top of page

Krátko o pripravovanej trilógii profesora Štefana Kassaya

Pezinok 30.5.2018. Medzinárodne uznávaný autor vedeckej a odbornej spisby, Štefan Kassay, člen Európskej akadémie vied a umení, profesor inžinierstva riadenia priemyslu a doktor odvetvových a prierezových ekonomík (DrSc.), svojou pentalógiou Podnik a podnikanie „prebudil“ driemajúce predstavy mnohých potenciálnych autorov odbornej literatúry a rovnako sériou dvadsiatich kníh edičného radu RIADENIE vydavateľstva VEDA, Slovenskej akadémie vied, tvoriacich základné piliere verifikovanej ekonomiky podnikov i korporácií a zároveň odobrené zaradením týchto kníh do učebného procesu viacerých zahraničných univerzít. Vzniká tak spoločná platforma nateraz aspoň štátov V4, postupne sa rozširujúca do viacerých krajín v súčasnom období spoločensko-ekonomických zmien a skutočného priebehu produkčnej transformácie vo svete. Je to skutočnosť potvrdená novými vydaniami série 20 kníh vo viacerých jazykoch.


Spôsoby približovania problematiky ekonomickej diplomacie neobvyklým spôsobom sú myšlienkovo podnetné a poskytujú istú jednostrannosť a majú čo povedať. V záujme bezprostredného odovzdávania rokmi nadobudnutých skúseností sa autor prihovára čitateľovi v prvej osobe, Uvádza, že „jeho vysvetľovanie je také, aké mu v danom okamihu prichádza na um v rozličných súvislostiach.“ „Nie je mojim záujmom,“ pokračuje Kassay, „vytvoriť dokonalé literárne dielo, ale predovšetkým sprístupniť „vnímateľom" nové riešenia a možnosti, ktoré smerujú k vyššej efektivite práce.“ Kassay sa netrápi sa ani nad výskytom opakovane sa objavujúcich rovnakých tvrdení a neprekáža mu ani odlišnosť štýlov niektorých častí knihy, pretože vznikli v rôznom čase a pri rôznych príležitostiach a za rozličných okolností. Časté sú preto aj exkurzy, niekedy neobvykle rozsiahle. Kassay ich zaraďuje blízko hlavného textu ako doplnok, ako osobitosť, ako poznatok aj nepriamo súvisiaci s danou problematikou. Rôznorodosť a nezvyčajnosť ospravedlňuje jednoduchou potrebou povedať to teraz, bezodkladne, bez zbytočnych časových strát. Tento názor Kassay ďalej komentuje: „Nemám čas a nechcem strácať drahocenné hodiny formotvornými komplikáciami." Do popredia posúvam pragmatickú stránku opisovaných riešení aby si ich mohla čo najskôr osvojiť nastupujúca generácia podnikateľov a spolutvorcov nového sveta“.

Pripravovaná trilógia „Symbióza vedy a praxe“

Namiesto kvitnúcich záhrad, života v dostatku a pohode sa na pomyselnom projekčnom plátne ideálu spätosti človeka s prírodou vykresľujú sekvencie reálnych riešení plne automatizovaných závodov s vývojovým skokom mnohých desaťročí, ktoré uplynuli od projektov najslávnejších univerzít z posledných rokov dvadsiateho storočia. Roboty a špeciálne robotické ramená vykonávajú aj tie najjemnejšie pracovné operácie. Montujú hoci aj svojich nasledovníkov a nový produkčný rad samoučiacich sa a sebarekonštruujúcich robotov, ktoré nahradia dokonca aj produkty umeleckej tvorby, či novodobých dizajnérov. Je to už dnešná realita. Isto je správne po náležitej verifikácii na nej stavať aj novú budúcnosť. Do tejto zložitej problematiky vstupuje autor svojimi úvahami a náčrtmi možného riešenia zásadnych filozoficko-pragmatických otázok v globálnom rámci. Kassay vysvetľuje aj viaceré dôležité terminologické otázky. Medzi iným rozlišuje priestor a prostredie, pretože je presvedčený o tom, že priestor umožňuje vytvárať prostredie, ktoré je vlastné človeku a jeho bežnej aktivite.


V druhej knihe trilógie nazvanej PROCESY sú uvedené deklarácie z veľkej časti známych problémov, ktoré otvárajú dimenziu realizácie požadovanych podmienok pre kvalitný život človeka. Autor uvádza aj príklady správneho smerovania v súčasnosti a to jednoznačne: „vo svojej diplomatickej aktivite sa zasadzujem za morálku a rozumnosť pri prijímaní strategickych rozhodnutí vo všetkych sférach spoločnosti a predovšetkým v korporácii, v ktorej som akcionárom a to v zmysle prvotnosti zachovania existenčného prostredia. Zároveň, ako externý ekonomicky diplomat sa pripájam k rozhodnutiam nevyhnutným pre zachovanie existenčného priestoru, k spravodlivým rozhodnutiam v najvyššom záujme človeka a zároveň k tvorbe podmienok pre vytváranie požadovaného podnikateľského prostredia. Keďže som zároveň na čele veľkej korporácie a ako jej akcionár mám možnosť podstatným spôsobom vplyvať na akceptáciu nosných zásad a stratégie podnikania pri zachovaní kritérií slušnosti a etiky podnikania v súčinnosti s odporúčaniami vrcholového manažmentu a samotnej ekonomicko-produkčnej činnosti“.


V tejto najnovšej vedeckej spisbe zaoberajúcej sa ekonomickou diplomaciou Kassay poukazuje aj na nový edičný rad s názvom RIADENIE vydavateľstva SAV VEDA, ktorý je dnes už vydávaný vo viacerých jazykových mutáciách.

Mimoriadny záujem o tieto malé knihy je podľa autora aj výsledkom aktuálnych požiadaviek zahraničného knižného trhu, ktorý sa rozvinul prostredníctvom desiatok prezentácií zapojením sa našich veľvyslancov v zahraničí a rastom počtu pozitívnych recenzií, prinajmenšom v európskej dimenzii.

Z pripravovaného nového diela Štefana Kassaya, trilógie s názvom celku „SYMBIÓZA VEDY A PRAXE“ si môže „vnímateľ“ prečítať aspoň úvodné autorove sentencie:


„Nie som kariérny diplomat, venujem sa podnikaniu a teórii riadenia veľkých podnikov“. Nosnou osnovou trilógie je symbióza ekonomickej diplomacie a podnikateľskej praxe. Už samé kľúčové slová naznačujú, že ide o problematiku mimoriadne závažnú, sprevádzanú nevídanou akceleráciou spoločensko-ekonomických pohybov ovplyvňujúcich kvalitu života človeka. Štefan Kassay vo svojej pamäti nanovo si kladie mnohé otázky, na ktoré plynutím času po prebudení sa do nového dňa má pred očami tvrdú realitu: „Na jednej strane vychýrencov glorifikovanych do nadľudskej podoby, hýriacich a vystatujúcich sa svojimi majetkami a na druhej strane chudobných nešťastníkov, nezamestnaných a ľudsky zbedačených, dnes nepotrebných, niekdajších projektantov, konštruktérov a iných, aj v praxi úspešných inžinierov, robotníkov. Nemálo odborníkov, ktorých zničil pokrok nenásytnosť „vyvolených“. Na druhej strane skromných a ubiedených ľudí, ktorí žijú z minima ich zárobku zo dňa na deň“


„Z môjho CV je známe, že som vyše 25 rokov na čele korporácie I.D.C. Holding, a.s., a že som zavŕšil celoživotné dielo, pentalógiu Podnik a Podnikanie. Pochopiteľne, hľadal som možnosti šírenia tejto publikácie vydávanej v piatich jazykoch aj v zahraničí. Ukázalo sa, že ekonomická diplomacia, ak sa robí premyslene a cielene, spája produkčný podnik so svetom“


Diplomati i podnikatelia viackrát diskutovali s predstaviteľmi štátnych inštitúcií o nových možnostiach zvyšovania efektivity spoločného snaženia a tiež na prospech prezentovaného podniku, a čo je zvlášť dôležité, na prospech šírenia dobrého mena Slovenska vo svete. „Postupne som dospel k tomu,“ zmieňuje sa Kassay: „že nestačí napísať pentalógiu, kde sú zachytené materiálno-technologické procesy, ale že je potrebné zaoberať sa aj informačno-technologickými procesmi a procesmi podmieňujúcimi zdravie a duševnú vyrovnanosť v súkromí i v procese práce. Človek by mal pritom budovať svoju osobnosť aj s rastom duchovna a chápaním osobných i spoločenských hodnôt.“

bottom of page