top of page

Formujeme mysle a srdcia

Nová Lesná 2.10.2020. Na priateľskom stretnutí v Novej Lesnej rektor Katolíckej univerzity Jaroslav Demko venoval knihu „Formujeme mysle a srdcia“ profesorovi Štefanovi Kassayovi, nositeľovi čestného doktorátu Katolíckej univerzity (KU), vydanú k dvadsiatemu výročiu vedeckej ustanovizne.

Rektor Jaroslav Demko pri odovzdávaní knihy Štefanovi Kassayovi s rozcítenosťou v hlase a s hrdosťou na vydané dielo povedal: „Aká je to dôležitá kniha, ktorá je sondou do histórie KU v Ružomberku a jej predchodcov, pričom reflektuje súčasnosť i vízie jej rozvoja. Priložené fotografie zo spomenutých udalostí prezrádzajú s akou láskou rektor J. Demko vystúpil v každom svojom prejave na akademickej pôde, i na iných závažných podujatiach“.

Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. pri promócii Pamätnice, otvorení výstavy a poďakovaní účinkujúcim počas celého programu v synagóge.


V priateľskom rozhovore s profesorom Kasssayom plnom pozitívnych emócií aj z ponoru do nedávnej minulosti sa rektor rozhovoril o udalostiach časovo aktuálnych a často diskutovaných, niekoľkými fotografiami, či video záznamami. Štefanovi Kassayovi priblížil priebeh septembrového slávnostného koncertu Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri príležitosti 20. výročia založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podujatie sa uskutočnilo v rámci uvedenia Pamätnice - monografie „Formujeme mysle a srdcia“ do života. Osobitne s viditeľným dojatím hovoril o dvoch zostavovateľoch.

Fotografia dvoch promótorov pri uvedení do života Pamätnice – monografie „Formujeme mysle a srdcia” – v strede zostavovateľka knihy a prorektorka KU prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., vpravo primátor mesta MUDr. Igor Čombor, PhD. a spoluzostavovateľ monografie Ing. Radislav Kendera , PhD.


S vrúcnosťou sa pán rektor vyslovoval k ďalším vystúpeniam a príhovorom. Detailne citoval slová účastníkov a vystupujúcich na mnohých ďalších udalostiach. Pri prezeraní fotografií sa Jaroslav Demko a Štefan Kassay vrátili k mnohým vzácnym spomienkam a dokumentom doby. Spolu si prezreli niektoré okamihy zo záznamov dôležitých stretnutí a významných udalostí.

Te Deum 2020 na Katolíckej univerzite v Ružomberku - slávnostná svätá omša v kostole svätej rodiny 1.7.2020.

Te Deum 2020 na Katolíckej univerzite v Ružomberku - slávnostná svätá omša v kostole svätej rodiny 1.7.2020.


V neformálnom, úprimnom piatkovom rozhovore sa obaja aktéri v závere vrátili k aktuálnym otázkam zvyšovania úrovne a požiadaviek na pedagógov, zvyšovania ich kvalifikácie, zvlášť o publikáciách, zameraných na riadenie a externú spoluprácu s Katedrou manažmentu Pedagogickej fakulty KU a jej vedenia, ktorého prístup k riadeniu fakulty je mnohými študentmi a pedagógmi zvlášť oceňovaný. Rektora osobitne upútal neformálny a rozhovor s J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenským, PhD. arcibiskupom-metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predsedom Konferencie biskupov Slovenska.

Fotografia z neformálneho rozhovoru, ktorý bol nakrútený ako záznam pre vlastný archív po skončení oficiálnej hlavnej časti udelenia čestného doktorátu profesorovi Štefanovi Kassayovi.


V rámci neformálnej debaty sa profesor Kassay zmienil o úmysle svojou Nadáciou oceniť vybrané osobnosti aj na základe odporúčaných návrhov pána rektora za prínos k rozvoju KU a aktivity prispievajúce k ďalšiemu napredovaniu. Hovorilo sa aj účasti na spoločných aktivitách napĺňajúcich nosnú tézu vydanej publikácie, ktorej samotný názov „Formujeme mysle a srdcia“, tak k významnej, orientovanej na nastupujúcu generáciu mladých ľudí, ktorí majú svoje ciele a svoj život pred sebou pre Slovensko.

Comments


bottom of page