top of page

Tretí ročník Podnikateľskej univerzity v prevádzkarni Pečivárne Sereď

Sereď 29.–30.1.2019. V poradí už tretí raz bola korporácia I.D.C. Holding, a.s. hostiteľom úspešnej Podnikateľskej univerzity profesora Jána Košturiaka. V rámci výučbového programu „Obchod a marketing“ zavítal do Prevádzkarne Pečivárne Sereď. Cieľ univerzity, kde „úspešní podnikatelia učia podnikateľov“ je už niekoľko rokov osvedčeným projektom so zárukou efektívneho spôsobu získania overených informácii priamo z praxe. „Spoločné stretnutia zameriavame na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny koučing“, dodáva profesor Ján Košturiak, zakladateľ a garant štúdia, poradca a kauč v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva.

Bežné univerzity majú výučbový program založený na tradičnom vzdelávaní formou teórie. Tradičný program už dnes nepostačuje. Meniace sa podnikateľské prostredie, negatívny vplyv decíznej sféry, globálne problémy so zdrojmi a iné faktory priamo vplývajú nielen na predmet podnikania, ale aj na celý rad súvislých činností vyplývajúcich z urgentného riešenia vzniknutých situácii. Štandardné univerzity a vysoké školy nie sú schopné flexibilne inovovať svoj program, nedokážu zareagovať na zmeny priamo dotýkajúce sa podnikania aj z personálnych dôvodov. Kto iný, keď nie podnikateľ, ktorý rieši denne existenčné problémy svojho podniku vie, čo je v praxi potrebné pre plynulý chod firmy a zároveň udržania zisku a zamestnancov. Podnikateľská univerzita vyučuje priamo v produkčných podnikoch, kde sa udalosti dejú súvisle s výučbou na jednej časovej osi. „Ráno“ vzniknutý problém možno prediskutovať priamo s manažerom alebo riaditeľom podniku a byť „po obede“ pri aplikácii krokov vedúcich k jeho vyriešeniu. V rámci jedného dňa poslucháč Podnikateľskej univerzity tak má možnosť priamo v praxi sledovať ako manažeri podniku pracujú, čo je nemožné pri inej forme štúdia. Spomínané benefity doplnkového podnikateľského štúdia radia Podnikateľskú univerzitu medzi špičkovú a jedinečnú formu vzdelávania sa.

Profesor Ján Košturiak


Okrem iného, účastníci štúdia riešia vlastné nápady v oblasti inovácií, obchodu, organizácie, procesov, financií, právnych aspektov podnikania, marketingu či rozvoja podnikovej kultúry. Štúdium si prispôsobuje každý účastník svojim individuálnym potrebám.


„Jedným zo základných poslaní Podnikateľskej univerzity je vrátiť podnikové riadenie a manažment medzi profesie. Manažment a biznis sú vo svojej prirodzenej podstate profesie, ako napríklad prax práva či medicíny. Aj školy manažmentu a podnikania by mali vychovávať k profesii a skutočnému profesionalizmu. Podnikateľské fakulty by mali byť porovnateľné s fakultami práva alebo medicíny,“ ozrejmuje vznik Podnikateľskej univerzity spoluzakladateľ, profesor Milan Zelený.

Táto univerzita sa líši od iných zásadným spôsobom, vysvetľuje profesor Ján Košturiak a pri bilancovaní pridanej hodnoty zdôraznil nasledovné prínosy. „Poznanie najnovších trendov v novom svete podnikania a praktické zvládnutie nových a jednoduchých prístupov k podnikaniu, ktoré sa väčšinou nevyučujú na manažérskych a podnikateľských školách, ale sú veľmi účinné v podnikateľskej praxi. Zároveň riešenie vlastných problémov spojené s individuálnymi konzultáciami a zameraním štúdia, ktoré si môže každý nastaviť podľa svojich potrieb. To je výrazný benefit oproti iným formám štúdia. V neposlednom rade je to i spoznanie zaujímavých ľudí z podnikateľského prostredia. Ďalším dôležitým faktorom súčasného podnikania je sieťovanie a spolupráca s inými firmami a inšpirácie z úspešných podnikov na Slovensku a v Českej republike. Spätnou väzbou na vzdelávania je merateľné zlepšenie výsledkov svojho vlastného biznisu v priebehu štúdia.“

Uplatnenie absolventov je širokospektrálne. Majitelia firiem, ktorí sa chcú posunúť na vyššiu úroveň v oblasti obchodu, inovácií, organizácie a vedenia ľudí. Ďalej sú to nástupcovia, ktorí sa pripravujú na prebratie vedenia firmy. Svoje uplatnenie tu nájdu samozrejme aj začínajúci podnikatelia, pretože už počas štúdia si môžu vytvoriť kvalitne fungujúcu firmu. Žiada si spomenúť aj na manažérov v korporáciách, tí majú možnosť rozvinúť svoje podnikanie a inovácie vo svojich podnikoch. V neposlednom rade, poslucháč Podnikateľskej univerzity môže byť každý človek, ktorý chce rozvíjať svoj talent a hľadať svoju vlastnú cestu.


Témy tretieho ročníka Podnikateľskej univerzity v Pečivárňach Sereď sú:

  • Marketing a obchod, budovanie značky, starý svet obchodu - katalógy, díleri a vybavovači objednávok.

  • Obchod je o vzťahoch, odbornosti, porozumení a dôvere.

  • Dosť bolo manipulácie a klamstva v obchode a v reklame – nastupuje slušnosť, poctivosť a princíp „ručíme za to !”

  • Ako zistiť, čo chce skutočne robiť zákazník?

  • Ako mu komunikovať skutočnú hodnotu a nie falošný obal?

  • Ako prenikať na zahraničné trhy.

Rozhovory s účastníkmi Podnikateľskej univerzity v Pečivárňach Sereď


Podnikateľskú univerzitu v Pečivárňach Sereď otvorili profesori Ján Košturiak a profesor Štefan Kassay, spolumajiteľ I.D.C. Holding, a.s., vedec, pedagóg, podnikateľ a externý ekonomický diplomat, Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. V prvý deň výučby si poslucháči mohli prezrieť výrobné priestory podniku, ktorý je lídrom v oblasti potravinárskeho segmentu v strednej Európe. Profesor Štefan Kassay ozrejmil prítomným v krátkom príhovore stratégiu podnikania založenú na symbióze vedy a praxe, svoju osobnú misiu a podnikateľský zámer podniku svetovej triedy. Ako už býva zvykom, profesor Kassay venuje vybraným študentom formou daru jedinečné dielo z oblasti ekonomiky, pentalógiu Podnik a podnikanie v anglickom jazyku. V treťom ročníku Podnikateľskej univerzity v I.D.C. Holding, a.s. pentalógiu Podnik a podnikanie získali:

Ing. Miroslav Srogoň, Hanseatic – expert v oblasti celosvetovej medzinárodnej prepravy

Ing. Radoslav Štefánek, riaditeľ pre stratégiu Železničná spoločnosť Slovensko

PaedDr. Jana Chynoradská, Harmony Academy s.r.o.


Profesor Kassay prítomných v ďalšej diskusii oboznámil s pripravovanými publikáciami z oblasti ekonomickej diplomacie – Trilógie nesúcej názov Priestor, Procesy a Realizácia. Pripomenul i aktuálne rozpracovanú publikáciu „Kocky sú hodené“, na ktorej prebiehajú finálne korektúry a dostane sa na pulty kníhkupectiev a do distribúcie formou e-shopov v priebehu budúceho mesiaca.

Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.


Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. Ing. Pavol Kovačič v popoludňajších hodinách odpovedal na rad otázok od poslucháčov Podnikateľskej univerzity. „Úspechy v našom podniku sú náš všetkých, neúspechy sú moje“, prekvapil zúčastnených svojou odpoveďou na otázku, ako sa vysporiada generálny riaditeľ „s prešľapmi“ svojich riaditeľov a manažérov. Diskusia pokračovala na zaujímavé témy, kde sa preberala stratégia riadenia, manažment podniku, úspechy, ale i neúspechy produktového portfólia IDC. Začínajúci podnikatelia sa zapojili do diskusie o začiatkoch exportu do krajín V4, najmä poslucháčov zaujímal trh v susednom Poľsku, kde sa podnik IDC etabloval na trhu ako jediný zo Slovenska v rámci potravinárskeho segmentu.

Fotogaléria z prvého dňa Podnikateľskej univerzity v Pečivárňach Sereď


Druhý deň výučby Podnikateľskej univerzity sa niesol v znamení grafiky, marketingu a obalového dizajnu produktov. Patrik Paul, majiteľ spoločností Paul + Murín Creative odpovedal na otázky týkajúce sa propagácie, obalového dizajnu produktového portfólia a marketing jednotlivých produktov. Ako ďalší vystúpili lektori z firmy Sales Team Radoslav Kostoláni a Martin Nemčko. Poslucháči univerzity si zahrali hru, v ktorej si nacvičovali rozhodovania a vyjednávania v oblasti nákupu a predaja.

Patrik Paul, majiteľ spoločnosti Paul + Murín Creative

Radoslav Kostoláni, Sales Team


Tretí ročník Podnikateľskej univerzity v Pečivárňach Sereď iba potvrdil jej výnimočnosť a potrebu v rámci modernej výučby podnikateľov. Svoje miesto si už medzi podnikateľmi našla. Môžeme len dodať, že ide naozaj o unikátny vzdelávací projekt pre podnikateľov, lídrov podnikov a top manažérov, ktorí chcú absorbovať nové znalosti aplikované z praxe priamo v praktickom vyučovaní. Od roku 2000 spája úspešných podnikateľov a hľadá cesty, aby boli ich firmy úspešné. Spoločné stretnutia zameriava na riešenie konkrétnych problémov, projektov, diskusie s osobnosťami a individuálny kaučing, čoho dôkazom boli aj dva príjemné strávené dni poslucháčov v podniku svetovej triedy I.D.C. Holding, a.s.

bottom of page