top of page

Aalto University – Design Factory

Helsinki 13.2.2018. Univerzita Aalto je inovatívna multidisciplinárna inštitúcia, ktorá prepája vedu a umenie s technológiou a obchodom. Tvorí ju 6 fakúlt (School of Engineering, Scool of Electrical Engineering, School of Chemical Engineering, School of Science, School of Business, School of Arts, Design and Architecture). Univerzitu navšetuvuje 20 000 študentov a má 4 000 zamestnancov, z toho 386 profesorov.

Návšteva profesora Kassaya v priestoroch Aalto University – Design Factory bola každým centimetrom plochy prekvapujúca. Ideálny príklad spolupráce vedeckých ustanovizní, univerzít a praktického výkonu v týchto konkrétnych podmienkach. Podrobne vysvetlil princípy zvyšovania efektivity všetkých procesov, predovšetkým procesu vzdelávania.

Samotné priestory sú vybavené viacerými strojmi a zariadeniami, avšak podstatným nie je len najnovšie moderné zariadenia, ale pedagogický výkon „na tvári miesta“ so sprístupnením najnovších informácií o nových postupoch, inováciách, progresívnych najmodernejších zariadení, dokonca aj vysoko pravdepodobné vízie, ktoré podnecujú kreativitu samotných poslucháčov v tomto osobitom kreatívne evokujúcom prostredí.

Sprievodca, jeden z mladých organizátorov Viljami Lyytikäinen v závere exkurzie povedal zásadnú vetu: „Dôležité sú znalosti, ale ešte dôležitejšie sú vzťahy medzi ľuďmi a preto ľudia sa majú mať radi, vzájomne si pomáhať a život a práca je potom jednoduchšia“. Hypoteticky to môžeme vyjadriť ta, že skutočné vzájomné objatie je možné nielen fyzicky, ale predovšetkým životom v objatí nových disciplín a predpokladu pozitívnej budúcnosti.bottom of page