top of page

Neformálne stretnutie profesora Kassaya s rektorom Katolíckej univerzity

Ružomberok 16.7.2019. Stretnutie známeho podnikateľa a vedca prof. Štefana Kassaya, DrSc. s pánom rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku okrem iných okolností vyvolal včera brainstorming so zástupkyňami Katedry manažmentu pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, menovite s prof. Ing. Alenou Daňkovou, CSc., doc. Ing. Janou Pitekovou, PhD., a Ing. Annou Diačikovou, PhD. Množstvo nápadov a postoj k inováciám a vôbec k rozvoju univerzity sa stali duševnou výbavou pre ďalšie úvahy a perspektívy, o čom prof. Kassay podrobne informoval pána rektora Demka. Pochopiteľne, veľký dopad pri ujasňovaní cieľov nastávajúceho obdobia mali publikované články pána rektora po inaugurácii, kedy sa vyjadril, že cieľom nového vedenia je, aby Katolícka univerzita poskytovala kvalitnejšie vzdelanie, robila kvalitnejšiu vedu a kvalitnejší výskum. „Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť, je zaviesť manažérsky systém riadenia a systém riadenia kvality. Tieto kroky budú patriť medzi moje priority, pretože sú nevyhnutne potrebné na ďalšie fungovanie našej univerzity,“ vyhlásil rektor Demko.

Zľava: doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. a profesor Štefan Kassay


Potreba duchovného a duševného rozvoja


Rovnalo dnešné stretnutie s pánom rektorom Demkom vyplynulo aj zo záujmu o študijný proces vzdelávania s možnosťou duchovného i duševného rozvoja mladých ľudí. To je dôvod, na prehlbovanie kontaktov s Katolíckou univerzitou, o čo už dávnejšie prejavil záujem profesor Štefan Kassay, autor rozsiahlej vedeckej tvorby v oblasti manažmentu. Zároveň pripája viackrát citované slová rektorom Demkom, že „základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej. Rektor Demko podčiarkuje: „Katolícka univerzita v záujme hľadania pravdy sa zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti“. K tomu prispievajú aj „konferencie, ktoré majú čo povedať mladým ľuďom aj o zmysle života a úlohy viery v spoločnosti“, nanovo citoval pán rektor.

Fotografia z prvej medzinárodnej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum, najvýznamnejšej konferencie za rok 2017


Zavedenie manažérskeho systému riadenia


V súčinnosti s predošlými konštatovaniami zavedenie manažérskeho systému riadenia nie je podľa rektora Demka samoúčelné. Systém prinesie zvýšenie akademickej výkonnosti, zlepší sa konkurencieschopnosť a reziliencia jedinej slovenskej katolíckej univerzity. „Podľa štatútu Katolíckej univerzity chce katolíckym duchom inšpirovať nielen jednotlivcov, ale aj celú univerzitnú obec“. Podľa rektora by Katolícka univerzita na jednej strane mala byť rovnaká ako iné univerzity, teda etablovaná, fungujúca, kvalitná, akreditovaná. „Na druhej strane, v čom by sme mali byť iní, mali by sme byť inšpirujúci. Vnášať Ducha a nový dych. Mali by sme byť kvalitnejší ako ostatní. A mali by sme ísť príkladom,“ uviedol Demko, ktorý sa chce zamerať na stabilizovanie finančnej situácie univerzity, akreditovať čo najvyšší počet študijných programov a zlepšiť vedecko-výskumnú činnosť. Viaceré citácie k veľkým odhodlaniam prinášajú verejné vyjadrenia pána rektora Demka, ktorý otvára aj diskusiu o zriadení technickej akadémie. „Tieto ciele budem realizovať v produktívnej spolupráci so všetkými zložkami univerzity. Myslím si, že rektorská vízia je atraktívna pre celú akademickú obec, ktorá sa k nej môže hlásiť,“ dodal. Ak tieto slová porovnáme s včerajším brainstormingom na úrovni ašpirácie členov Katedry manažmentu v terajšej štruktúre na Pedagogickej fakulte rovnako s veľkým zápalom pán dekan fakulty PaedDr. Peter Krško, PhD. už dávnejšie zavádza do výučby progresívne obsahové celky aj v intenciách modernej ustanovizne vyvíjajúcej sa s dobou vedecko-technických a informačno-komunikačných súčastí progresívne vedenej katedry.

Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. na Sympóziu o vede a vzdelávaní organizovanom Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania


Vzácna zhoda názorov výkonných pedagógov školy s oficiálnymi vyhláseniami vedenia univerzity


Je zvlášť potešiteľné, že pán rektor Demko už dávnejšie koncipuje zaujímavý projekt rozvoja univerzity a tak s nadšením prijal iniciatívu a náčrt jednotlivých téz rozvoja do uceleného systému. V tom duchu aj dnes diskutoval s prof. Štefanom Kassayom, DrSc., ktorý ešte s pretrvávajúcim nadšením zo včerajšieho brainstormingu intepretoval podnetné iniciatívy evokované množstvom dojmov a inšpirácií. Je tu vzácna zhoda názorov výkonných pedagógov školy s oficiálnymi vyhláseniami vedenia univerzity. Väčšina moderne formulovaných záverov v hierachii hýbateľov univerzity k novým potrebám spoločnosti a ich postupnej realizácii s osobitosťami podstaty vedy, edukácie a predovšetkým dôraz na duchovné atribúty vzdelávania, ktoré je v dnešnej dobe mimoriadne žiaduce. V takých formuláciách obsahu a špecifickej podstaty vzdelania nadobudnutého na Katolíckej univerzite vyvoláva očakávania aj širokej verejnosti a treba uznať, že naplnenie slovných, logicky vyznievajúcich formulácií vedú k reálnej úvahe vybudovať progresívnu inštitúciu ako jednotný systém najvyššieho vedenia univerzity a výkonných pedagógov.


Spolusúčinné sympózium


O tomto smerovaní hovoril rektor Demko aj na Sympóziu o vede a vzdelávaní, ktoré organizovala Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. V priestoroch Slovenskej akadémie vied (SAV), sa stretli výnimočné osobnosti slovenskej vedy a vzdelávania, kde so svojimi príspevkami vystúpili štátna tajomníčka, ministerstva školstva Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva, Ing. Rastislav Chovanec, PhD. a rad prominentných vedcov a pedagógov, medzi nimi rektori troch slovenských univerzít. Jedinečnosť tohto podujatia potvrdzuje aj účasť predsedu Slovenskej akadémie vied, profesora Pavla Šajgalíka.

Korene rozvoja


V záujme napredovania univerzity ani stretnutia na pôde Katolíckej univerzity s odborníkmi z praxe už nie sú ničím výnimočné. Najčastejšie sa ale vrcholoví manažéri stretávali s univerzitnými pedagógmi na veľkých konferenciách, ktoré usporadúvala Katedra manažmentu. Pre spresnenie je dobre uviesť niekoľko faktov ozrejmujúcich aj dnešný vývoj názorov na súčasný stav a perspektívy Katolíckej univerzity, osobitne Katedry manažmentu, ktorá je súčasťou Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, a to už od roku 2003. Krátke pasáže zaznamenávajúce históriu Katolíckej univerzity a nemalých organizačných zmien, prezrádzajú, že bolo zriadené Detašované pracovisko PF KU Ružomberku so sídlom v Poprade, kde v súčasnosti poskytuje štúdium 230 študentom zo Slovenska a Ukrajiny v bakalárskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Manažment a v magisterskom stupni štúdia v dennej a externej forme v odbore Ekonomika a manažment podniku. V tomto uzlovom bode ale došlo ešte k hlbšiemu prepojeniu univerzity s odborníkmi z praxe. Prelomovým momentom sa stalo vydávanie vedeckého časopisu REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania. V spolupráci s profesorom Štefanom Kassayom, DrSc., známym podnikateľom a profesorom inžinierstva riadenia priemyslu a doktorom ekonomických vied. Takmer súbežne sa udiali udalostí, ktoré mal pre rozvoj univerzity zásadný význam. Akreditačná komisia SR na svojom 103. zasadnutí potvrdila akreditáciu vysokoškolského vzdelávania pre 2. stupeň štúdia v odbore Ekonomika a manažment podniku a zároveň možnosť zložiť rigoróznu skúšku (PhDr.) v tomto odbore na ďalšie obdobie, s garantkou prof. Ing. Alenou Daňkovou, CSc.

Pozvania výnimočných osobností


V súvislostiach s rozvojom univerzít je namieste spomenúť aj spoluprácu s podnikateľmi a znalcami osobnosti človeka s dlhoročnými pedagogickými skúsenosťami, školiteľmi a realizátormi zásadných projektov v podnikateľskej praxi. Pán rektor v predstihu avizoval blížiacu a udalosť. Akcentoval blížiace sa tvorivé stretnutie s inovátorom a podnikateľom profesorom Košturiakom je určené predovšetkým pre interných zamestnancov Katolíckej univerzity, ale rovnako je otvorené aj pre celú akademickú obec vrátane študentov či ďalších záujemcov.

V deň konania stretnutia na workshope prítomným v Aule sv. Jána Pavla Druhého na Katolíckej univerzite v Ružomberku očakávali ohláseného znalca s veľkým zaujatím, aj keď väčšina prítomných vedela, že ide o mimoriadnu osobnosť medzinárodného rangu. Ján Košturiak je desaťročia známy profesor priemyselného inžinierstva, spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia a Podnikateľskej univerzity, prednášal a publikoval v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku, Česku, USA, Číne, Vietname, Veľkej Británii, Slovinsku, Chorvátsku a ďalších krajinách. Venuje sa inováciám, rozvoju podnikania a spolupracuje s OZ Dobrý Pastier Kláštor pod Znievom, kde vedie Akadémiu Dobrého pastiera a projekt Nemocnice Sv. Margity a teda je to človek do hĺbky preciťujúci a znalý život, ktorý na základe skúseností môže byť pri úvahách o vývoji univerzity tým najlepším radcom.

Nezištná pomoc


V úvode tejto významnej udalosti pán rektor Jaroslav Demko sa vyjadril s dojatím a vrelými slovami. „Som veľmi šťastný, že Ján Košturiak prijal moje pozvanie nezištne, promptne a ochotne. Schopnosť spolupracovať a spolutvoriť by mala byť základným pilierom fungovania našej alma mater – a odvíja sa najprv od schopnosti pracovať a tvoriť. Potom spolupracovať znamená otvoriť sa, byť kompetentný, ponúknuť svoje talenty a prijať zodpovednosť. Tento workshop nemá ponúknuť hotové odpovede, ale aspoň budeme spolu premýšľať, ako sa pripraviť na zmeny, ktoré nás čakajú, a najmä čo môžeme urobiť lepšie, aby sa darilo naším vzájomným vzťahom,“ vysvetľuje rektor Katolíckej univerzity.


Ešte o spolupráci


Napokon profesor Košturiak aj sám povedal, že „Slovo spolupráca spája v sebe dve slová: spolu – práca. Je to základ rozvoja vzdelania, kultúry, techniky a celej spoločnosti. Posplietané korene a koruny obrovských stromov nám pripomínajú, že aj príroda okolo nás je postavená na spolupráci a vzájomnom dopĺňaní sa.“

bottom of page