top of page

Lietanie ako sen ...

Košice 3.5.2019. Túžba za lietaním zachváti snáď každého mladého muža. Iba niektorým sa táto túžba naplní. Navyše zmenilo sa i lietanie. Zo základného plachtenia, cez motorové lietadlá k raketám a kozmickým letom. Možno práve preto, že ide o vynálezy deliace storočia ľudskej spoločnosti, ide o prekračovanie hraníc piatich kontinentov doslova za niekoľko minút v neuveriteľných výškach a nachádzaním cieľov mimo našej planéty.
Pamätná plaketa Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach


Návšteva Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach priblížila príležitosť stať sa jedným z aktérov obdivu, odvahy a schopnosti pilotov nadzvukových lietadiel, ale aj tých, čo smerujú k Mesiacu a majú šancu vystúpiť kozmického priestoru.


Špičkové technológie a vysoké nároky na organizáciu leteckej prevádzky vyžadujú, aby aj kvalita ľudí pracujúcich v oblasti letectva bola vysoká. Letecká fakulta prijíma na vybrané študijné odbory len záujemcov, ktorí vyhovujú náročným zdravotným a psychofyziologickým kritériám. U všetkých študentov rozvíja také cenné pracovné vlastnosti, ako sú dôslednosť, presnosť, spoľahlivosť a morálne a vôľové vlastnosti, ako je odvaha, čestnosť a vytrvalosť. Tieto kvality sú cenným bonusom, ktorý si môže študent Leteckej fakulty odniesť do praxe a ďalšieho života.

Profesor Štefan Kassay počas prednášky na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Je overené a mnoho leteckých odborníkov to dokazuje, že študovať leteckú problematiku a pracovať v oblasti letectva poskytuje človeku možnosť iného pohľadu na svet. A to nielen pre lietajúci personál, ale aj pre všetkých, ktorí pracujú okolo lietadiel, so zabezpečovacou technikou a na letiskách. V letectve pracujú ľudia, v ktorých je kus romantiky, túžby odpútať sa od zeme a pozrieť sa na svet z tretej dimenzie. Táto túžba inšpiruje k snahe byť lepším a potvrdzuje skutočnosť, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou znalostí.

Atmosféra počas prednášky a ocenení Nadácie na podporu vedy a vzdelávania zachytená krátkym videom


Vzdelávacie programy Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach sú vo formách bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Študijný program „Riadenie leteckej dopravy“ je zameraný na získanie poznatkov umožňujúcich riešiť rutinné technologické a ekonomické problémy leteckej dopravy. Študent získa vedomosti o leteckej technike, o zásadách vedenia pracovných kolektívov, spozná potrebné legislatívne a právne normy a ekonomické súvislosti, naučí sa využívať informačné technológie. Získa základné znalosti o metódach plánovania, organizovania a riadenia pracovného procesu a získa základné znalosti o podnikaní, ekonomike a manažmente v leteckej doprave. Rámec klasického štúdia o riadení je rozšírený o špecifické vedomosti pre podnikanie, ekonomiku a riadenie v leteckej doprave.

Študijný program „Profesionálny pilot“ je zamerané na získanie poznatkov pre výkon funkcie profesionálneho pilota pre prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon ostatných druhov leteckých prác. Absolvent štúdia je pripravený vykonávať činnosť profesionálneho pilota pre domácich prevádzkovateľov leteckej dopravy, prípadne pre výkon statných druhov leteckých prác, pre ktoré sa požaduje spôsobilosť profesionálneho pilota zodpovedajúcej kvalifikácie. Absolvent štúdia má požadované teoretické znalosti a praktické skúsenosti aj pre výkon funkcie vojenského pilota vo Vzdušných silách Ozbrojených síl SR.

„Prevádzka lietadiel“ je programom na získanie vedomostí zo všeobecného strojárenstva, z leteckej strojnej špecializácie, základné vedomosti z prevádzkového zabezpečenia lietadiel a zručnosti z diagnostikovania leteckej techniky a zisťovania porúch, z obsluhy kontrolných a diagnostických zariadení, z ošetrovania a opráv lietadiel a leteckých motorov, z používania prostriedkov leteckého, technického a prevádzkového zabezpečenie lietadiel, z organizovania leteckého zabezpečenia prípravy a výcviku personálu leteckej organizácie podľa medzinárodných leteckých predpisov. Získané vedomosti mu vytvárajú tiež predpoklad na pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia a absolvovaní požadovanej praxe môže získať medzinárodné osvedčenie v súlade s medzinárodnými leteckými predpismi.

„Pracovník riadenia letovej prevádzky“ Náplň štúdia vychádza z kvalifikačných predpokladov, ktoré sú novovytvorené pre štáty EÚ a sú zakotvené v predpisoch pre spôsobilosť príslušníkov letových prevádzkových služieb (European Air Traffic Management) EATMP. Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskym predpisom ECAC (European Civil Aviation Conference) pre získanie teoretických znalostí riadiaceho letovej prevádzky ATCO (Air Traffic Controllers). Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok ATCO, ktorých vykonanie je nevyhnutným predpokladom pre vydanie licencie ATCO Leteckým úradom Slovenskej republiky. Teoretické štúdium je organizované tak, aby študent mal možnosť behom štúdia absolvovať praktický výcvik na trenažéroch pre riadenie letovej prevádzky. Štúdium je ukončené štátnou skúškou spojenou s obhajobou bakalárskej práce.

Multidisciplinárne vzdelávanie v leteckom inžinierstve, ktoré tvorí základ nového študijného odboru „Letecké a kozmické inžinierstvo“ je požiadavkou európskeho trhu práce, pretože súčasné lietadlové systémy sú hybridné a integrované systémy. V novom študijnom programe „Letecká a kozmická technika“ má študent rozšírené poznanie nielen o princípy činnosti systémov na lietadlách, ale aj o princípy projektovania lietadiel a technológie kozmického inžinierstva. Uvedený študijný program má umožniť prípravu nových žiadaných špecialistov pre trh práce a tým v budúcnosti prispieť k deklarovanej snahe SR o držanie kroku s technologickým vývojom v Európe. Oblasť vzdelávania v uvedenom študijnom programe zároveň podporuje snahu SR o plnohodnotné začlenenie sa do Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Študijný program „Avionické systémy“ je zamerané na získanie vedomostí z leteckej elektrotechniky, elektroniky, informačných a komunikačných systémov a systémov riadenia lietadiel, čo je vyjadrené pojmom avionika (AVIONICS: AVIation –letectvo, electrONICS –elektronika). Absolventi štúdia získajú znalosti a praktické zručnosti z využívania a ovládania palubných elektronických a elektrických systémov, letových prístrojov, rádiotechnických a rádionavigačných systémov, snímačov letových informácii a autopilotov, lietadlových meteorologických radarov a protizrážkových systémov, dokážu analyzovať a riešiť technické problémy s využitím moderných kontrolno-meracích a diagnostických zariadení. Získajú základné vedomosti z aerodynamiky, dizajnu lietadiel a leteckých motorov a tiež základné informácie o pozemných systémoch poskytujúcich komunikačnú, navigačnú a radarovú službu pri riadení leteckej prevádzky.

Prijatie prednášajúceho profesora Štefana Kassaya na pôde leteckej fakulty, ako sa aj sám vyjadril, znamenalo pre neho veľké obohatenie celkového pohľadu na letectvo a kozmonautiku, na vzdelávanie letcov, leteckého personálu a oblasti kozmonautiky. Diskutovalo sa o študijných programoch, o úrovni školstva všeobecne i špecificky, pokiaľ ide o budúce požiadavky. Príprava na spomenuté profesie je širokospektrálna, vyžaduje si osobitné zaujatie pedagógov a veľké skúsenosti, ako sú pohotovosť a konanie na základe životnej múdrosti, sebavedomia a presvedčenia o oprávnenosti daného rozhodnutia. Veľký dôraz sa na Leteckej fakulte kladie na didaktiku a nástroje získavania znalostí, napr. trenažéry s možnosťou priblíženia reálnej skutočnosti a získavanie praktických návykov. V prvom rade je potrebné mať dostačujúci teoretický základ a to prednáškami a pomocou fundovanej, dobe vývoja aktuálnej odbornej literatúry. Príkladnou je v tomto duchu publikácia „Aerodynamika a mechanika letu", ktorú profesorovi Kassayovi obaja autori (Dušan Neštrák a Stanislav Szabo) venovali.

Pri tej príležitosti profesor Kassay odovzdal dekanovi Leteckej fakulty Dr.h.c. doc. Ing. Stanislavovi Szabovi, PhD., MBA, LL.M. a docentovi Dušanovi Neštrákovi na študijné účely dnes už známu pentalógiu Podnik a podnikanie v anglickom jazyk (Enterprise and Entrepreneurship) a knihy z nového edičného radu dvadsiatich knižných publikácií RIADENIE, ktoré sú publikované aj v angličtine poľštine, maďarčine a ruštine.

Pamätnú medailu Nadácie na podporu vedy a vzdelávania si z rúk prezidenta prevzal aj dekan Leteckej fakulty Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.


Mimoriadnosť zásluh vo formovaní študijných programov a zásluhy v kariére popredného dejateľa v českom a slovenskom letectve povýšila skutočnosť, že dekan Leteckej fakulty zorganizoval skvelé stretnutia na pôde fakulty, že pripomenul zásluhovosť od samého počiatku jej existencie so zahrnutím úspešných rokov, kedy sa stali pojmami také mená, ako sú kozmonauti Vladimír Remek, Ivan Bella a iní, by mala pripomínať Pamätná medaila nadácie, ktorá je určená pre udalosti podobného významu ako samotná prednáška, ktorá je niečim výnimočná. Následne po prednáške profesor Štefan Kassay v preplnenej prednáškovej miestnosti budúcich leteckých odborníkov na pripomenutie tohto významného dňa a nadviazanie perspektívnej spolupráce v mene prezídia Nadácie odovzdal Pamätnú medailu Nadácie na podporu vedy a vzdelávania dekanovi Leteckej fakulty, Stanislavovi Szabovi.

Letectvo je významným spoločenským fenoménom, ktorý si vyžaduje nielen vysokú úroveň znalostí technických a humánnych vied, vrátane osobnosti s vysokou vôľovou, morálnou a realizačnou vybavenosťou, pohotovosťou a tiež fyzickou dispozíciou. Táto skutočnosť nie je samozrejmá, pretože pre splnenie úlohy alebo nečakanej vážnej udalosti je doslova zákonitým očakávaním obetavosť a to až na úrovni sebapoškodenia, či rizika straty života. Tieto mimoriadne náročné črty osobnosti, vrátane excelentných znalostí a priekopníctva v danom odbore vzdelávania a praxe, sú nesmierne dôležité práve v letectve. Preto okrem iných zásluh vo vede a vzdelávaní, oceňuje Nadácia vedca a podnikateľa, profesora Štefana Kassaya každoročne oceňuje osobnosti vedy a vzdelávania, a ich počiny približuje verejnosti. Aj v rámci prednášky, o ktorú bol už letmým pohľadom do posluchárne mimoriadne veľký záujem, došlo k nečakanému prekvapeniu. Prezident nadácie odovzdal Zlatú medailu prvému jej nositeľovi, medzinárodne uznávanej excelentnej osobnosti letectva, poprednému znalcovi a vyšetrovateľovi leteckých havárií, autorovi významných štúdií a odborných publikácii a pedagógovi doc. Ing. Dušanovi Neštrákovi, CSc. za celoživotny prínos a vysledky riadiacej a vedecko-pedagogickej činnosti pri vychove a vzdelávaní lietajúceho a technického personálu letectva. Je to významný krok umožňujúci prepojenie nosných cieľov a perspektívne aj širšiu spoluprácu pre formovanie a podporu vedeckej, publikačnej a vydavateľskej aktivity slovenských autorov, pracovníkov SAV a ČSAV a členov Učenej spoločnosti Slovenska a tiež zahraničnych významných osobností a členov Európskej akadémie vied a umení.

bottom of page