top of page

REFLEXIE – Kompendium teórie a praxe podnikania

Poprad 19.10.2017. Pri príležitosti prvého ročníka Popradského ekonomického a manažérskeho fóra 2017 sa konala slávnostná prezentácia časopisu REFLEXIE - Kompendium teórie a praxe podnikania. Odborný časopis REFLEXIE, ktorého vydavateľom je Katedra manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prináša, ako je zrejmé z jeho titulu praxou overenú teóriu, resp. teóriu overenú v praxi. Jej východiskom je pentalógia Podnik a podnikanie od renomovaného autora a úspešného slovenského podnikateľa, vedca a pedagóga, Dr.h.c. prof. Štefana Kassaya. V reprezentačnej úprave dielo obsahuje cca 4 500 strán textu a obrázkov a je vydané v piatich jazykoch. Po preštudovaní pentalógie bolo zrejmé, že podkladom pre vznik časopisu by mal byť edičný rad RIADENIE, ktorý je špeciálne upravený pre učebné osnovy Katolíckej univerzity a zohľadňuje špecifické pohľady na svet podnikania aj z iného uhla. Koordinátorkou a hlavnou vedeckou redaktorkou tohto unikátneho projektu je Ing. Anna Diačiková, PhD. Podstatu a poslanie Jednoznačným prínosom časopisu, povedal vo svojom príhovore k prvému číslu Reflexií Iniciátor vydávania časopisu, prof. Štefan Kassay. „Reflexie vnášajú do povedomia študujúcich aktivitu, cieľavedomosť a rast kreativity.

Predpokladaným prínosom s cieľom aktualizácie nosného obsahu časopisu sú koreferáty doc. Ing. Jany Pitekovej,PhD. Ing. Anny Diacikovej, PhD. a doc. ThDr. PaedDr. Antona, Lisnika,PhD. prof.Ing. Aleny Daňkovej, CSc. a Mgr. Anny Chocholákovej, PhD. a Ing, Pavla Budaja, PhD. Na uvedení časopisu do života sa zúčastnili Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania a štátny tajomník MŠVVŠ a Mgr. Peter Krajňák. Rektor univerzity v krátkom príhovore ozrejmil potrebu vydania časopisu takého typu. Poukázal na výnimočnosť publikácie, ktorá spočíva v komplexnom pohľade na podnikanie prináša študentom širokoprierezovú učebnú látku z ekonomiky podnikania a podnikateľskej praxe doplnenej o prípadové štúdie a doteraz chýbajúci prvok – podnikateľské prostredie.

Štátny tajomník Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Mgr. Peter Krajňák neskrýval radosť z faktu, že vychádza nová kvalitná učebnica od slovenského autora, profesora a zároveň podnikateľa z praxe Štefana Kassaya.

Uvedenie časopisu do priestorov jeho užívania sa nieslo v znamení pohody a dobroprajnosti.

Profesor Štefan Kassay pri podpisovaní prvého čísla časopisu REFLEXIE.

bottom of page