby je obsiahnutá v samotnom odlíšení podľa výrobného odvetvia, čo zase vyplýva z osobitostí konkrétnych výrobných systémov. Jednotlivé odvetvia sa odlišujú svojimi hlavnými technologickými procesmi. V každom prípade, v každom odvetví je zmyslom výroby voľba najvhodnejšej technológie, aby z poloproduktu vznikol konečný produkt či výrobok (súčiastka) s predpísanými geometrickými a kvalitatívnymi vlastnosťami, ktoré sú dané technickou dokumentáciou. S predstavou budovania podniku na „zelenej lúke“ korešpondujú možnosti tvorby projektu s využitím systémov novej generácie spravidla predstavované komplexnými integrovanými riešeniami s aplikáciou najnovších softvérových, informačných a komunikačných technológií a inteligentných výrobných systémov zoskupených v nových adaptabilných organizačných štruktúrach v podobe digitálneho podniku. Cieľom takýchto riešení je zvyšovanie produktivity bez straty pružnosti, skracovanie času výroby, zvyšovanie kvality, zvyšovanie hodnoty výrobkov a služieb a pod. Modifikované sú ako sociálno-ekonomické systémy a preto sú náročné na projektovanie, realizáciu a prevádzkovanie. Vytvorenie 3D modelu podniku má široké využitie. Počnúc od tvorby nového produktu, sledovania výrobných procesov až po detailnú analýzu porúch výrobných zariadení a simuláciu ich činnosti. Ich rozvoju sa venuje početná odborná literatúra. Komplexnosť prístupu k ergonómii a jej vývoj v porovnaní s inými aspektmi výroby napomáha zlepšeniu ekonomických výsledkov podniku. Projektovanie podnikov, inštitúcií, výrobných systémov a iných rozličných typov pracovísk pri predpoklade dosahovania vysokej výkonnosti musí rešpektovať princípy a zásady chrániace zdravie a bezpečnosť pri práci. Dosiahnutie kreativity, vysokej produktivity, kvality a flexibility si vyžaduje porozumenie faktorom vyplývajúcich zo zložitej interakcie subsystémov a pôsobenia okolitého prostredia a samotného pracoviska na človeka (zamestnanca), na jeho duševnú pohodu a výkonnosť. Okrem okolitého pracovného prostredia je potrebné zdokonaľovať aj výrobné nástroje, náradie a pomôcky a to nielen z funkčného, ale aj estetického hľadiska.

REFLEXIE 4 2020 alphaa.png

4/2020 REALIZÁCIA PROJEKTOV V PRIEMYSELNEJ PRAXI

Publikácia kumuluje skúsenosti získané z prevádzkovania systémov veľkých podnikov. Podnikateľské prostredie neúprosne diktuje nové a nové požiadavky, čo determinuje celý produkčný proces. Schopnosť podnikov prežiť, prosperovať a rásť je podmienená progresívnou tendenciou vývoja strategických nástrojov uplatňovaných v konkurenčnom prostredí. Celosvetový trend v budovaní takýchto podnikov je orientovaný na zvyšovanie kvality produktov, znižovanie nákladov podniku, zvyšovaní produktivity, znižovaní časov medzi objednávkou a dodávkou, zvyšovaní pružnosti reagovania na potreby zákazníka. Preto sú nevyhnutné také produkčné systémy na všetkých úrovniach riadenia a realizácie produkcie, ktoré sú dostačujúco flexibilné a zaručujú vysokokvalitnú produkciu aj pri skracovaní produkčných časov. Uvedené sú prípadové štúdie podnikov: Reinžiniering I.D.C. Holding, a.s.: Zvyšovanie výkonnosti integráciou vedeckých poznatkov v produkčnej praxi; Identifikácia kritických stavov Johns Manville Slovakia, a.s.: Dosiahnutie konkurenčnej výhody identifikáciou odchýlok v reálnom čase; Inovácie produktového portfólia Chemosvit, a.s.: Modelovanie podnikových procesov; Využitie simulácie Nemak Slovakia s.r.o.: Plánovanie nových výrobných zariadení; Prelomové inovácie Linet, a.s.: Rozvoj kreativity a dosiahnutie podnikateľskej excelencie v zdravotníctve; Inovačné podnikanie Virtual Reality Media, a.s.: Víťaz v celosvetovom tendri americkej vlády na trhoch piatich kontinentov; Radikálna zmena Borcad, s. r. o.: Koexistencia systému neustáleho zlepšovania existujúceho stavu a inovačných zmien; Košturiakov inovačný kufrík IPA Slovakia: Objavné postupy v prekonávaní inerčných bariér v inovačnom vzdelávaní.

REFLEXIE 1 2021 alphaa.png

1/2021 ZNALOSTNÝ PODNIK

Reálny život prináša praktické skúsenosti a preveruje teórie. Ak je skutočnosť diametrálne odlišná, potom predpoklady, ciele a projekty priniesli iba malý úžitok a stávajú sa minulosťou a premárneným časom. Kardinálne spoločenské zmeny ostatných rokov a skutočný život si vynútia premeny myslenia, nové riešenia a východiská. Doterajšie pravdy si vyžadujú veľké korektúry a na mnohé je lepšie zabudnúť. Spoločensko-ekonomické premeny a ich reflexie v riadení podnikov komponenty týkajúce sa znalostí a znalostnej spoločnosti obsahovo zahŕňajú výklad procesov spoločenských zmien a ich dôsledky na kvalitu života a správanie človeka. 

REFLEXIE 2 2021 alphaa.png

2/2021 PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Diktát času je neúprosný. Všetko je dnes  inakšie ako pred rokmi, keď sa formulovala vhodná štruktúra diela, ktoré by bolo prínosom k rozvoju spoločenskej produkčnej praxe s jednoznačným cieľom: udržať podnik, prežiť zložitosti doby, vyvolané celosvetovou krízou a pomôcť, podnikom osvetlením nových efektívnych, metód a nástrojov, ktoré by viedli, k rastu konkurencieschopnosti v zložitom, globálnom prostredí. Na základe priaznivých ohlasov, ktoré nasledovali po vydaní prvých štyroch zväzkov pentalógie, možno už dnes povedať, že teoretické konštatácie prebiehajúcich javov a podnikových procesov sa dostatočne priblížili, pre dané obdobie dokonca v príslušnom predstihu. Myšlienkový predel v obsahu diela a jeho kvalitatívne rozlíšenie toho, „čo bolo“, „čo je a čo nás čaká“, je jedným zo spôsobov uvedomenia si, že vývoj diania na zemeguli je nezvratný, čo sa týka svojho smeru, odlišuje sa iba rýchlosť diania a príslušná akcelerácia za predpokladu, že tento vývoj chápeme ako historickú skúšku človečenskej múdrosti s možnosťou vymknúť sa z nepriaznivých dôsledkov nehospodárneho narábania s prírodným bohatstvom našej planéty. Zahŕňa uzrozumenie samých seba, pochopenie nevyhnutnosti pripraviť sa na nie najperspektívnejšiu budúcnosť v zmysle toho, že „dobre už bolo“. Zmeny a rast náročnosti riešení si vyžiadali aj väčšiu pozornosť venovanú výkladu látky a plnšie využitie známych, ale nových výrazových prostriedkov, vrátane grafického stvárnenia danej problematiky. Iba opis problematiky dneška s presahom do budúcnosti by nemusel byť dostačujúci na úplne pochopenie kardinálnych otázok dneška, ktoré ľudstvo musí riešiť v záujme zachovania vlastnej existencie, existencie spoločnosti a existencie zemegule so všetkým, čo môže poskytnúť zdravému a rozumnému životu ľudí. Preto sú dôležitým „prídavkom“ každého vydaného zväzku pentalógie do väčšej hĺbky vysvetľované konkrétne príklady konkrétnych úspešných podnikov či inštitúcií, ktoré v danom čase vybočili z návykových postupov riadenia a išli svojou vlastnou cestou.

REFLEXIE 3 2021 alphaa.png

3/2021 NOVÝ SVET, NOVÉ PRÍLEŽITOSTI

Nový svet, formovanie jeho kultúr človek si o to viac uvedomuje riziká ohrozujúce jeho existenciu, bezprostredne ho zasahujú vplyvy globalizácie a dôsledky krízy. Je jednoznačné, že vedecko-technický pokrok je akcelerátorom zmien a spoločenského pohybu. Implikuje potenciál návratu slobody rozhodovania o sebe samom bez sputnania vzťahmi zamestnanca zákonite sa podriaďujúceho direktívam zamestnávateľa. Nie je to však proces, ktorý by prebiehal samovoľne, bez konfrontácií či zásadných protirečení. Potenciál slobody sa mení na potenciál ohrozenia. Môžeme už dnes vytušiť, aké sa črtajú alternatívy? Aká budúcnosť čaká človeka, ...aký bude svet? Týchto zopár bodov navodzuje obavy, pochybnosti, dokonca strach z budúcnosti. Človek dneška, človek „v tomto divnom svete“ neprestajne a naliehavo hľadá odpoveď na to, čo sa stane už v krátkej budúcnosti. Nie sú to vždy iba predpovede šamanov, či bludné fantazmagórie. Do pokladnice vedy pribúdajú exaktne zdôvodňované imaginácie, ktorých pôvod je v pozorovaniach čoraz častejšie „do očí bijúcich“ zmien človekom nepredvídaných a neovládateľných. Aká je teda možná budúcnosť človeka, aké sú možné alternatívy? Nepochybne morálnou pochybenosťou je už ten fakt, že spoločnosť produkuje viac za rovnaký čas a predsa väčšina populácie pociťuje nedostatok aj základných potrieb. Obavy z budúcnosti môžu spočívať aj v samotnom intelektuálnom pokroku, pretože Budúcnosť človeka a očakávania v období zmien a nečakaných prekvapení, čo čaká človeka, aké budú podniky a podnikatelia, čo nás čaká v najbližších desaťročiach?

REFLEXIE 4 2021 alphaa.png

4/2021 PRÍLOHY, ZÁVEREČNÉ KONŠTATOVANIA

Po uplynutí doby od spracovania problematiky učenia a rastu v podobe pripraveného knižného vydania sa aj v globálnom priestore udialo veľa relevantných udalostí ovplyvňujúcich život človeka. Mení sa spoločnosť, mení sa ekonomika i politické názory a samozrejme v dôsledku veľkých tlakov i psychika človeka. Každý ďalší deň pribúdajú aj nové názory na budúcnosť človeka, objavujú sa nové filozofické náhľady na zmysel života, ľudskej existencie, na zmysel podnikania. Tento deficit možno riešiť rozšírením už v predošlých statiach rozoberanej problematiky v podobe doplňujúcich, tematicky zameraných príloh. Pripomeňme si už myšlienky približujúce svetovú realitu novoutváraných životných podmienok človeka ceny, predstaviteľov svetovej politiky a podnikateľskej sféry nenechávajú nikoho chladným. Už za krátke obdobie od týchto varovaní sa udialo veľké množstvo zmien vo svetovom rámci, avšak s veľkými dopadmi aj na krajiny, ktoré nijakým spôsobom neprispeli k takému nežiaducemu vývoju. Samotné podnikanie je v mnohých prípadoch značne obmedzované a zásadným spôsobom sa mení situácia aj v podnikoch. Nové okolnosti si vyžadujú nové prístupy s osobitným zreteľom na človeka, ktorý je v pracovnom procese iniciátorom, tvorcom a realizátorom nových procesov, systémov i produktov. Ak to všetko zhrnieme, ostáva nám ako predmet najhlbšieho záujmu človek a jeho myslenie, správanie, rozhodovanie, konanie. Schopnosť učiť sa a zdokonaľovať seba i svoje okolie, podieľať sa na záujmoch a práci v náležitej ľudskej komunite, vytvárať účelovo orientované systémy na tvorbu nových hodnôt. Komunikovať, spolunažívať a spolupracovať v rámci svojich záujmov a potrieb, so zreteľom na spoločenský rozvoj a svoju aktívnu účasť na spoločenskom progrese a udržiavaní vzájomne výhodnej medzinárodnej spolupráce a tolerancie vo vzťahu k iným kultúram. A tu sme už iba krôčik od toho, aby sme sa nanovo zamysleli nad plynutím času a možnými zásadnými zmenami predovšetkým v otázkach riadenia podnikov aj vzhľadom k očakávanej budúcnosti.

bottom of page