top of page

Výročné spoločné zasadnutie predstavenstva a dozornej rady I.D.C. Holding, a.s.

Starý Smokovec 25. 1. 2017. Zasadnutie predstavenstva a dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v Starom Smokovci sa stalo firemnou tradíciou, keďže sa konalo bez prerušenia od prelomu tisícročí. Každý rok, vždy v slávnostnom duchu ho otvára predseda Dozornej rady prof. Štefan Kassay. Jeho prvými slovami sú želania šťastného Nového roku a ďalšieho napredovania korporácie v duchu zásad podnikovej politiky orientovanej na starostlivosť o ľudí a dosahovanie solídnych ekonomických výsledkov vlastným pričinením, pri prekonávaní nemalých zložitostí a vplyvov okolitého diania.


Každá momentka vystihuje tvorivé ovzdušie a otvorenosť v prijímaní názorov a tiež, ak je to nevyhnutné, aj tvrdú konfrontáciu v procese výberu najvhodnejšieho návrhu smerujúceho k zásadnému riešeniu, či rozhodnutiu o ďalšej stratégii korporácie


Nie iba reči, ale skutky, zdôrazňuje Ing. Pavol Kovačič, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ I.D.C. Holding, a.s., ktorý konkrétnymi faktami zdokumentoval súčasnú situáciu. „Prekonali sme nemálo zložitostí a dosiahli sme solídne výsledky.“ Zároveň upozornil, že „...vzhľadom na zúčtovacie obdobie môže uviesť iba predpokladané, ale vysoko pravdepodobné rezultáty“ a ďalej pokračoval: „Aj v uplynulom roku, v zložitých ekonomických podmienkach a globálnej konkurencii sme dosiahli pekné výsledky. Vykazujeme až 60 % podielu vyrobenej produkcie, to je údaj ktorému je ťažko v dnešnej situácii uveriť. Ale je to skutočnosť. Dôležité je, že vďaka disciplíne v dodržiavaní dohôd sme dosiahli v jednotlivých krajinách dlhodobo vysokú stabilitu objemu exportu. Rovnako na Slovensku zaznamenávame stabilnú situáciu.“ Ďalej predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Kovačič pokračoval: „... máme úvery v hodnote približne 12 miliónov €. Taký úver sme mohli dostať len vďaka tomu, že nám investori veria. Dôvera, to je hodnota. Tá nepríde len tak, sama od seba. V investičnej politike a zabezpečovaní jej financovania je dôvera podstatná a buduje sa dlhé roky. Dosiahli sme ju korektným správaním, dodržiavaním dohovorov a vzájomným rešpektom. Nikdy sme žiadneho investora nesklamali, a za tie roky sme si vybudovali dobré meno. Etika a morálka v podnikaní je pre nás zákonom a na tejto báze sme mohli v minulom roku emitovali 20 mil. € dlhopisov, ktoré boli umiestnené na trhoch bez akýchkoľvek problémov,“ uzatvoril túto časť príhovoru Pavol Kovačič.


Pavol Kovačič (v strede), vľavo Roman Sukdolák, vpravo Barbora Baničová.


Prof. Kassay na tieto výroky nadviazal ďalšími údajmi: „Investovali sme aj v dcérskych, spoločných a pridružených spoločnostiach takmer 15 mil. €.“ Spomedzi prítomných celkom nečakane zaznela poznámka plná podnikovej hrdosti „...a to všetko iba so slovenským kapitálom, bez pomoci štátu a bez akéhokoľvek zvýhodňovania.“ Profesor Kassay, predseda dozornej rady pokračoval. „Potešiteľné je, že prosperujeme, že sme schopní investovať do modernizácie a rozvoja vzdelávania vyše 8 mil. €, že sa staráme o pracovnú kultúru a máme pochopenie aj pre riešenie osobných problémov našich zamestnancov, a opakujem, ctíme si zásady morálky a etiky. Plne potvrdzujem slová pána Kovačiča, nie reči, ale skutky! To je naše vysvedčenie, v praxi prejavujeme zodpovednosť podniku voči spoločenskému okoliu.“


Pavol Jakubec a Miroslav Buch v hlbokom zadumaní nad detailami projektu budovania nových výrobných kapacít a logistického systému v Seredi.


Po uvedených výrokoch oboch predsedov sa rozprúdila vysoko hodnotná diskusia. Vlastne každý z prítomných mal čo povedať. Diskutovalo sa ako vždy, k veci a veľmi otvorene, s veľkou dávkou invencií a zárodkov možných inovácií. Svedčia o tom nasledujúce citácie.


Ing. Kamil Mikulič, CSc, člen dozornej rady sa zapojil do diskusie zaujímavým pohľadom: „Ešte nikdy som nevidel takú firmu ako je naša a neviem si predstaviť, kto by mal takú odvahu vstúpiť s investíciami do tak stupňovaného rozvoja, ako I.D.C. Holding, a.s. Keď sa pozriem na dosiahnuté hospodárske výsledky za rok 2016, musím osobitne zdôrazniť vývoj pridanej hodnoty, tvorbu zdrojov na plánované investície. Mám tým na mysli položky – odpis a amortizácie a zisku po zdanení a znižovanie zadĺženosti podniku. Vysvetlil to pred chvíľou generálny riaditeľ Kovačič a objasnil vzťah objemu vkladaných prostriedkov do modernizácie podniku a jej vplyv na kvalitatívne ukazovatele podniku.“


Kamil Mikulič a František Lipták jednoznančne prejavujú svoje uspokojenie z dosiahnutých výsledkov korporácie.

Doc. Ing. František Lipták, DrSc., známy odborník na otázky riadenia, edukáciu v praxi a zástanca zvyšovania úrovne starostlivosti o ľudí, pripomenutím Baťových slov poukázal na podobnosť správania sa akciovej spoločnosti I.D.C. Holding.,a.s. „Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.“ A parafrázoval ďalší výrok Tomáša Baťu o tom, „že technika i technológie bez odhodlaných ľudí sú iba kopou šrotu“ a ďalej člen dozornej rady František Lipták pokračoval: „I.D.C. Holding funguje, pretože má dobre definované podnikateľské ciele, vyvíja sa dynamicky – je to firma par excellence. O mnohom vypovedajú práve prerokúvané plány: finančný a investičný plán, riešenie problémov s pracovnými silami. Tu musím jednoznačne povedať, že sú zrkadlom kvalít manažmentu a že sú rozpracúvané erudovane a strategicky správne. Dôležité je v ďalšom období prehĺbiť oboznamovanie sa so zámermi konkurenčného okolia a trendov vývoja ľudskej civilizácie v dimenziách pôsobiacich na podnikateľské aktivity I.D.C. Holding, a.s.,“ konštatoval na záver František Lipták.


Ing. arch. Pavol Jakubec, ako akcionár spoločnosti a súčasne podpredseda predstavenstva I.D.C. Holding, a.s., prejavil vysoký záujem o efektivitu novo navrhovaných riešení, pokiaľ ide o rozšírenie výrobných kapacít v rámci rozsiahleho projektu, ktorý je z veľkej časti už realizovaný. Jakubec potvrdil, že: „v nadväznosti na strategické úvahy bolo už aj v tejto diskusii povedané, že spoločnosť veľmi racionálne pristupuje k zmenám čiastkových riešení, ktorých zmyslom je úspora vynaložených nákladov na dlhom časovom rade. Ide vlastne o optimalizáciu jednotlivých realizačných krokov, čo je späté s časovými etapami modernizácie“. Diskusia nebola iba formálna. Jakubec pri istej dileme požiadal možnosť prerušiť rokovanie a separovane, v zmysle práv valného zhromaždenia sa dohodnúť a vyjasniť so spoločníkom, akcionárom Štefanom Kassayom spornú otázku. Po krátkej konfrontácii bol problém rozlúsknutý a pokračovalo sa v rokovaní.


Ing. Roman Sukdolák, MBA, riaditeľ divízie obchodu vo svojom vystúpení nadviazal na zásadné otázky vzťahov medzi výrobou, predajom a distribúciou. Sukdolák predložil celkom konkrétne, novo koncipované úvahy o vylepšovaní celého predajného procesu na základe mnohoročných skúseností a súčasných tendencií v nebývalo zložitom neurčitom prostredí. Jeho vysvetľovanie a dôraz na konkrétnosť bolo príkladom znalostí dobrého obchodníka, a teda aj výsledky korporácie sú odrazom aj jeho riadiacich aktivít a skúseností v úzkej spolupráci s generálnym riaditeľom Pavlom Kovačičom.


Ing. Miroslav Buch vyrušený z práve hlboko rozdiskutovaných otázok s Pavlom Jakubcom okolo projektu, za ktorý je ako riaditeľ divízie stratégie zodpovedný, išiel na problém in medias res. V roku 2017 sme schopní naďalej investovať do modernizácie výroby a logistických procesov pomerne slušné prostriedky, ako o tom hovoril už člen dozornej rady Kamil Mikulič. Uvedenie do prevádzky moderných skladovacích priestorov pre hotové výrobky znamená významný posun v efektivite ľudskej práce. Projekty sú pripravené na započatie realizácie paletizácie výrobkov, čo povedie k automatizácii manipulačných postupov v celom procese od koncovej operácie výroby až po sklad hotových výrobkov. Významné je tiež rozšírenie kapacity výroby piškót, čo sa dosiahneme inštaláciou modernej linky v prevádzkarni Pečivárne Sereď. Ďalšie kapacity sa získajú znásobením v segmente trvanlivého pečiva. Mám tým na mysli výrobu oblátok s možnosťou tvorby nového inovovaného portfólia“, uzatvára svoju reč Miroslav Buch.


Účastníci porady aj pri dnešnom spoločnom stretnutí sa viac ako v minulosti zaujímali o spoluprácu s Predsedníctvom SR v Rade EÚ: Štefan Kassay vysvetlil, že „do prípravy predsedníctva bola zapojená aj verejnosť, ktorá vystupovala zároveň v úlohe spolutvorcu i jednej z cieľových skupín predsedníctva. Zvláštnu úlohu v komunikácii o prioritách predsedníctva smerom k verejnosti, pri sprostredkovaní spätnej väzby a pri celkovom zvyšovaní povedomia o EÚ a predpokladalo sa, že o aktuálnych európskych otázkach môžu zohrať veľkú rolu mimovládne neziskové organizácie a akademické inštitúcie.” Ďalej prof. Kassay vysvetlil, že: „Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES 2016) predstavovalo jednu z najvýznamnejších úloh vyplývajúcich z nášho členstva v EÚ. V tomto zmysle je aj jednou z hlavných priorít vlády Slovenskej republiky (vláda SR) v oblasti európskych záležitostí. Výkon nášho historicky prvého predsedníctva je jedinečnou príležitosťou prezentovať a zviditeľniť našu krajinu, a tiež presadzovať priority Slovenskej republiky na úrovni EÚ”.


Súvislosti podnikovej a rezortnej sociálnej politiky: Nosnou témou počas polročného mandátu SR bolo „Zabezpečenie pracovných miest a prosperity pre súčasnosť a budúcnosť“. V oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa MPSVR SR zameralo najmä na problematiku zabezpečenia dôstojnej práce pre všetkých. Téma je reakciou na zmenu trhov práce pri prechode na novú ekonomickú realitu, ako je zelená a digitálna ekonomika i súvisiace výzvy. Tými sú napríklad na jednej strane nevyhnutnosť dobre pripravenej mladej generácie na tieto zmeny a na strane druhej aktivovanie a udržanie v práci aj starších ľudí. Je dôležité, aby príležitosť na osobný a kariérny rozvoj dostali všetky skupiny, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.


Podnety z I.D.C. Holding, a.s. v kontexte tvorby politík pre uplatnenie aj v iných členských štátoch EÚ: Ťažiskovou oblasťou stretnutia ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku bola totiž oblasť digitalizácie a jej vplyv na trh práce s hlavnou témou – „Čelíme sociálnym a technologickým výzvam vo svete práce – demografické zmeny, migrácia, digitalizácia.“ Táto vysoko aktuálna téma bola na základe relevantných skúseností členských štátov diskutovaná v kontexte ich možných vplyvov na trh práce a sociálne zabezpečenie, ako aj tvorby politík, ktoré môžu byť pri riešení súvisiacich problémov v krajinách EÚ použité.


Súčasné výzvy pre Európu – prehlbovanie európskej integrácie a jej perspektívy: reflexia prebiehajúcej diskusie o posilňovaní európskej integrácie vo fiškálnej, hospodárskej a politickej oblasti postavenie Slovenska v prehlbujúcej sa európskej integrácii, súčasné výzvy, príležitosti a možnosti Slovenska v dnešnej a budúcej Európskej únii.


Ďalšie témy diskusie na spoločnej porade sa týkali detailov niektorých aktivít na úrovni Dozornej rady, ale aj Nadácie profesora Štefana Kasaya na podporu vedy a vzdelávania. Napríklad, ako súviseli aj publikačné aktivity v rámci webovej stránky a autorská aktivita Štefana Kassaya s významnými aktivitami európskej dimenzie, alebo aj otázka, prečo Nadácia profesora Štefana Kassaya organizovala medzinárodnú konferenciu Nová Európa. Profesor Kassay však vzhľadom na rozsiahlosť programu pre zodpovedanie týchto otázok odporučil prítomným webové stránky www.kassay.eu a www.neweurope.sk .


Spoločná porada sa skončila vo večerných hodinách s pocitom, že sa vykonal kus užitočnej práce a že I.D.C. Holding, a.s. mohlo vstúpiť do roku 2017 s čistým štítom, pripravené riešiť, ak to bude potrebné, aj požiadavky spoločenského okolia s patričnou podnikovou zodpovednosťou.bottom of page