top of page

Rektor Technickej univerzity v Košiciach profesor Stanislav Kmeť ocenený Nadáciou profesora Štefana

Pezinok 13.10.2017. Rektor Technickej univerzity v Košiciach, profesor Stanislav Kmeť si dnes z rúk prezidenta Nadácie prevzal Cenu Štefana Kassaya, za prínos v pedagogickej, odbornej, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, za medzinárodnú spoluprácu, osobný prínos pri podpore inovácií a implementácii moderných technológií do produkčnej praxe. „Vysoko si vážim Vaše pozvanie a ocenenie Nadáciou, bolo to pre mňa krásne sa s Vami porozprávať“, vyjadril sa rektor Kmeť bezprostredne po stisku ruky a prevzatí diplomu s medailou.

Pri príležitosti 65. výročia Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), prijal pozvanie do rubriky Hosť Štefana Kassaya rektor prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Rozhovor s významnou osobnosťou pedagogicko-vedeckej komunity sa dotkol tém, akými sú problematika školstva na Slovensku, nedostatok kvalifikovaných zamestnancov na nové pracovné pozície v technických odvetviach, plánované projekty TUKE a v neposlednom rade sa v krátkom retrospektivnom zamyslení priblížilo aj výročie univerzity. Ako sa vyjadril profesor Kassay: „S TUKE som spätý od samotnej mladosti ako jej zamestnanec, neustály propagátor, ako miesta, kde mám priateľov, kde v roku 1970 som bol promovaný na inžiniera a kde som bol ocenený čestným doktorátom.“ Počas rozhovoru s pánom rektorom sa spomínali aj významné mená, ktoré sa navždy zapísali do dejín TUKE. Rozhovor v úplnom znení v rámci rubriky Hosť Štefana Kassaya bude odvysielaný v krátkom časovom odstupe. Včasné upozornenie na termín zaradenia rozhovoru bude v upútavke na domovskej stránke www.kassay.eu

 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., Profesijná orientácia profesora Kmeťa je zameraná na reológiu, mechanizmy pretvárania, časovozávislé matematicko-fyzikálne výpočtové modely a pravdepodobnostné postupy posudzovania spoľahlivosti veľkorozponových lanových, membránových a hybridných konštrukcií a ich prvkov v pružnej a nepružnej oblasti namáhania. Venuje sa výskumu a vývoju inteligentných adaptívnych lanových a tensegrity systémov pri statickom a dynamickom pôsobení. Zaoberá sa diferenciáciou návrhovej pravdepodobnosti poruchy konštrukcií v súlade s koncepciou Performance Based Design.Je autorom a spoluautorom 3 vedeckých, resp. odborných monografií, 2 vysokoškolských učebníc, 6 skrípt a učebných textov, viac ako 310 vedeckých a odborných publikácií, z toho 90 článkov v domácich a zahraničných časopisoch (23 v časopisoch registrovaných v Current Contents, napr. Journal of Structural Engineering American Society of Civil Engineers (ASCE), Journal of Engineering Mechanics ASCE, Engineering Structures, Computers and Structures, Steel and Composite Structures, Advances in Engineering Software, Journal of Non-Linear Mechanics, Strain a ďalšie) a 220 článkov v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií, sympózií a kongresov. Na jeho práce bolo zaznamenaných vyše 230 citácií, z toho 70 v databáze WOS alebo Scopus. Je členom redakčnej rady 8 domácich a zahraničných časopisov, členom vedeckých výborov konferencií doma a v zahraničí (napr. Eurosteel, International Conferences on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Design, Fabrication and Economy of Metal Structures a mnohé ďalšie). Bol spoluorganizátorom letnej školy European Religious Heritage Campus 1995 a 2. ročníka Medzinárodného filmového festivalu dokumentárnej tvorby v oblasti architektúry a stavebníctva 2004. Od roku 1998 je autorizovaným stavebným inžinierom pre kategóriu 07 - statika stavieb. Je autorom a spoluautorom vyše 30 realizovaných stavebných a inžinierskych konštrukcií a vyše 50 expertíznych a odborných posudkov. Za svoje najvýznamnejšie diela považuje: návrh a statický výpočet kotveného stožiara v Stakčíne (1988), návrh oceľovej konštrukcie rímsko-katolíckeho kostola v Dargove (1991), spolupráca na projekte Steel arény v Košiciach (1996), návrh zavesenej potrubnej lávky cez rieku Hornád v Košiciach (1997), návrh membránového zastrešenia javiska amfiteátra v Detve (2002), návrh oceľovej konštrukcie objektov Lodenice v Prahe – Tróji (2004). Medzi jeho významné práce pre prax patria aj expertízne posudky stavu nosných oceľových konštrukcií a žeriavových dráh v objektoch VSŽ Košice (dnes U.S. Steel Košice) (1994), expertízny posudok budovy Priemyselnej banky v Košiciach (1995), sila v Hlinikárni ZSNP v Žiari nad Hronom (1996), nosných systémov objektov Elektrární vo Vojanoch (1996, 2009), aktuálneho stavu nosných konštrukcií Zimného štadióna v Prešove (2001) a ďalšie. Je autorom a spoluautorom viacerých nových technológií a prototypov (adaptívne ľahké nosné systémy na báze tensegrity konštrukcií), skúšobných postupov (vypracovanie postupu na reologické skúšky ťahom namáhaných prvkov, testy adaptívnych systémov a pod.) a produktu sériovej výroby (hala M-12: sériovo vyrábaná technológia ako výsledok rezortnej výskumnej úlohy).Za svoju vedeckú, odbornú a pedagogickú činnosť získal rad domácich a zahraničných ocenení.


bottom of page