top of page

O nových projektoch medzi Nadáciou profesora Štefana Kassaya a SAV s Dušanom Gálikom

Bratislava 19.4.2018. Profesor Štefan Kassay na dnešnom pracovnom stretnutí s vedeckým sekretárom Slovenskej akadémie vied (SAV), PhDr. Dušanom Gálikom, CSc. rokoval o pripravovaných nových projektoch v rámci dohodnutej spolupráce predloženej pánovi predsedovi SAV prof. Pavlovi Šajgalíkovi na rokovaní Predsedníctva SAV zo dňa 28.3.2018. Nosnou ideou spolupráce medzi Nadáciou profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania (NŠK) a SAV je založená na potrebe popularizovania vedy a vzdelávania, vytvárania priaznivej spoločenskej klímy, o spolupráci a úspechoch v slovenskej vedy zahraničí, o oceňovaní vynikajúcich výsledkov osobností vedy a jej perspektívach.

Profesor Štefan Kassay pri rozhovore s vedeckým sekretárom Dušan Gálikom.


„Je to príležitosť pre kreatívne partnerstvo“, vysvetľuje dôvody spolupráce na nových projektoch so SAV profesor Štefan Kassay. „Návrh na spoluprácu so SAV má závažný dôvod z mojej strany resp. zo strany mojej Nadácie na podporu vedy a vzdelávania. Ostatné roky podstatným spôsobom sa zaoberám ekonomickou diplomaciou a podieľam sa na nej aktívnou činnosťou. Pri výkone mojej pracovnej funkcie, predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., sa stretávam s radom relevantných informácií a za ostatných vyše dvadsať rokov som sa presvedčil, že v produkčnej aktivite, ale aj v tvorivej činnosti dochádza k veľkým stratám na využívaní informácií v riadiacich činnostiach. Nie je zvláštnosťou ani ignorancia k výsledkom vedeckej práce. Chýba lepšie prepojenie potrebných vedných disciplín v každodennej praxi.“ približuje súčasný stav profesor Kassay.


Už dlhé roky sa usiluje hlbšie poznať tieto procesy štúdiom vzťahov medzi ľuďmi, poznávaní, komunikačných chýb, vzdoru jednotlivcov a zároveň ľahostajnosťou ku skutočným vedeckým hodnotám v spoločenskej praxi. Vzájomná podpora a spolupráca medzi zainteresovnými subjektami by boli veľmi užitočné. Potvrdzujú to skúsenosti z viacerých spoločných akcií so SAV. Vysoký kredit SAV na báze poznania špičkových výstupov aj v zahraničí a rovnako výsledky práce v riadení korporácie, ktorá dosiahla kredit na medzinárodných trhoch. Rast korporácie uplatňovaním vedy v podmienkach produkčnej praxe za celých 25 rokov od jej spravovania a perspektív výlučne z vlastných zdrojov je dostačujúco výpovedná. „Uplatňované postupy na báze kreativity a využívaním vedy v riadení korporácie, ako aj veľkej roly nadácie na podporu vedy a vzdelávania, ma vždy nanovo presviedčajú o potenciálnych perspektívach, a možnej novej pridanej hodnote, ako aj z možnej vzájomnej spolupráce. Na základe experimentov som získal výsledky rádovo zvyšujúce efektivitu komunikácie, rozvíjania pozitívnych vzťahov medzi zamestnancami a relevantným okolím a to aj v medzinárodnom rámci,“ explikuje svoje skúsenosti profesor Kassay.


Zúčastnené subjekty spolupráce

Úvodná myšlienka sa opiera o skúsenosti zo severských krajín, kde hlavným ťahom nových riešení je integrácia tvorivých síl v rôznych disciplínach pri riešeniach zásadného významu. Volia sa pracovné tímy na báza maticových štruktúr, čo v skutočnosti znamená dočasnú štruktúru až do vyriešenia problematiky a vytváranie nových štruktúr podľa charakteru a typu nových riešenií. Nosnou ideou je kvalita života a poznanie, ktoré sa nekončí absolutórium príslušných edukačných inštitúcií, ale vstupuje do života človeka v celom štádiu jeho aktívnej pracovnej činnosti. Konkrétnym príkladom je Fínsko, kde vplyvom dlhodobej výchovy sú zafixované ako najvyššie hodnoty znalosti a dobré vzťahy medzi ľuďmi. Charakteristické pre dosiahnutie efektívnych výsledkov v primeranom čase je proces agregácie a vytvárania dočasných tímov. Táto skúsenosť je využitelná aj v našich podmienkach, hoci v súčasnosti zaznamenávame skôr proces desagregácie a vytvárania malých produkčných celkov, čo ochudobňuje konečné riešenie o variabilitu nových ideí a inovačných tendencií.


Veda sa opiera o prax, prax verifikuje teóriu

Vždy sa vychádza z objektívnej reality, ktorá existuje, a to nezávisle od nás. Neexistuje teda výlučne v našej mysli, v nej je len odraz tejto objektívnej reality. Príklad IDC potvrdzuje, že táto realita je objektívne skúmateľná. Veda a prax vo vzájomnom prepojení dokážu vytvoriť podmienky na to, aby sa ekonomické prostriedky spoločnosti využívali v maximálnej miere efektívne a aby boli v správnom pomere využiteľné aj pre rozvojové projekty.


Z rozhovorov s predsedom akadémie vied Pavlom Šajgalíkom jednoznačne vyplýva, že dôležitosť ďalšieho rozvoja SAV, je spätá predovšetkým získaním mladých študentov, ktorí by sa mali vrátiť zo zahraničia. Avšak podmienky pre mladých vedcov v porovnaní s možnosťami v zahraničí nie sú nás veľmi pozitívne. Usiluje sa preto vytvoriť nové možnosti, ktoré by umožnili priblížiť pracovné podmienky a odmeňovanie za výsledky dosiahnuté vo vedeckej práci u nás, na Slovensku. Druhou stránkou tohoto úsilia je šírenie znalostí, nových objavov a vynálezov a hlavne priblíženie výrazných osobností vedy širokej verejnosti a podnecovaniu túžob mladej generácie byť úspešnými mysliteľmi a objaviteľmi nového sveta a pre ľudstvo prospešného progresu.


Výchova mladej generácie a možnosti spojenia záujmov SAV a I.D.C. Holding, a.s.

SAV predpokladá bližšiu spoluprácu, zapojenie sa kvalifikovaných pracovníkov praxe do medzinárodných projektov. Zároveň je žiaduce využiť skúsenosti a možnosti v spojitosti so skúsenosťami IDC a včlení ich do procesov výchovy a vzdelávania počas prax v produkčných podnikoch už počas stredoškolského štúdia. Pri disponovaní žiadanou kvalifikáciou DrSc., alebo PhD. Prípade inou rovnocennou a zákonom uznanou kvalifikáciou garanta v spolupráci NŠK s divíziou ľudských zdrojov IDC je možná výchova a vedecká príprava doktorandov pre potreby produkčnej praxe pod egidou SAV pri dodržiavaní zákonných podmienok daných príslušnými zákonmi. Formy spolupráce so študentami v korporácii I.D.C. Holding, a.s. zahŕňajú: 1. Absolventský program, 2. Odborný výcvik, 3. Záverečné práce.

Návrh Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc., prezidenta NŠK

1. Veda a jej výsledky sú také dôležité pre ľudstvo a zachovanie života na našej planéte, že je žiaduce aby sa do procesov sebazáchovy a pokroku zapojili jednotlivci, veľkopodnikatelia, podniky a veľké korporácie, vrátane veľkých aj zahraničných podnikov pôsobiacich na území Slovenska,

2. Profesijné a záujmové združenia a komunity zahraniční donátori, významné osobnosti a ostatné spoločenské zložky, vrátane podielu z výhier organizovaných v reklamných súťažiach, vyhlasovatelia súťaží, a víťazí veľkých akcií s vysokými bonusmi, olympijskí víťazi a populárne osobností vedy, umenia a príjemcovia veľkých finančných odmien za úspešne výsledky v právnych veciach, osobitne pokiaľ ide o štátne zákazky.

3. Pomôcť vede by mohlo daňové zvýhodnenie podnikov pri implementácií vedeckých poznatkov a vysokého stupňa modernizíácie slovenský ch produkčných podnikov,

4. Decízne zložky našej spoločnosti, vrátane morálnej podpory nositeľov pokroku.


Profesor Kassay k tomu povedal: „Nazdávam sa, že každý, kto užíva produkty vedy a vedou vytvára nové inovácie a tým aj zvyšuje svoje vlastné úžitkové a ekonomické zvýhodnenie, by sa mal do tejto podpornej aktivity zapojiť.“


Profesor Štefan Kassay a Dušan Gálik sa dohodli o vzájomnej informovanosti aj prostredníctvom časopisov SAV a podnikového časopisu I.D.C. Holding, a.s. – Naše noviny. Časopisy poskytnú priestor pre propagáciu nových poznatkov a aktuálnych zrealizovaných projektoch.
bottom of page