top of page

Spoločná európska produkčná platforma prezentovaná v Budapešti

Budapešť 29.11.2018. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pod záštitou mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku, J.E. Pavla Hamžíka prezentovala na Zastupiteľskom úrade v Budapešti Spoločnú európsku produkčnú platformu. Prezentácie duševných a materiálnych produktov zo Slovenska sa zúčastnili významné osobnosti z oblasti vedy, výskumu, podnikateľského sektora a univerzitného prostredia. J.E. Pavol Hamžík privítal krátkym príhovorom účastníkov prezentácie, prítomným predstavil významných hostí – prezidenta Nadácie na podporu vedy a vzdelávania, profesora Štefana Kassaya, generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Ing, Pavla Kovačiča, riaditeľa I.D.C Hungária, Zrt. Ing. Róberta Hadnagya, brigádneho generála, prvého maďarského kozmonauta Bertalana Farkasa, diplomata, Jenő Borosa.


J.E. Pavol Hamžík pri tejto príležitosti povedal: „Som veľmi rád, že mám príležitosť otvoriť túto prezentáciu, kde máme k dispozícii publikáciu významného činiteľa, vedca, akademika, nositeľa viacerých medzinárodných vyznamenaní, ako aj slovenského Pribinovho kríža. Publikácia pána profesora Podnik a podnikanie zhŕňa skúsenosti a poznatky, ktoré za obdobie viac ako dvoch desiatok rokov získal pri spravovaní svojho podniku I.D.C. Holding,a.s. Skúsenosti je potrebné ďalej rozširovať, čoho dôkazom je preklad publikácii do piatich jazykov. Som rád, že môžeme dnes predstaviť pentalógiu a zároveň aj edičný rad RIADENIE“, uzatvára svoj príhovor pán veľvyslanec.

J.E. Pavol Hamžík, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku.


Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s. sa ujal slova: „Teším sa, že môžem sa zúčastniť tohto podujatia a som rád, že pán veľyslanec Hamžík prijal nad našou prezentáciou záštitu. Pentalógia je už v Maďarsku vydaná, dnes sa budeme orientovať na publikácie v menšom vydaní, ktoré sa postupne dostávajú tiež na maďarský knižný trh v podobe edičného radu IRÁNYÍTÁS. Autora, ktorý celý život presadzuje spojenie vedy a praxe, ktorého poznám osobne viac ako dvadsať rokov, vnímam ako neúnavného, usilovného človeka, ktorý odovzdáva ďalším pokoleniam svoje odborné skúsenosti, ale aj ľudské. Ako príklad uvediem – máme jeden výrobný závod, kde v minulosti zamestnanci ručne napichovali paličky do lízaniek. Profesor Kassay konštrukčne upravil svoj patent, už pred rokmi určený na výrobu ložísk a zaviedol ho v cukrovinkárskej výrobe. Odstránil ťažkú namáhavú prácu. Zrýchlil procesy a zvýšil aj produktivitu práce. Vďaka nemu zostal produkt na trhu a mohol byť i konkurencieschopný. Pán profesor je zakladatelom a lídrom našej spoločnosti, okrem toho neustále píše knihy a odovzdáva svoje znalosti študentom vysokých škôl a aj podnikateľom. Prečo je kniha tak úspešná ? Západná Európa nikdy neprechádzala takou razantnou premenou z plánovaného na trhové hospodárstvo, ako u nás, pretože nikdy plánované hospodárstvo nemala. Séria kníh o riadení a vedení podnikov je preto úspešná na trhoch V4 a Ruska“, zaspomínal si na genézu vývoja publikácii profesora Kassaya z pohľadu generálneho riaditeľa podniku svetovej triedy inžinier Kovačič.

Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s.


Brigádny generál, maďarský kozmonaut Bertalan Farkas vo svojom prejave zdôraznil odkaz profesora Kassaya budúcim generáciám: „V tejto budove Veľvyslanectva som už ako doma, bol som tu už mnohokrát a zúčastnil som sa mnohých podujatí aj prezentácie kníh pána profesora a počas týchto podujatí vznikli krásne slovensko-maďarské priateľstvá. Chcel by som povedať, že s pánom profesorom máme už viac ako štyridsať ročný vzťah. Pána profesora som spoznal v časoch, keď v Budapešti pôsobil ako novinár. Z celého srdca by som Vám chcel zablahoželať kozmické množstvo zdravia. Zároveň by som chcel poblahoželať k tomu, čo ste pán profesor dokázali, najmä odovzdávanie skúseností ďalším generáciám, uvediem Vás ako skvelý príklad pre ľudstvo, pretože to, čo ste položili na stôl ste nepoložili iba vo vlastnom záujme, ale pre záujmy budúcich genrácií. Vaše knihy obsahujú Vaše vedomosti a skúsenosti, ktoré môžeme ukázať ostatným ako príklad,“ vyjadril sa prvý maďarský kozmonaut.

Brigádny generál Bertalan Farkas, prvý maďarský kozmonaut.


Veľvyslanec a ekonomický diplomat Jenő Boros povedal: „Pozdravujem nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku, pána Hamžíka a prajem mu v jeho funkcii veľa úspechov v práci a veľa nových maďarsko-slovenských projektov, akými sú napríklad tieto prezentácie. Som rád, že si uvedomil dôležitosť tohto aktu a prebral záštitu nad prezentáciou. Ako sa vyjadril náš minister financií a zahraničného obchodu, je v záujme Maďarska sledovať a podielať sa na rozvoji okolitých štátov, to sa zvlášť vzťahuje na Slovenskú republiku. Chcel by som sa poďakovať profesorovi Kassayovi za jeho vysoké uznanie, ktoré mi udelila jeho nadácia na podporu vedy a vzdelávania. Úprimne verím, že v Maďarsku zodpovedné osoby budú sledovať úsilie pána profesora zodpovedne a budú ho aj tak ohodnocovať,“ uzatvára svoj príhovor pán Boros.

J.E. Jenő Boros, veľvyslanec a ekonomický diplomat


„Keď som prišiel sem do budovy, hneď ma upútali tieto obrovské knihy a vedel som, že sa stalo niečo výnimočné. Nielen veľké knihy, ale aj malé knihy si zaslúžia lásku. Prezentácia knihy by mala byť ochutnávkou jej obsahu. V krátkosti môžem prezradiť iba toľko – kniha je dobrá. Zásluhou pána profesora máme k dispozícii aj maďarské vydanie publikácie RIADENIE. Pevne verím, že vydávanie tohto radu bude pokračovať.“ popisuje svoje bezprostredné pocity István Bácskai, riaditeľ vydavateľstva maďarskej akadémie vied GONDOLAT.

István Bácskai, riaditeľ vydavateľstva GONDOLAT.


„Prioritou spolupráce medzi Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a maďarským vydavateľstvom akadémie vied – GONDOLAT je vydanie kompletného edičného radu IRÁNYÍTÁS a aplikovať učebnice v štruktúre výučby na ekonomicky zameraných univerzitách a vysokých školách v Maďarsku. Dostal som niekoľko ponúk na ďalšie prezentácie, dnes bol odprezentovaný edičný rad IRÁNYÍTÁS, mali ste možnosť si prelistovať štyri knihy z prvého zväzku,“ opísal predstavu ďalšej spolupráce s Maďarskom vo svojom príhovore profesor Kassay.

Profesor Štefan Kassay počas príhovoru v rámci prezentácie edičného radu RIADENIE – IRÁNYÍTÁS.


Prvý a druhý zväzok Spoločnej európskej produkčnej platformy – IRÁNYITÁS


Duševné produkty profesora Štefana Kassaya sú v rámci V4 už vyše desať rokov predmetom učebných osnov na vybraných univerzitách a vysokých školách. Nový rozmer moderných perspektív podnikania prináša aktuálne vydaváný edičný rad dvadsiatichpiatich kníh spoločnej európskej produkčnej platformy IRÁNYÍTÁS. Vo vydavateľstve maďarskej akadémie vied – GONDOLAT už boli vydané prvé dva zväzky učebníc v zjednodušenom formáte, prehľadnom usporiadaní kapitol a v ergonomickom prevedení formátu A5. Edičný rad je vďaka nižšej predajnej cene nastavený tak, aby bol prístupný študentom na univerzitách a to priamo v ich natívnom jazyku – maďarčine. Tím spolupracovníkov pod vedením prekladateľa Jánosa P. Lajosa uvedenú učebnicu upravil pre potreby učebných osnov v Maďarsku a aktualizoval na podnikateľské prostredie. Aktuálne výstupy overené v praxi z dcérskeho podniku I.D.C. Hungária, Zrt. sú spracované formou prístupnou pre študentov, ale i podnikateľov. Približne so štvormesačným odstupom sa prepokladá vydávanie ďalších častí edičného radu RIADENIE v maďarskom jazyku. Učebnica tak popri anglickej a slovenskej jazykovej verzii bude prístupná už aj pre študentov v maďarskom jazyku.


Cena excelentnosti a Zlatá medaila profesora Štefana Kassaya


Prezident Nadácie profesora na podporu vedy a vzdelávania, profesor Štefan Kassay udelil pri príležitosti prezentácie v Budapešti Cenu excelentnosti brigádnemu generálovi Bertalanovi Farkasovi za hrdinstvo a odvahu pri plnení cieľov vesmírneho programu Interkozmosz, za experimenty v materiálovom výskume, za výchovno-vedeckú a popularizačnú aktivitu a vplyv na mladú generáciu výskumníkov a vedcov, za experimenty a pozorovania v oblasti biomedicínskych, kovových technológií, diaľkového snímania a výskumu vesmírnych zdrojov. Zlatá medaila profesora Štefana Kassaya bola udelená diplomatovi J.E. Jenő Borosovi za budovanie vzájomných vzťahov ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Maďarskej republiky v Slovenskej republike, za prínosy v rezorte diplomacie pre strednú a východnú Európu s osobitým zreteľom na rozvoj a spoluprácu v oblasti vedy a vzdelávania. István Bácskai, riaditeľ Vydavateľstva GONDOLAT je nositeľom Zlatej medaile za dlhodobú spoluprácu v oblasti vydavateľskej činnosti, za budovanie systému distribúcie zahraničných publikácii v podmienkach Maďarska, za vytváranie medzinárodných kontaktov a osobnú zanietenosť pri formovaní nových podôb odbornej a vedeckej literatúry, za účasť pri tvorbe nového edičného radu RIADENIE – Spoločnej európskej produkčnej platformy. Pri príležitosti Slávnostného odovzdávania vyznamenaní Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania prezident Nadácie udelil aj dve pamätné medaile J.E. Pavlovi Hamžíkovi, mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republiky v Maďarsku a Ing. Róbertovi Hadnagyovi, riaditeľovi I.D.C. Hungária, Zrt.


Priateľskú atmosféru prezentácie dokumentujú nasledujúce fotografie, kde vznikol priestor na nadviazanie nových kontaktov v rámci podnikateľskej i vedeckej činnosti.


bottom of page