top of page

Vážne rozhodnutia o budúcnosti školstva

Pezinok 8.10.2020. Úvahy členov tvorivej skupiny Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania o dobrovoľnom, osobnostnom vklade do konkrétnych artefaktov bez nároku na finančnú odmenu odobrených a využiteľných riešení v spoločenskej praxi.


Pôvodná predstava


» Podporovať vedu a vzdelávanie spoluprácou s významnými osobnosťami vedy a vzdelávania

» Spolupracovať s vedecko-vzdelávacími inštitúciami a významnými podnikmi

» Rozširovať nové znalosti publikované na úrovni vedeckých, vedecko-popularizačných artefaktov

» Rozširovať progresívne riešenia usporadúvaním podujatí zameraných na vedu a vzdelávanie.


Nadácia uvedenú aktivitu realizuje od svojho založenia /2002/. Nadácia rešpektuje názory odborníkov decíznej sféry a považuje za správne, ak má príležitosť prispieť svojimi návrhmi a aktivitou k formovaniu progresívnych riešení. V ostatných dňoch som sa zúčastnil na viacerých podujatiach, ktoré v mojich očiach sú evidentným prínosom pre rozvoj vedy a vzdelávania s konkrétnymi výsledkami. Tieto dni sú ale rozhodujúce pre ďalší vývoj a spôsob prípravy mladých ľudí pre zvládnutie požiadaviek na kvalitu vzdelávania a zapojenie sa do produkčnej praxe.


V rámci aktivít Nadácie je na mieste zapojiť sa aj do verejnej diskusie a dať prezentovať osvojené názory aj k rozhodnutiam najvyšších inštitúcií týkajúcich sa edukačných postupov a rozhodnutí.


Zhrnutie skúseností a verifikovaných výsledkov s excelentnými podnikateľskými výsledkami a výsledkami mladých tvorcov nových riešení podoprených životnými skúsenosťami seniorov


Chápem hektiku postraumatického obdobia, osvojenie si názorov o tom že na prvom mieste je zachovaní života a zdravia, a zvyšovanie kvality vzdelávania a nadobudnutia znalostí. Dnes je to už možno situácia ex-post, pretože Vláda SR o veciach aktuálnej výučby a financovania škôl už rozhodla.

94. zasadnutie SRK zľava štátny tajomník Ľudovít Paulis, v strede minister školstva Branislav Gröhling, vpravo prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil


O aktuálnej výučbe na vysokých školách aj ich financovaní v budúcom roku /2021/


Citujem: MŠVVŠ SR Aktuálna výučba na vysokých školách aj ich financovanie v budúcom roku. To boli hlavné témy 94. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá sa konala v utorok v Banskej Bystrici. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling tiež otvoril tému lepšej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Rozvoj vysokých škôl chce minister školstva podporovať aj iným spôsobom. „Vysoké školy chceme viesť k tomu, aby sa spájali a vytvárali tak veľké a silné subjekty, ktoré budeme vedieť následne aj náležite podporovať,“ ozrejmil šéf rezortu školstva. Výhodou spojených subjektov bude podľa ministerstva koncentrácia kvalitných odborníkov, výskumníkov a pedagógov na jednom mieste, čo následne vedie aj k zvýšeniu medzinárodnej konkurencieschopnosti a atraktivity danej vysokej školy.


Diktát sveta


Zaangažovaní odborníci pôsobiaci v Nadácii si veľmi dobe uvedomujú, že svet má svoj diktát pramálo závislý od názorov aktérov v Nadácii. Uvedomujeme si aj to, že každý z nás má na tento svet, na dobu v ktorej žijeme a isto i na budúcnosť žiaduci vplyv. Čo sa v Nadácii za uplynulé roky urobilo, ozrejmuje dostatok referencií napr. aj v knihe Kocky sú hodené z roku 2019.


Návrh Nadácie profesora Štefana Kassaya o potrebe „spojených subjektov“ podľa ministra školstva


O potrebe nie revitalizácie, ale tvorby nového systému som na Festivale inovácií Inofest 16.-17.9.2020 sprístupnil brožúru „Cesta k názorovému zjednoteniu efektívneho vzdelávania“ nadväzujúcu na výzvu Vláde SR: Posledná šanca pre Slovensko, ktorú podpísalo 73 osobností, inovátorov, ktorí manifestovali svojimi exponátmi na inovatívnom festivale konkrétne výsledky. Poďakovanie za iniciatívu vyslovil organizátorom aj minister financií Eduard Heger.


Požiadal som o audienciu ministrov školstva a financií listami zo dňa 6.7.2020 s konkrétnymi výsledkami za obdobie takmer troch desaťročí. Sú založené na dlhodobej praxi a tvorby teoretických zásad, ktoré už boli verifikované. Ak by ministri súhlasili, vydali by sme aj svedectvo ich názorom v konštruktívnej konfrontácii a predloženia návrhu Vláde SR v danom kontexte.


» Orientácia na skúsenosti mladých inovátorov a ich podpory aj širokou propagáciou ich zaujímavých riešení.

» Možnosti dohôd o spolupráci jednotlivcov v uvažovanom neformálnom združení mladých vedcov, pedagógov a riešiteľov

i reprezentantov dosiahnutých spoločensko-ekonomických rezultátov.

» Možné ďalšie návrhy a riešenia, morálne odmeny riešiteľom.


Zmysel života – Šťastie a nešťastie – Človek a jeho hodnoty


Najvyššou métou života je jeho prirodzená reprodukcia a rozvíjanie kladného genetického odkazu opakovaným komplementárnym posilňovaním, vierou v dobro a silu človeka v uznávaní najvyšších hodnôt v poznávaní nepoznaného, v pokore a viere, vrátane osobnostného rozvoja na prospech spoločného dobra pre svet a ľudstvo, pre generačný rast a podporu progresívneho spoločenského rozvoja budúcich generácií. Zachovať život v celej svojej šírke existenčných podmienok života prírody a človeka v nej, naplniť život rozumným správaním na základe od detstva vštepovaných hodnôt, ideálov a zdravého spôsobu života pri zachovaní viery v najvyššiu entitu samého univerza, existencie a pochopenia vlastnej budúcnosti a deklarovaných perspektív nie v znamení istôt, ale v pochopení nevyhnutností zmien na báze príčinných súvislostí.


Žiť a myslieť, či starať sa o seba alebo pomáhať iným?


Dávať, alebo zhŕňať všetko iba pre seba? Človek nemusí byť jasnovidcom, aby pochopil že niekedy ide o niečo iné, ako o proklamovaný rozvoj spoločnosti, o dobro pre ľudí. Ostrie novodobých zbraní vytvorených nositeľmi vysokých ideálov a podporených vysokým IQ sa stáva ničiacim arzenálom protičlovečenstva. Intelekt je neraz presýtený túžbou po majetku, túžbou po finančnom predátorstve zabezpečujúcim napokon iba animálny život odlíšený od iných tvorov pobehujúcich v prírode disponibilitou rozumu. To ale ešte nezaručuje rozumnosť. Ak sa zapredáva mamonu a myslí iba na jediné, na výšku finančného konta, je doslova chorobne ekonomizovaný, z očí mu číhajú eurá, či doláre. Ani si nemusí uvedomiť, že sa stáva otrokom peňazí, že vlastne nadobúda novú profesiu, ktorú si dovolím nazvať „spravovateľ“ utrhnutých (odvodené od trhovej ekonomiky) balíkov symbolických peňazí. Nevlastní ingoty zlata, iba ich symbolickú náhradu. Žije život s prebytkom adrenalínu z hrozby odhalenia zákonom nedovolených transakcií, žije život premrhaný egocentrizmom a zbytočným preratúvaním, všetkého čo vlastní a čo by ešte mohol mať. Jeho túžby rastú až do vesmírnych diaľav, aj keď veľmi dobre vie, že nič z toho si do hrobu nezoberie. Taký človek je vlastne už dnes pochovaný. Stáva sa intelektuálne vyprahnutou živou mŕtvolou. Vystatuje sa nielen symbolickými peniazmi, ale i symbolikou štatútu výnimočnosti. Až kým sa neukáže, že výnimočné sú iba jeho škandály, korupcia, defraudácie, nespoľahlivosť. Netrápi ho nedostatok pracovných príležitostí, chudoba, kriminalita, nedostatok ohľaduplnosti v zajatí gloriolizovaných pahodnôt, rovnajúcich sa skutkovej diverzii záujmovo zoskupovaných spoločenstiev, výstredných komunít, nenásytníkov prenasledujúcich tvorivú mobilitu racionálnych funkčných pozitívne orientovaných spoločenských štruktúr. Svojim správaním vybudzujú nepokoje a nastoľujú novodobý fenomén, ekonomikou zneľudšteného človeka. Preto každému na tejto planéte želám, aby protičlovečestvo ho nijako nezasiahlo, aby rúhavé počiny neboli zdrojom infekcie, aby idea dobra oslobodila naše mysle od zvodných pokušení, aby sa svet na dobré obrátil aby naša planéta prežila s nami a aby dala život aj našim deťom múdrym spravovateľom tohto sveta.


Život nie je usporiadaný v segmentoch, neriadi sa podľa protokolu ani žiadnych iných predpisov


Správanie sa človeka v katastrofálnych situáciách je nevyrátateľné, najčastejšie je to veda a viera ako sprevádzajúce substitúty. V rozpore s „vedeckými“ predpoveďami vo viacerých erudovaných zdôvodneniach sa totiž ukázalo, že rozvoj vedy neprináša likvidáciu viery, ale naopak, jej podporu.(1) „Korunou“ v tomto trende, píše Krempaský/†, s odvolaním sa na dielo amerického /veriaceho/ fyzika F. Tiplera „Physics of the Christianity“, v ktorom sa pokúša teológiu doslova „fyzikalizovať“ s odôvodnením, že najadekvátnejšie nášmu vesmíru, ktorý môžeme vedecky skúmať, je viera podopretá vedou, ktorá má tú prednosť, že je odolná voči rozličným emocionálnym a psychologickým zážitkom./2/ Na základe vlastného štúdia a vedeckého poznania nosných otázok kvality života a viery pertraktované súvislosti vysvetľujem spolu s celoživotnými skúsenosťami z vedenia a riadenia veľkého podniku. Mnohé zdôvodňujem aj v „Zamyslení sa nad obsahom pentalógie Podnik a podnikanie“ v záverečnej časti „Učenie a rast“./3/ Ostatné dni dávajú jasné dôkazy o tom, že bezprizorné „novelizovanie“ a správanie sa človeka v rozpore s etikou a morálkou, náhrady viery vlastnými vyložene „sebavidiacimi“ prednosťami spôsobov života, konanie a zrada celoslopoločensky prospešne ponímaných ideí sa nekončia beztrestne.


Situácia v období krízy


Dnes už máme dostatok poznania, čo je to kríza. Nielen ohrozenie podnikania, ale samej existencie človeka. Nikto nevie všetko, preto aj tolerancia má často „posuvné“ hranice prípustnosti konania. Iná je tolerancia v normálnych podmienkach, iná v kríze. Ide mi o postrehy z praxe, o situácie, keď podnikateľ je na hranici rozhodnutia, ako sa zachovať, čo pripustí a čo nie. Je pre mňa náročné vyrovnávať sa s negatívami doby, pretože moje videnie sveta, teoretická imaginácia a očakávaná v praktickom živote sú v mnohom zásadne odlišné. Rozvinuté krajiny teraz balansujú medzi ochranou zdravia a uzavretím ekonomiky a spoločnosti. Podľa výpočtov Medzinárodnej organizácie práce budú predpokladanej globálnej straty pracovného času kvôli koronavírusu ekvivalentom približne 245 miliónov stratených pracovných miest.


Varujúce sú správy z krajín tretieho sveta. Kým rozvinuté krajiny majú vážne ekonomické problémy, vlastnia ešte stále dostatok zdrojov na zvládanie nečakaných krízových ​​situácií, to isté sa nedá povedať o chudobných krajinách v Afrike, Ázii a Latinskej Amerike, medzi ktorými je aj celý rad „rozpadnutých“ štátov. Správy agentúr OSN, Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky sú alarmujúce. 30 miliónov ľudí je bezprostredne ohrozených smrťou, hladom a počet ľudí, ktorí majú obmedzený prístup k výžive sa tento rok zdvojnásobí na 270 miliónov - platí to predovšetkým pre Afriku. Pandémia koronavírusu ohrozuje medzinárodné úsilie o zníženie počtu ľudí žijúcich v podmienkach extrémnej chudoby na tri percentá v roku 2030, dnes sa to týka 160 miliónov ľudí v Ázii a 45 miliónov ľudí v Latinskej Amerike.


Mimoriadne znepokojujúce je, že 51 krajín nie je schopných v súčasnej kríze garantovať fungovanie vzdelávacieho systému, čo sa týka 872 miliónov študentov. UNICEF to dokonca označuje za generačnú krízu vo vzdelávaní. Nemôže tak byť vzdelanostný deficit takmer miliardy mladých ľudí vo svete, ktorý je plný etnických, náboženských a ideových predsudkov, ozbrojených konfliktov a ekonomických protikladov aj potenciálne bezpečnostných hrozieb? Pandémia koronavírusu nám tak znovu ukazuje nakoľko je potrebná zmena v prístupe ku globálnym aj regionálnym hrozbám a ich hodnotenia. A to aj s vedomím toho, že ďalšie pandémie podobne nebezpečné ako je tá súčasná, budú s veľkou pravdepodobnosťou nasledovať.


Najdôležitejšou preferenciou v podnikaní by mala byť zhoda záujmov štátu, podniku a jeho vlastníkov s profesionálnymi a osobnými ambíciami vrcholového manažmentu


Vo svojich publikáciách o podnikaní hlásam, že „etika v podnikaní je konkurenčná výhoda”. Takmer 30 rokov môjho podnikania túto pravdu potvrdilo. Som presvedčený o tom, že podnikateľ môže byť dlhodobo úspešný, ak je morálny. Inak je to úspech iba krátkodobý, pochybný. Preto k súboru hodnôt vyspelej morálky aj vo svojich teoretických prácach priraďujem také dôležité hodnoty, ako je zdravie, práca, vedomosti, rodina. Empatia, vzťah k ľuďom, slušné správanie, ohľaduplnosť a úcta k iným. Morálny podnikateľ vstupuje do podnikateľsky zdôvodnených kontaktov vo výsostnom záujme rozvoja podniku a prosperity jeho zamestnancov, má na mysli rozvoj ekonomiky svojej krajiny. V podnikateľskej praxi ide o utváranie kultúry, ktorá je založená na dôvere a zodpovednosti. Je to úsilie spojiť vysokú výkonnosť s poslaním podniku a určitými princípmi. Zodpovednosť má príčinnú súvislosť s podnikateľskou etikou a formovaním cieľov, štruktúr a stratégie. Patria sem podniková kultúra a každodenné praktiky, mikroklíma, reputácia, integrita. Mnohé úspešné podniky už zaviedli etický kódex do praxe. Je zrejmé, že najdôležitejší vplyv na vytváranie etickej klímy a jej udržiavanie má vrcholný manažment podniku. Zdôrazňuje sa význam osobného príkladu manažérov a vlastníkov. Napriek negatívnym javom, ktoré vidíme denne okolo seba, nesklamalo ma presvedčenie, že nie je vždy správne „ísť s prúdom“, ale vzdorovať úpadkovému prúdu. Život je o vzdorovaní negatívnym vplyvom.


Podniky okrem tvorby zisku majú aj sociálne záväzky


Novú dimenziu nadobúdajú vzťahy s verejnosťou. Je tu úzka previazanosť podnikov s ostatnými podnikmi či inými inštitúciami v rámci spoločnosti. Je to vždy snaha udržať podnik v prostredí legality, legitímnej ekonomiky a mimo neprehľadných spôsobov čiernej ekonomiky a banditizmu. Opačný postoj, narušenie etických princípov prinášajú len starosti a neustály strach, kedy všetko „prepukne – cieľ sa nielen naplnil, ale aj prekročil“ a často iba deklarovaný úspech sa stane skutočným neúspechom ničiacim životy rodín, ktorých živitelia napriek svojmu úsiliu boli vo vleku podniku smerujúceho k degradácii. Napredovanie jednotlivca i podniku sa preto nemeria iba schopnosťou vytvoriť „finančný balík“, ale predovšetkým schopnosťou pomáhať iným dosahovať spoločensky uznávané hodnoty.


Do ekonomiky vstupuje politika


Tá využíva rôznu razanciu argumentov, presadzuje ich rozličnými médiami. To môže byť aj politický diktát. Je však potrebné poznať kontinuum názorov, vnímať kontrast biedy a bohatstva. Je tu konfrontácia dobrého a zlého. Užitočného a deštrukčného. Skutočný zápas o charakter spoločnosti. Tak sa politika prepletá s ekonomikou. Nemá zmysel označovať priority týchto kategórií, obe sú pre človeka potrebné. Viac peniaze, či viac politika? Peniaze zarobené prácou, kapitálom, či získané nečistými praktikami? Peniaze poctivé, „preprané“, zaslúžené, peniaze ako lúpež. Hoci aj lúpež intelektuálna, pričinením „bielych golierikov“. V rámci „tieňového podnikania“ priamo v podniku, v ktorom pracujú. Peniaze získané „bokom“ za zákazku na výrobu televízneho spotu, pri „partnerstve“ v rámci filmovej či televíznej produkcie, marketingových aktivít v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov a podobne.


Je potrebná integrácia nových metodík vzdelávania a uplatnenia tezaurov znalostí podľa spoločensky prioritného obsahu štúdia v kooperácii s produkčnou sférou a rozhodujúcimi inštitúciami


Nikto z nás nežije vo vzduchoprázdne, pôsobíme v určitom konkrétnom prostredí, či už v európskom alebo lokálnom, každopádne ale rozličné podoby vplyvu prostredí si vyžadujú rešpektovanie určitých špecifík avšak vždy sa musia opierať o pravidlá a zvyky a predovšetkým rešpektovať príslušné zákony v danej krajine. Sú preto potrebné jazykové znalosti a rovnako podľa zvoleného akčného rádiusu komunikácie. Je žiaduce zvyšovanie kvalifikácie aj v oblasti komunikačných zručností a znalostí získavaných v systémoch vzdelávania. Napríklad aj každý podnik vedome alebo nevedome implikuje vo svojich rozhodnutiach k aktivite a spolupráci v rámci projektovania vlastných zámerov. Podnik spravidla komunikuje so širším spoločenským okolím a so zahraničnými inštitúciami a to aj na úrovni zákazníkov alebo inými kooperačnými partnermi. Je ľahko pochopiteľné, že podnik podľa úrovne jeho produkcie a spoločenskej autority sa podieľa na rozličných komunikačných okruhoch podľa jeho komerčného alebo vzdelávacieho zámeru si vyžiada vysokú kvalitu komunikačných artefaktov a často aj účasť na medzinárodných konferenciách, prípadne na prezentáciách svojich produktov. Vstup podnikov a inštitúcií do medzinárodného spoločenského priestoru si vyžadujú využívanie moderných komunikačných nástrojov. Pre informačno-komunikačné ciele sa používajú komunikačné siete založené na počítačovej technike.


Celospoločenské vedenie a podnikové riadenie


Celospoločenské vedenie prislúcha decíznej sfére, ktorá systematicky poznáva aktuálny spoločenský vývoj a danú situáciu vo svete i najbližšom okolí na základe príslušného štúdia problematiky a odborných diskusií, prípadne aj lobovaním a nátlakom kompetentných, vyššie postavených osobností, ale aj pod tlakom hroziacich katastrof, štrajkov a masovou aktivitou „ulice“, následnými konfrontáciami a faktami podloženým, prípadne situačným rozhodnutím zabezpečuje aspoň dočasné vyrovnanie informačno- komunikačných hladín.


Oproti vedeniu na úrovni štátu sa používa rozlíšenie vedenia a riadenia na vrcholové vedenie podniku a riadenie podniku na všetkých podriadených stupňoch riadenia. Ide teda o triangel: 1. Štát, - 2. Vedenie podnikov, - 3. Riadenie výkonnej aktivity podnikov - až po konečný produkt a jeho distribúciu k zákazníkom, vrátane komerčnej bilancie. Podniky sa zapájajú do spoločensky významnej širšie koncipovanej spolupráce. Sú to predovšetkým medzinárodné konferencie ako osobitý spôsob komunikačnej interakcie zúčastnených osobností na jednom mieste, alebo prenosom obrazu a zvuku využitím informačno-komunikačných technológií. Samozrejmosťou je aj pokročilejšie štádium zjednocovania obsahov a foriem vo vzdelávacích procesoch tzv. bilaterálnym spojením, ale aj konferenciami a výučbou hoci aj spojením v rámci svetových informačno-komunikačných sietí.


Spolupráca s decíznou sférou


Je preverené, že dôvera k predstaviteľom štátu je úzko previazaná s ekonomickými výsledkami a perspektívami krajiny vyplývajúcimi z medzinárodnej komparácie a možnosťami ďalšieho napredovania. Ukázalo sa, že napríklad po stretnutí s vrcholovým predstaviteľom štátu rastie záujem o predmet a výsledky rozhovorov. Dôsledkom rastúceho záujmu je aj umiestnenie spravodajstva alebo aj širšie koncipovaných informácií o ekonomickej diplomacii v zodpovedajúcej štruktúre jednotlivých médií.


Spolupráca s vedecko – výskumnými inštitúciami a nadáciami podporujúcimi vedu a vzdelávanie


Je daromné neustále hovoriť o potrebe inovácií a využívania nových znalostí, ak výsledkom nášho konania sú iba stovky strán popísaného papiera. Z desiatich kníh vznikne jedenásta. A možno i ďalšie, čo poslúžia na deklaráciu vynaloženého úsilia a záznamu o plnení predpísaných kritérií pre získanie akademického titulu, či vedeckej hodnosti. Naša krajina nezbohatne, ak bude mať najväčší počet absolventov hoci aj univerzít zvučného mena. Kto má čo z titulov, ak nie sú kryté znalosťami, ak sa namiesto konania nekoná ako sa konať má, pretože chýbajú znalosti. Ani podnikateľ nech sa usiluje akokoľvek, sa neubráni úpadku, ak nekoná na úrovni, tak, ako práve treba. Vychodí mi to ako samozrejmosť, že ak máme rozume a prospešne konať, treba vedieť, ako. Preto sa učíme, preto absolvujeme rôzne vzdelávacie inštitúcie. Lenže učiť sa musíme nielen všeobecnosti, ale i konkrétnosti uľahčujúce a zjednodušujúce našu námahu pri práci, naše racionálne konanie, aby sme tvorili niečo konkrétne, nejaké hodnoty, ktoré neostanú ležať ľadom, ale ich človek potrebuje a zužitkuje pre svoj život, pre svoju existenciu. Učiť sa, ako konať, alebo učiť sa konať. Mať znalosti ako výsledok učenia sa a realizácie konkrétneho materiálneho alebo duševného produktu. Teda vnášať vedu do nášho konania, konať na báze verifikovaných znalostí, zvyšovať výkonnosť a dosahovať prosperitu.


Šírenie dobrého mena na každej spoločenskej úrovni


Život zväčša prebieha kontinuálne, nie v skokoch, preto k prednostiam vrcholových dejateľov v každej oblasti práce patria atribúty života premietnutých do skúseností a poznatkov, nadobúdaných v procese životných udalostí, prekonávania kríz a ohrození samej existencie, v pominutiach každého dňa novým dňom, ale aj obohacovaní vedomia a šírenia vedomostí na ceste k rozvinutým znalostiam a životnej múdrosti. Je preto logické a potrebné aj v riadiacich a rozhodovacích procesoch zachovať evolučné princípy, reflektujúce vlastnú úroveň a potenciál budúcej úspešnosti. V praxi to znamená, že v korporácii I.D.C. Holding, a.s. sa prejavuje jedinečnosť spektra rozličných úrovní znalostí a ich nositeľov, ľudí, korí prešli veľký kus užitočného života a sú oporou nastupujúcej mladej generácii podnikateľov, literátov, manažérov, vedcov, diplomatov, väčších organizačných celkov, inštitúcií, štátov, spoločenstiev.


Sú potrebné efektívne edukačné systémy


Okrem najbežnejších foriem komunikácie a masovej komunikácie majú významné postavenie informačno-komunikačné systémy uplatňované v spoločensko-produkčných systémoch, predovšetkým v systémoch vedenia a riadenia podnikov a inštitúcií. Moderné systémy majú stále väčší dosah a zvyšuje sa ich výkon. Zároveň rastie aj dopyt po distribúcii špecificky orientovaných znalostí pre potreby určitých konkrétnych podnikov, dokonca štátnych útvarov.


Pandemické obdobie nastolilo nový režim medzinárodnej informačno- komunikačnej aktivity, ktorá je velebená i napádaná. Ide tu a samotnú existenciu ľudstva a to nielen hadiska zdravia človeka, ale aj o poznanie dôležitých faktov bez rizika ich toxikácie. Roky skúseností a praktické návyky kariérnych diplomatov a zastúpení sú často spochybňované a zároveň v procese rôznorodých spoločenských zmien organizačných i personálnych sa postupne modifikujú s pozorovateľnou informačno-komunikačnou hierarchizáciou pri rešpekte existenčnej podstaty a dopĺňajú sa v dôsledku nových skúseností a požiadaviek.


V dnešnej situácii si netrúfam jednoznačne posúdiť vývoj prakticky podobný konštatáciám o tzv. existenčnej kauze z predošlých rokov. Protichodnosť názorov a opatrení na najvyšších hierarchiách vedenia jednotlivých štátov, rozhodujúcich inštitúcií a produkčných podnikov v názorovej a navzájom odporujúcej mixáži jednotlivcov i hnutí, rozhodnutí vlád vo svete nemožno poznať ani bližšiu budúcnosť. Pokusy o vedecké zdôvodnenie budúcnosti ľudstva sú popretkávané čoraz väčším sklonom k viere, ku konštatáciám v Biblii a iným názorovým či veriacim spoločenstvám./4/ Treba konečne ale priznať, že systémy ľudstva a ľudské autority strácajú svoju moc a že človeku, ak sa chce vyrovnať sám so sebou, ostáva viera v najvyššiu entitu, viera v stvoriteľa.


Na základe uvedených úvah sa zaoberám vytváraním informačno-komunikačného priestoru a to predovšetkým budovaním pravidiel a možností vytvárať nové systémy vzdelávania, vychádzajúce zo samotnej nádeje, že ľudstvo sa spamätá a prežije aj situáciu sprevádzanú existenciou nebezpečných vírusov.


Dištančné vzdelávanie


Súčasné edukačné systémy ponúkané formou dištančného vzdelávania nie sú priamo prepojené s vedeckou a produkčnou sférou. Podniky využívajúce automatizáciu vďaka digitalizácii a informatizácii môžu ponúknuť svoje poznatky a špecialistov z praxe formou univerzitných modulov priamo zo slovenského podnikateľského prostredia. Treba si uvedomiť, že v súvislosti s ekonomickými otázkami je žiaduce vidieť rozvoj edukačných systémov so systémami nielen výslovne ekonomického charakteru, ale aj nedostačujúcimi kapacitami v zdravotníctve. Podnikatelia pochopili, že ide o kardinálnu zmenu a že je potrebné uspôsobiť konečné záujmy a prispievať k potrebným riešeniam.


Vzdelávanie v elektronickej podobe


Jedným z cieľov poznávania budúcnosti v rámci vysokoškolského štúdia je možnosť prieniku do produkčných procesov nadnárodných spoločností. To si vyžaduje súčinnosť výrobných a organizačných podsystémov založených na úzkej aktívnej komunikácií. Vytvorenie virtuálnych organizačných útvarov, ktorých zameranie bude slúžiť na vzdelávanie vo vybraných odboroch, zvlášť sústredených na otázky riadenia produkčných podnikov a inštitúcii. Ide o multidimenzionálny prienik do odvetvových a prierezových ekonomík, čo je možné iba s aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi. Fakulta a jej partneri ašpirujú na vytvorenie medzinárodných študijných odborov podľa požiadaviek praxe. Potrebné vedecké kapacity, ktoré nie sú u nás môžu byť poskytnuté inými univerzitami. Aktívna, už prebiehajúca spolupráca, s ktorou už máme dostačujúce skúsenosti umožní ľahšie vyriešiť rozpracované výskumné projekty. Ide hlavne o vytvorenie nových študijných materiálov a inovácii v študijných smeroch. Na tom základe sa pripravuje vytvorenie spoločnej elektronickej virtuálnej katedry (Department) viacerých univerzít. Na študijnom programe sa podieľajú členovia edukačných inštitúcii /jednotlivých univerzít/ a odborníci z praxe viacerých podnikov. Hlavným nástrojom pri práci takejto inštitúcie budú informačné a komunikačné technológie. Pokračovanie projektu bude až po vyjasnení si odoziev a návrhov vnímateľov, ich publikovaní a následne budú priblížené hlavné kontúry pripravovaného pilotného projektu systému medzinárodného vzdelávania - International Virtual Department - IVD ACADEMY.


V nových podmienkach vysvetlených v pilotnom projekte predpokladám reálnu možnosť realizácie už navrhnutého elektronického departmentu v medzinárodnej dimenzii


Medzinárodne akceptovateľné a atraktívne vzdelanie je možné získať v prípade úzkej spolupráce edukačných systémov jednotného zamerania nielen v rámci jedného štátu, ale aj viacerých štátov. Preto jednou z ciest získavania medzinárodných skúseností, teoretických i praktických skúseností je vytvorenie takej formy vzdelávania, ktorá umožní medzinárodnú spoluprácu ľudí z rôznych oblastí, rozličných štátov a univerzít. Touto formou moderného vzdelávania je projekt IVD ACADEMY.


Za desiatky rokov do vzdelania investoval štát nemalé prostriedky, nie však dostačujúce na vykrytie všetkých potrieb a očakávaní. Chýba priestor aj pre účasť podnikovej sféry na podpore vzdelávania, podporu výnimočných talentov a študentov, ktorí v danom odbore sa prejavujú ako zdatní špecialisti s veľkou perspektívou a môže sa s nimi rátať ako budúcimi zamestnancami podporujúcich podnikov. Práve napísaná veta môže byť začiatkom niektorých kompetentných, aby zaujali miesto v spoločenskom mravenisku a vybudili svoje sily ako rovnocenní partneri. Tí najschopnejší priťahujú do podniku schopných ľudí, lebo okruh jeho priateľov a známych sú mu veľmi podobní. Vzniká reťaz schopných jedincov znamenajúcich pre podnik progresívne prístupy a nové riešenia. Práve oni tvoria „ohniská nákazy” netradičným myslením, ktoré sa v konečnom dôsledku premieňa na efektívne fungujúci podnik.


Spojenie nových informačno-komunikačných technológií s multiplikáciou informácií zo svetových médií


Pôvodnou ústrednou myšlienkou (Kassay) bolo vytvorenie systému, ktorý by využil možnosti celosvetovej počítačovej siete spriahnutím so špeciálne utvorenými segmentmi integrovaných informačno-komunikačných nástrojov, vrátane multiplikácie informácií už exploatovaných v prostriedkoch hromadnej informácie. V globálnom informačno-komunikačnom priestore bola už pred niekoľkými rokmi vytvorená webová stránka, ktorú som v rámci klasického ponímania stykov s verejnosťou /PR/ povýšil o nadstavbu, nazvanú „Cielená integrovaná informačno-komunikačná aktivita“. /www.kassay.eu/, ktorá zároveň obsahovala aj (klasicky ponímaný) systém stykov s verejnosťou (PR) ako organizačnou súčasťou produkčného podniku.


Postupne, po dlhšom období spolupráce, ale i vynútených prestávok v procese nachádzania nových názorov aj z prezentácií vlastných publikácií na domácej pôde a desiatkach prezentácií v zahraničí, prichádzali nové inšpirácie. Rovnako aj krátkodobá spolupráca s významnými osobnosťami vedy a vzdelávania i fixovanie súvisiacich poznatkov do široko ponímaných téz s rozvojovými ambíciami rozširovali aj moju poznatkovú oblasť./5/

/1/ V roku 2014 som publikoval piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie s podtitulom Učenie a rast. Vedeckej obci som v tejto knihe uvádzanými tézami nanovo nastolil neustále diskutovanú tému Veda a Viera.


/2/ Július Krempaský (1931-2019). Vedec, vysokoškolský pedagóg. Autor knihy Veda versus viera.


/3/ V knihe Podnik a podnikanie s podtitulom „Učenie a rast“ počnúc stranou 468 až stranou 517 /v slovenskej verzii/ som uviedol vlastné názory týkajúce sa aj širšie ponímanej témy ako žiť, ako konať, ako sa pričiniť o blaho spoločnosti. Prežívaná realita sveta nesmeruje k pozitívnym riešeniam. Deň za dňom sa rúcajú ľudské systémy, čo vytvára chaos a strach z budúcnosti


/4/ Pokračujúci /na základe vlastného videnia/ a racionálnym úsudkom nepredstaviteľný /nemožný/ svetový vývoj a skutočná, reálna situácia ľudstva ako celku smerujú k stratám doteraz uznávaných hodnôt a začína sa skôr strach o vlastný život. Žiadna osobnosť, žiadny diplomat, ani vedec a mysliteľ sa nestanú géniami s očakávaniami, že získajú iba kladné ohlasy a dôveru ich vyhlásení založenými na jednoznačných predpovedí o samej existencii sveta prírody, poznania jej odozvy na koristnícku minulosť a možnú elimináciu v minulosti napáchanej nedobrej symetrie.


/5/ Z iniciatívy Jaroslava Kultana a Dušana Ščepku a následne v rámci takmer každodennej mnohoročnej spolupráce s Jurajom Niedlom, odborníkom na informačné technológie. Zároveň hlbokým poznávaním funkčnosti IT systémov a nachádzaním spôsobov eliminácie ich rôznych porúch sa Niedl napokon stal znalcom, ktorý svoje hlboké poznatky prenášal do produkčnej praxe, z ktorej som čerpal v mojej riadiacej praxi ale i rozvoja teórie riadenia. Postupne so svojimi spolupracovníkmi som si osvojoval aj systémy myslenia a odhaľovania nebezpečenstiev výskytu porúch, dokonca aj možných deštrukcií dlhodobo exploatovaných IT systémov. Napokon – vracal som sa aj k systémom v minulosti skúmaných aj ako Automatizovaných informačných systémov v rámci štátnej výskumnej úlohy, kde som bol jedným z riešiteľov a zároveň realizátorom celoštátnych infomačných systémov aj vo sfére kultúrnych a novinárskych inštitúcií. Môžem tak povedať, že bez nadväzností so začiatkami výskumov a riešení IT by mi možno ani nenapadli súvislosti, na základe ktorých som budoval v konkrétnych podmienkach mnou vedeného podniku nové riešenia a akceptoval mnohé z názorov aj blízkych spolupracovníkov v súčasnosti.

bottom of page