top of page

Knižný dar pre obec Limbach a mesto Pezinok

Limbach, Pezinok 24.7.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pokračuje ďalej v tradícii knižných darov pre inštitúcie a obecné, či mestské knižnice. Nadácia podporuje vydávanie publikácií autorov výskumných prác a monografií. Uplatňuje viacero foriem približovania vedeckej spisby širokej verejnosti, kam patria aj vedecko-popularizačné články, audiovizuálne predstavovanie osobností vedy a ich vedecko-výskumných výsledkov, ako aj účasti na významných projektoch v európskom i svetovom rámci. Jednou z podporovaných aktivít sú aj knižné dary odborných publikácii.


Nová publikácia profesora Štefana Kassaya – Kocky sú hodené

„Kniha je pilotným spracovaním rezultátov multi-profesijného výskumu s jasnou perspektívou budúcnosti. Keďže ide o rozsiahlu prácu, považoval som za potrebné týmto spôsobom urobiť istý predvoj nosných prvkov celého systému, čo si vyžaduje ďalšie pokračovanie v informačno-komunikačnom výskume. Predpokladám rozvinutie spolupráce so Slovenskou akadémiou vied a univerzitnými pracoviskami a to aj v medzinárodnom rámci, vrátane transféru nových riešení do produkčej praxe. Mám v úmysle najneskôr v roku 2020 publikovať trilógiu o ekonomickej diplomacii, ktorá by znamenala sprístupnenie ďalších znalostí uľahčujúcich realizáciu Spoločnej európskej produkčnej platformy výrobných podnikov aj v medzinárodnom kontexte. Zároveň predpokladám, že uvedené skutočnosti sú dostatočným základom pre zaradenie tohto výskumu niektorých z foriem štátneho projektu,“ vyjadril sa o novej publikácii autor profesor Kassay.


bottom of page