top of page

Identifikačný kód Slovenska 2023

Bratislava 9.9.2023. „Identifikačný kód Slovenska“ ako súčasť svetového „Kultúrneho kódu“ je mimoriadnym kultúrnym podujatím, ktoré novým a originálnym spôsobom zviditeľňuje kultúrne hodnoty ľudstva, ich význam a postavenie vo vzťahu k vývoju civilizácie a ľudskej identity v nej. Tento Kultúrny kód vychádza z kvality rokmi rozvíjaného tvorivého programu talentovaných jednotlivcov, umelcov a vedcov. Na návrh odborníkov môže byť mimoriadne udelený aj zahraničným reprezentantom kultúry v zmysle šírenia myšlienky identity, mierovej kontinuity a jej rozvoja vo svete. Dynamický rozvoj tohto projektu s dôrazom na jeho význam v dnešnom svete patronátom rozvíja Európska akadémia vied a umení so sídlom v Salzburgu.

Ocenených osemnásť osobností šestnásteho ročníka Identifikačného kódu Slovenska


Slovenskej kultúre, kultúre každého národa vtláčali po stáročia tisíce umelcov veľké hodnoty. Dnes sú v ich dielach uložené ojedinelé záznamy o krajine a ľuďoch. Každý národ má v každej dobe osobnosti, ktoré otvárajú nové, neznáme sféry poznania a vnímania. Umelcov a vedcov, ktorí vedia tvorivo vyjadriť, že život je zmysluplný a krásny v každom momente.

Laureát ceny Identifikačný kód Slovenska 2023 - profesor Štefan Kassay


Kultúra tvorila a určovala vývoj ľudskej civilizácie od jej vzniku. Vedela naznačiť budúcnosť. Bez nej by ľudstvo nebolo tým, čím je. Kultúra je na celom svete jediným a jedinečným identifikačným kódom každého národa. Je jeho identitou a vzniká tam, kde každý jedinec vyrastal. V bezproblémovom období detstva, kde kopce, lúky, či ulice, dvor, ruka matky a nádhera oblakov na nebi boli i zostanú mu v duši po celý život. Ku nim sa každý vracia, vo chvíľach prekrásnych i ťažkých, tam čerpá energiu.

Rozhovor laureáta ceny Identifikačný kód Slovenska 2023, profesora Štefana Kassaya s kurátorom projektu PhDr. Ľuboslavom Mozom, PhD., členom Európskej akadémie vied a umení

Príhovor profesora Štefana Lubyho, emeritného senátora Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu


Kultúra reprezentuje vyspelosť, intelekt a rôznorodosť ľudstva. Lebo jedine ona má históriou overené predpoklady formovať ďalší vývoj ľudstva. Je súčasťou celosvetového dedičstva, kde má svoje významné miesto aj slovenská kultúra.


Hlavným poslaním tohto originálneho projektu je upozorňovať na význam kultúrnych hodnôt minulosti i prítomnosti a podporovať ich dnešný rozvoj. Tento projekt je súčasťou systémových opatrení jej rozvoja. Kladie dôraz na umenie a vedu, ktoré sú súčasťou bohatstva dnešného Slovenska i sveta. Oni sú a zostanú trvalými nositeľom identifikačného kódu krajiny. Upozorňujú na výnimočnosť tohto sveta.


Už šestnásty ročník udeľovania cien Identifikačný kód Slovenska sa niesol v znamení významných osobností zo sveta vedy, vzdelávania, kultúry, ktoré boli ocenené v priestoroch kaplnky na Bratislavskom hrade. Osemnásť osobností si prebralo z rúk Ľuboslava Mozu a profesora Štefana Lubyho ocenenie vo forme jedinečného diplomu s číselným identifikátorom.

1 comentario


Vážený pán profesor,

úprimne Vám blahoželám k udeleniu ocenenia Identifikačný kód Slovenska! Nakoľko toto ocenenie neudeľujú vrcholní predstavitelia štátu ( v ostatných rokoch mnoho problematickým, či až Slovensku škodiacim, osobnostiam a až pričasto na základe neobjektívnej "politickej objednávky ), považujem toto ocenenie, z rúk môjho priateľa a na politickom režime nezávislej osobnosti z oblasti kultúry PhDr. Ľuboslava Mozu, PhD., za skutočný výraz uznania Vašej výnimočnej práci pri pozitívnom zviditeľňovaní Slovenska v zahraničí, ako aj napomáhaniu jeho pozdvihnutia vo vnútri krajiny, a to osobitne v týchto neľahkých časoch...

S pozdravom z môjho terajšieho miesta pobytu v lotyšskej Rige


Ján Bóry

Me gusta
bottom of page