top of page

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová navštívila prevá

Sereď 7.11.2017. Dnes navštívila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prevádzáreň Pečivárne Sereď, ktorá je organizačnou súčasťou korporácie I.D.C. Holding, a.s. a známa predovšetkým svojim výrobkovým porfóliom, kde „trónia“ Horalky. Privítali ju Štefan Kassay, predseda dozornej rady, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Pavol Kovačič, člen predstavenstva a riaditeľ divízie stratégie Miroslav Buch a riaditeľka divízie ľudských zdrojov Darina Pápayová, zodpovedná okrem iného aj za otázky vzdelávania a starostlivosti o ľudí. Darina Pápayová už v prvých vetách uviedla, že korporácia v dôsledku vedecko-technického pokroku za ostatných desať rokov zvýšila objem predaja a zároveň znížila počet zamestnancov. "Počet zamestnancov sme však znížili tak, že to bol prirodzený úbytok a nahradzovali sme ich strojmi. Zároveň nahradzujeme zamestnancov, ktorí prirodzene odišli do dôchodku, vyššie kvalifikovanými zamestnancami,“ uviedla, pričom firma má v súčasnosti podľa jej slov 1160 zamestnancov.

Diskusia s Oľgou Nachtmannovou nepredstavovala iba deklarovanie dlhoročných úspešných výsledkov tejto známej slovenskej, exportne orientovanej, konkurenčne schopnej korporácie na globálnych trhoch, ale v podstatnej miere sa opierala o aktívnu účasť jednotlivých divízií a nositeľov progresívnych riešení o vlastný výskum a implementácie moderných metód vedenia a riadenia korporácie do produkčnej praxe. Spoločnosť sa tým zaraďuje medzi priekopníkov spojenia vedy a praxe a dosahuje výsledky v duchu svojej vízie „byť kvalitným a spoľahlivým stredoeurópskym výrobcom a dodávateľom trvanlivého pečiva a cukroviniek“. Medzi jej hodnotami dominuje dlhodobá prosperita spoločnosti a jednotlivca a na ne nadväzujú hodnoty osobnostné. Každý zamestnanec je súčasťou tímu s úsilím urobiť všetko pre spokojnosť zákazníka. Predpokladá sa pritom možnosť aj osobne sa prejaviť a byť reprezentantom podniku aj svojím slušným vyslovením vlastného názoru, ktorý môže byť pozitívnym podnetom na zlepšenie. Korporácia si váži lojálnych zamestnancov a podporuje osobný a profesijný rast zamestnancov. Požaduje sa pozornosť a ocenenie dobrej práce so samozrejmosťou dodržiavať zásady slušného správania, vážiť si prácu ostatných a správať sa aj navzájom k sebe s úctou, ale zároveň klásť dôraz na osobnú zodpovednosť.

Podrobne o tom hovorila Darina Pápayová a spomenula aj to, že podnik prioritne poskytuje pomoc znevýhodneným deťom a dbá na ochranu životného prostredia. Mnohé zaujímavosti zo života holdingu osvetlil Pavol Kovačič, a zapojili sa aj ostatní účastníci úvodnej besedy. Diskusia sa rozprúdila po viacerých otázkach štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej. Hovorilo sa aj o spätosti vedy s praxou. Medzi rečou bola spomenutá aj nie tak dávna návšteva eurokomisárky Marianne Thyssen a 27 ministrov EÚ v seredskej prevádzkárni. „Život prináša náhody, ale aj vysoký stupeň pripravenosti, povedala štátna tajomníčka.“ Debata sa rozprúdila a spomenuli sa aj okolnosti, ktoré nečakane vstúpia do života podniku. Napríklad na príprave podujatia v réžii rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas predsedníctva SR v rade EÚ bola tzv. neformálna Rada ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku. Rada zasadala na najvyššej úrovni, na ktorej SAV na tomto podujatí reprezentovala riaditeľka Centra spoločenských a psychologických vied SAV terajšia ministerka školstva, Martina Lubyová. Tu vznikol nápad výjazdové rokovanie obohatiť exkurziou v podniku, kde sa dosiahol vysoký stupeň automatizácie, robotizácie a digitalizácie. Podkladom pre rozhodnutie na základe odporúčania na neformálnej rade ministrov sa stala Prípadová štúdia (I.D.C. Holding, joint-stock company Case Study, Real Processes, Increassing Peformance and Competitivness) od Štefana Kassaya, spoluzakladateľa I.D.C. Holding, a.s. obsiahnutá v jeho pentalógii Podnik a podnikanie.


V zmysle plánovaného programu nasledovala prehliadka výrobnej haly. Odborný výklad riaditeľa stratégie Miroslava Bucha zaujal účastníkov rovnako ako prísne regule pri dodržiavaní hygienických zásad v rámci európskych platných noriem. Prehliadka potvrdila, že ide o najvyššiu úroveň tzv. podnik svetovej triedy.

Na záver vzácnej návštevy profesor Štefan Kassay, spoluzakladateľ I.D.C. Holding, a.s. známy vedec a autor odborných publikácií, daroval štátnej tajomníčke Oľge Nachtmannovej spomenutú prípadovú štúdiu a 5 kompletných pentalógií Podnik a podnikanie v anglickom jazyku na reprezentačné účely, v zmysle šírenia dobrého mena Slovenska, slovenskej vedy, vzdelávania a spojenia vedy s praxou.

bottom of page