top of page

pentalógia

Podnik a podnikanie

Pentalógia Podnik a podnikanie je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania uľahčí štúdium zložitej problematiky. Kniha vytvára pomyselný mostík medzi teóriou a praxou a je vhodná pre vlastníkov podnikov, akcionárov, vrcholných a stredných manažérov. Jej rozsah tvorí približne 4 500 strán.

 

K napísaniu knihy viedla Štefana Kassaya najmä snaha odovzdať bohaté mnohoročné osobné skúsenosti z riadenia veľkého podniku z pozície vlastníka a zároveň tieto skúsenosti konfrontovať s poznatkami zo svetovej literatúry. Pentalógia je príkladom toho, ako sa aspekty ekonomickej vedy a praxe dajú harmonicky prepojiť. „Potrebné je študovať problémy, poznať aktuálne svetové trendy, vyskúšať a overiť, či sa teoretické závery zhodujú s výsledkami meraní,“ tvrdí autor.

Zámerom profesora Kassaya je napomôcť k splneniu podnikových cieľov pri súčasnej starostlivosti o ľudí a zároveň do podnikateľského prostredia rozšíriť skúsenosti z praxe.

Základná štruktúra pentalógie Podnik a podnikanie vychádza z metodiky Balanced Scorecard, ktorú vypracovali Robert Kaplan a David Norton.

Ide o modernú metódu, v rámci ktorej sa výkonnosť podniku hodnotí prostredníctvom 4 vyvážených perspektív:

 

  • finančnej,

  • zákazníckej,

  • perspektívy interných podnikových procesov,

  • perspektívy učenia sa a rastu.

 

Keďže na Slovensku je stále aktuálna transformácia ekonomiky, pôvodnú metódu Balanced Scorecard rozšíril profesor Kassay o perspektívu podnikateľského prostredia, od ktorej sa odvíjajú aj ostatné perspektívy podniku. Pridaná piata perspektíva je v rámci vydávaných zväzkov radená ako prvá. Do konkrétneho prostredia včleňuje autor všetko ostatné a na všetko ostatné má toto prostredie mimoriadny vplyv. Predovšetkým v období finančnej krízy si každý manažér uvedomuje, nakoľko inerčne podnikateľské prostredie pôsobí na ostatné podnikové perspektívy.

Prvý zväzok Podnik a podnikanie

Podnikateľské prostredie

Zmeny vlastníckych štruktúr v období ekonomickej transformácie.

 

Prvá časť Kassayovej pentalógie ozoberá okrem charakteristiky manažérov aj podnikateľskú stratégiu. Analyzuje samotný biznis model a stratégiu I.D.C. Holdingu, ako aj princípy strategického myslenia pri riadení firmy ako takej. „Približujem podnikateľské prostredie aj z hľadiska vlastníctva a z toho vyplývajúcich rôznorodých názorov a prístupov k riadeniu. Nazdávam sa, že veľmi dôležitá a vierohodná je osobná skúsenosť z riadenia podniku,“ tvrdí autor. Kniha má preto inšpirovať aj tým, že opisuje založenie a vývoj spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. „A tiež prechod zložitým obdobím transformácie ekonomiky slovenských podnikov,“ vysvetľuje Kassay. Tvrdí, že riadenie sa vyvíja po dlhý čas. „Nemožno teda obísť ani minulé poznatky a historický vývoj riadenia. Preto rozoberám aj vývoj teórie podnikania ako základu na rozpoznanie vlastníckych vzťahov.“

 

 

Druhý zväzok Podnik a podnikanie

Ekonomika a financie

Vzájomná závislosť makroekonických a mikroekonomických procesov v sociálnodemokratickom rozvoji spoločnosti.

 

Ako správne financovať podnik. To sa Kassay pokúša objasniť v druhom zväzku časti knižnej pentalógie. „Kladiem dôraz na prepojenie makroekonomiky a mikroekonomiky,“ hovorí pre Hospodárske Noviny. Zdôrazňuje, ako externé prostredie štátu, napríklad daňové zaťaženie, legislatíva či predpisy Európskej únie vplývajú na firmu. „Rešpektujem procesy globalizácie v ekonomike a kladiem dôraz na ekológiu a dodržiavanie kritérií spoločnej meny euro.“ Kassay do knihy zaradil kapitoly o tvorbe a stratégiách riadenia firemných finančných zdrojov, zdôrazňuje aj možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ. Tvrdí, že na úspešné riadenie firmy sú potrebné teória, prax a ich vzájomné spojenie. „Preto aj v tomto zväzku výklad začínam výpoveďou o vlastnej vývojovej ceste. Opisujem založenie podniku I.D.C. Holding, v ktorom pôsobím vo vrcholnej riadiacej funkcii od samého začiatku. Uvádzam konkrétne skúsenosti z trhového prostredia a uplatnenia poznatkov vedy v podnikateľskej praxi,“ vysvetľuje autor. Osobitnú pozornosť venuje aj rizikám v podnikaní a tomu, aby  ich manažér dokázal včas odhaliť.

 

 

Tretí zväzok Podnik a podnikanie

Strategická komunikácia

Kontexty spoločenského vývoja,  premien trhu a komunikácie.

 

„Úplne novým spôsobom som spracoval problematiku strategickej komunikácie v podniku a jeho okolí,“ takto hovorí o ďalšom zväzku pentalógie Kassay. Podľa neho komunikácia a marketing vo svetovom meradle prekonávajú zložité vývojové obdobia. „V našich podmienkach najmä pri porovnaní s najvyspelejšími krajinami sú tieto faktory v počiatočných fázach rozvoja,“ tvrdí. Firmám na Slovensku podľa jeho slov stále chýbajú konkrétne komunikačné skúsenosti. Okrem toho zdôrazňuje odlišnosť nášho a zahraničného trhu.

 

 

Štvrtý zväzok Podnik a podnikanie

Interné procesy

Vytváranie výrobnej dispozície a zdokonaľovanie procesov.

 

Štvrtý zväzok pentalógie sa venuje interným procesom vo firmách. A to napríklad aj v súvislosti s tým, ako tesne sú interné procesy prepojené na dianie mimo podniku. „Je preto nevyhnutné, ale nesmierne zložité predvídať ďalší politicko-ekonomický vývoj a poznať aktuálny konkurenčný potenciál podniku, ako aj rámec konkurenčných pravidiel,“ myslí si Kassay. Zaoberá sa aj produkciou podnikov v zmenených spoločenských podmienkach. „Z hľadiska celosvetového vývoja sa ukazuje nezadržateľnosť rozvoja produkcie dôsledky drancovania prírody na rastu produkcie,“ vyvetľuje v štvrtom zväzku pentalógie Kassay. Rast produktivity musí byť podľa založený na odhaľovaní plytvania, nižšej materiálov, času a odpadov. Aj píše známy podnikateľ, dôležité, aby manažmenty firiem hľadali možnosti technológií. Iba tak neho možno zachovať konkurencieschopnosť podniku.

 

 

Piaty zväzok Podnik a podnikanie

Učenie a rast

Rozvoj adaptačných schopností v komplexnom a turbulentnom prostredí.

 

Podnik a podnikanie – Učenie a rast – hovorí o nevyhnutnosti spájať teóriu s praxou. Kassay v knihe upozorňuje aj na to, aby sa manažéri celoživotne vzdelávali. „Učenie a rast je v rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí nevyhnutnosťou. Teoretické závery sú odrazom podnikateľskej praxe i mojich osobných skúseností,“ tvrdí. Celá pentalógia bola realizovaná pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. To vysvetľuje aj „šírku záberu“. Autor síce zdôrazňuje to, že nosnou témou aj v piatom zväzku je podnikanie. Kassay spolu s grafikom sa realizovali aj prelomovým prístupom ku grafickému spracovaniu, najmä piateho zväzku monografie. Aj z výrobných prevádzok zaznievajú hlasy, že „treba zachovať jednotu obsahu a formy“. Spojenie technických a humanitných vied vytvára úplne nový pohľad na autorskú tvorbu. Na základe jeho vlastných skúseností sa ukázalo, že spojenie vedy, osobitne vied o kultúre s inžinierskym myslením, je užitočné. Tiež je potrebné využiť talent mladých ľudí a preniesť kus umenia aj na nové obaly a klásť väčší dôraz na balenie produktov pri predaji konečnému používateľovi.

bottom of page