top of page

50. výročie Katedry priemyselného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Žilina 6.9.2018. Pri príležitosti 50. výročia Katedry priemyselného inžinierstva sa konala v hoteli Holiday Inn Konferencia priemyselného inžinierstva pod organizačným garantom CEIT, n.o. Zúčastnili sa na nej významné osobnosti priemyselného inžinierstva.

Profesor Branislav Mičieta priblžuje auditóriu významné osobnosti úzko späté s Katedrou priemyselného inžnierstva za uplynulé dvadsaťročie.


História Katedry siaha do roku 1969, kedy pôvodne nazvaná Katedra inžinierstva strojárskej výroby bola založená na VŠDS v Žiline na fakulte strojníckej a elektrotechnickej. V roku 1980 sa transformovala na katedru riadenia technologických procesov. Významný dátum je 1.5.1990, kedy vznikla terajšia Katedra priemyselného inžinierstva. Sídli v areáli Žilinskej univerzity. Zakladatelia už v samej podstate štúdia rátali s priblížením teórie s produkčnou praxou. Hlavnou zložkou štúdia na Katedre sú predmety zamerané na strojársku výrobu, jej projektovanie, prevádzku a riadenie. Rozširujúcou, avšak rovnako významnou zložkou štúdia je blok manažérskych a ekonomických predmetov, vďaka ktorým získava absolvent schopnosť vnímať podnik nielen z hľadiska výrobného, ale aj z pohľadu manažéra a ekonóma.

Prednášajúci host. prof. Ing. Peter Magvaši, CSc., zaujal prítomných témou o pokrokovom inžinierstve v rámci priemyselnej revolácie 4.0


Podľa programu vedci, pedagógovia a ohlasení externí odborníci konferencie prednášali na tému „História, súčasnosť a budúcnosť priemyselného inžinierstva“, v popoludňajšej časti na tému „Kooperácia univerzitného prostredia a priemyselnej praxe v kontexte aktuálnych požiadaviek na priemyselných inžinierov prednášajúcich o priemysle budúcnosti, aplikáciách moderných systémov v praxi“. Zhodli sa, že je veľmi dôležité vnímať podnik nielen z hľadiska výrobného, ale aj z pohľadu manažéra a ekonóma.

Príhovor profesora Štefana Kassaya.


Po vystúpeniach vyše desiatky odborníkov nasledovali slávnostnejšie chvíle späté s uznaniami zásluhovosti osobností, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj priemyselného inžinierstva už v začiatkoch jeho formovania. V príhovore profesor Štefan Kassay, člen Európskej akadémie vied a umení v súvislosti s publikačnou činnosťou, jej významosťou v edukačnom procese, uviedol: „Postupne sa publikácie – nový edičný rad Riadenie „udomácňujú“ vo výučbovom programe viacerých zahraničných univerzít. Je to výsledok mnohých prezentácií pentalógie „Podnik a podnikanie“ a viacerých modifikácií a pilotných projektov zaradených do tzv. Spoločnej európskej produkčnej platformy“. Vysvetlil aj súvislosti vedeckej tvorby s praxou na príklade podnikuI.D.C. Holding, a.s., ktorý sa stal európskym lídrom v mnohých smeroch. To si vyžadovalo nielen vlastné nápady, štúdium a odovzdávanie skúseností odbornej verejnosti. To je aj dôvod symbolického daru katedre, jej študentom a doktorandom prostredníctvom pedagógov i spolupracovníkov katedry. Po týchto slovách profesor Kassay prikročil k slávnostnému aktu.

Na základe rozhodnutia Prezídia Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania Štefan Kassay ocenil významné osobnosti pôsobiace na Katedre priemyselného inžinierstva. V tejto súvislosti povedal: „O dobré meno a úspech sa chcem podeliť s Vami, vážení kolegovia a priatelia, dnes verejne a to udelením zlatých medailí mojej Nadácie na podporu vedy a vzdelávania Milanovi Gregorovi, Branislavovi Mičietovi a Petrovi Magvašimu. Zároveň by som pre všetkých, ktorí chcú načrieť do otázok radenia na základe skúseností z praxe odovzdal vedúcemu katedry sériu 20 kníh RIADENIE v slovenčine.“


Ocenenia Nadácie boli udelené prof. Ing. Milanovi Gregorovi, PhD., lídrovi automatizácie priemyslu a inteligentnej logistiky v strednej Európe, za celoživotnú aktivitu realizátorovi moderných metód výučby, inovátorovi a širiteľovi progresívnych myšlienok modernej strojárskej výroby. Prof. Ing. Branislavovi Mičietovi, PhD., za rozvoj priemyselného inžinierstva a výrazný podiel pri formovaní vedeckého myslenia mladej inžinierskej generácie a hosťujúcemu prof. Ing. Petrovi Magvašimu, CSc., predsedovi Rady SARIO pre stratégiu, koordináciu a kontrolu za invencie, inovácie a konštruktívnosť pri tvorbe nových produkčných systémov, osobitne za prínosy v sociálnej oblasti, za pedagogickú činnosť a osobitú starostlivosť pri vzdelávaní mladej generácie inžinierov. V závere konferencie bolo ocenených desať významných osobností spätých s Katedrou priemyselného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.

bottom of page