top of page

Pentalógia na zámku Hrubá Skála v Českém ráji

Český ráj 2.6.2017. V prekrásnom prostredí Českého ráje v zámockom hoteli Hrubá Skála nachádzajú svoje zážitky obdivovatelia prírodných krás, a tiež realizátori unikátneho projektu Angloville, spolu so študentmi akéhokoľvek veku, ktorí sa rozhodli zdokonaliť si svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Príležitosť aktívne sa zapojiť do moderného jazykového kurzu s rodenými anglicky hovoriacimi lektormi mal aj autor známej pentalógie Podnik a podnikanie, profesor Štefan Kassay. Podľa jeho aj osobnej skúsenosti ide o: najintenzívnejší jazykový kurz v Českej a Slovenskej republike, kde okrem zdokonaľovania sa v anglickom jazyku sa nadväzujú aj nové kontakty s odborníkmi z podnikateľskej sféry.

Zosynchronizovaný kolektív lektorov a dôsledne aplikované metódy podľa zacieleného projektu zaručujú efektívnosť štúdia. Samozrejmosťou v projekte Angloville je spolupráca úzkeho tímu prekladateľov a rodených anglicky hovoriacich odborníkov z ekonomického prostredia. Od prvého okamihu je každému zrejmé, že počas celého pobytu komunikovať možno iba v angličtine, čo jasne prízvukoval Ján Kadela, generálny manažér spoločnosti Angloville pôsobiaci v Českej a Slovenskej republike. Nadväzne Jana Michelová, projektová manažérka Angloville prejavila vysokú profesionalitu v organizačnej práci, vytváraní pohody a v lektorskej aktivite. Výsledkom je potom nielen rozšírenie vlastného jazykového slovníka študujúcich, ale aj zdokonalenie komunikačných detailov a zároveň získaná schopnosť premýšľať v cudzom jazyku. Potvrdzuje to aj lektorka Tatiana Čechová, ktorá na otázky z okolia reaguje so šarmom a istotou: Naším zámerom je pomáhať ľuďom prelomiť bariéru v komunikácii, nadobúdaní širšej slovnej zásoby a sebadôvery pri komunikácii, ako aj zlepšení plynulosti prejavu a pochopeniu osobitostí rôznych prízvukov lektorov pochádzajúcich z rôzneho prostredia. K tomuto názoru a pridávajú aj lektori Petr Kuča, Derek Zardus a ďalší, po rozprúdení bezprostrednej a zaujímavej debaty: Veríme, že učenie môže byť zábavné a efektívne zároveň.

Štúdium podľa projektu Angloville je skôr sériou rozhovorov v podobe „tvár voči tvári“ s lektormi, ktorých materinským jazykom je angličtina. Komunikovať možno všade a tak aj raňajšie prechádzky po vyšliapaných cestičkách v objatí zelene s divokým tvaroslovím pieskovcových skál vytvárajú pocity pohody a občerstvenia mysle. Pochopiteľne, práve spoločné zážitky študentov a lektorov odhaľovali nové príležitosti pre nadviazanie kontaktov so spoluúčastníkmi z podnikateľskej alebo ekonomicko-produkčnej sféry. Vznikli tak nové priateľstvá na báze spoločného záujmu.

O tejto skutočnosti sa presvedčil aj profesor Štefan Kassay, ktorý v rámci programu pre študentov mal príležitosť predstaviť svoj biznis, ako inak, v angličtine. Na príklade I.D.C. Holding, a.s. priblížil prostredie v reálnej produkčnej praxi, v ktorej vznikalo jeho životné dielo – pentalógia Podnik a podnikanie. Nečakaným prekvapením bol okamih, keď po svojom vystúpení profesor Kassay ponúkol spoluúčastníkom na ochutnanie produkty Pečivární Sereď – Goralki a Anita.


Posledný deň štúdia vyvrcholil ceremoniálom, kde vo skvelej nálade, s istým vzrušením absolventi štúdia angličtiny s novými znalosťami a komunikačnou spôsobilosťou vyššieho typu, s prejavovanou radosťou si preberali svoje diplomy od projektovej manažérky, Jany Michelovej. V závere ceremoniálu nasledovalo ďalšie nečakané prekvapenie.


Profesor Kassay obdaroval výkonného riaditeľa Angloville Jana Kadelu, projektovú manažérku Janu Michelovú, riaditeľa externej firmy podieľajúcej sa na výučbe, Dereka Zardusa, a mentora Petra Kuču, kompletným päťzväzkovým dielom Podnik a podnikanie v anglickom jazyku. Obdarovaní, ale i ostatní účastníci ceremoniálu neskrývali prekvapenie a zároveň radosť, keďže pentalógia zachováva aj v iných jazykových mutáciách vysoké kvalitatívne parametre a úroveň prekladov. Význam pentalógie pre Angloville je aj v rozšírení tematiky na najvyšších stupňoch odbornej komunikácie a rozšírení slovnej zásoby v úsilí o progres a nadobudnutí – obrazne povedané – najvyššej značky kvality.


Ceremoniál znamenal nielen odovzdanie diplomov o absolvovaní tohto excelentného kurzu. Potvrdil to záverečný spontánny potlesk študujúcich, ktorý jednoznačne dokumentoval, že ide o viac. V slávnostnej atmosfére vo svojom vyznení bol výrazným prejavom vďaky za skvelú príležitosť pre každého v procese štúdia nadobudnúť nový osobnostný potenciál. V správaní sa a komunikácii v medzinárodnom profesionálnom prostredí s istotou a bezprostrednosťou. Možno mnohí z nich sa sem vrátia, pretože zdokonaľovať sa v jazyku je vždy novou inšpiráciou a zaujatím v zhode s rozvojom vlastnej osobnosti a nových príležitostí v globálnej dimenzii.

bottom of page