top of page

Chronológia

Sústružník

Redaktor

Dôstojník

Šéfredaktor

Podnikateľ

Vzdelanie:

 

 • 2010 – Technická univerzita v Košiciach – Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa (Dr.h.c.).

 • 2002 – Žilinská univerzita v Žiline – Inauguračné konanie, vymenovanie za vysokoškolského profesora v odbore Inžinierstvo riadenia priemyslu.

 • 2001 – Slovenská akadémia vied v Bratislave – Obhajoba dizertačnej práce a udelenie vedeckej hodnosti doktora ekonomických vied (DrSc) v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky.

 • 2000 – Gesellschaft v Mníchove – vymenovanie za hosťujúceho profesora Fraunhofer.

 • 1996 – Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Habilitačné konanie – menovaný za docenta vo vednom odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky.

 • 1977 – Slovenská technická univerzita v Bratislave – Ukončená vedecká ašpirantúra (CSc.) v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky.

 • 1976 – Rigorózne skúšky na Karlovej univerzite v Prahe  udelený titul Doktor filozofie (PhDr.).

 • 1970 – 1976 Fakulta žurnalistiky, Karlova univerzita v Prahe. Ukončené vysokoškolské štúdium vrátane postgraduálneho štúdia.

 • 1970 – Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická (Technická  univerzita) v Košiciach – inžinier.

 • 1959 – 1964 Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach –   maturita.

 • 1955 – 1958 Odborné učilište štátnych pracovných záloh v Považskej Bystrici –  výučný list – sústružník.

Študijné pobyty:

 

 • 1999 – City University, Graduate School of Business and Management Professions, USA, Seattle.

 • 1998 – The Association for Overseas Technical Scholarship (OATS) Central and East European Companies (ERRC), Japonsko.

 • 1993 – International Language School, Brighton.

 • 1990 – The Bell School, Praha.

 • 1974 – Werkzeugmaschinen, Magdeburg.

Pracovná pozícia:

 

 • 1991 – súčasnosť predseda dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Bratislava.

 • 1999 – 2001 Docent Fakulta mechatroniky – Trenčianska univerzita    v Trenčíne (externe).

 • 1996 – 1999 Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 • 1990 – 1991 Generálny riaditeľ Central European Development Company, Ltd., Praha.

 • 1989 – 1990 Riaditeľ Ústredie novinárskych informácií, Bratislava, Praha.

 • 1981 – 1985 Šéfredaktor Hlavnej redakcie programov zo zahraničia Československá televízia, Bratislava.

 • 1976 – 1981 Zahraničný spravodajca v Budapešti, Rumunsku a Juhoslávii, Československá televízia, Praha.

 • 1972 – 1976 Odborný redaktor pre vedu a techniku Československá televízia, Košice.

 • 1967 – 1972 Učiteľ Odborné učilište hutných stavieb, Košice.

 • 1963 – 1967 Technik – asistent Vysoká škola technická, Košice.

 • 1960 – 1963 Konštruktér VŽKG – pracovisko Košice.

 • 1958 – 1960 Sústružník Opravovne poľnohospodárskych strojov, Košice.

bottom of page