top of page

Perspektíva excelentného výskumu na Katolíckej univerzite a v kontexte potrieb produkčnej praxe

Pezinok 14.6.2016. V pezinskom sídle predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s., Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefana Kassaya, DrSc., prebehlo podnetné rokovanie s predstaviteľmi Katedry manažmentu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Poprade, a zároveň autormi výnimočne koncipovaného interdisciplináneho projektu doc. PaedDr. ThDr. Antonom Lisnikom, PhD., Ing. Annou Diačikovou, PhD. a Mgr. Karolom Čarnogurským. PhD. a korešpondujúcim členom tímu Ing. Petrom Madzikom, PhD. Podstatou rokovania bolo ozrejmenie úrovne ambícií a zároveň reálnosti vybudovania zamýšľaného laboratória pri formovaní úplne nových vzorov univerzitného výskumu a vzdelávania. Na rokovaní odzneli aj prekvapivé informácie o samotnej existencii konkrétne zvládnutých nových pohľadov a možností integrovaného výskumu z hľadiska zapojenia sa aj iných katedier, či dokonca vysokých škôl alebo odborníkov z praxe. Je dostatok príkladov vo svete, že výskumné práce, práve pokiaľ išlo o ich realizačnú exploatáciu známych interdisciplinárnych prístupov z minulosti, takmer vždy prinášali progresívne riešenia a profit často v rádových hodnotách.

Dnes je však situácia hlavne v produkčných podnikoch veľmi napätá a podniky musia sústrediť zdroje na prežitie v zložitom prostredí globálnej konkurencie. Diskutovaná otázka je pre podniky zaujímavá až po verifikácii a istých zárukách profitability implementovaného výskumu v praxi. V rámci rokovania sa prof. Kassay sa vyjadril, že „vždy je potrebné hľadať riešenia a nevzdávať sa predčasne, ale že život si vyžaduje vynaliezavosť“ a že „excelentný nápad by nemal „zahynúť“ pre nedostatok financií“. Účastníci rokovania zhodne konštatovali, že ak sa má dosiahnuť v tejto veci posun, potom ťažisko úsilia ostáva na tvorcoch koncepcie a musia nachádzať excelentnosť nielen v teoretickej implikácii procesov, ale hlavne v spôsobe získania príslušného prístrojového vybavenia, hoci aj postupne, na začiatok aj využitím amortizovaných zariadení, ktoré iné inštitúcie dokážu nahradiť novými. Je zrejmé, že rozhodnutie o vhodných formách organizovania výskumu zatiaľ v zamýšľaných priestoroch na základe teoretickej konštrukcie novopostaveného laboratória si vyžaduje pre zapojenie sa externých odborníkov presvedčivú formuláciu konkrétnych cieľov výskumu a ich čiastkovú prezentáciu s rešpektovaním istého stupňa ochrany duševného vlastníctva.

V závere rokovania profesor Kassay vyslovil predpoklad, že „po dôkladnom ozrejmení problematiky a spoločenského prínosu v istej perspektíve nájde úsilie konceptorov invenčnú podporu a spriahnutie záujmov a poslania aj v Nadácii profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania.“ Napríklad aj spoločným zapojením sa do etablovania univerzitného časopisu orientovanom na riadenie podnikov a inštitúcií a presadzovanie progresívnych metód v podnikaní a ich aplikáciám nielen z hľadiska finančnej prosperity, ale predovšetkým dodržiavaním etiky a morálky v každej oblasti presadzovania spoločenských ale aj osobných cieľov. To je však v súčasnosti problém, ktorý sa po množstve jednotlivých iniciatív tak často prejavuje zlyhaním predsavzatí. Pravda, ak človek osobne pozná účastníkov dnešného rokovania na pôde I.D.C. Holding, a.s. ich zanietenosť a presvedčenie, nadobúda takmer istotu, že aj pochopením príslušných inštitúcií aj v decíznej sfére vybudujú excelentné pracovisko a ani čiastkovo nemožno pripustiť neúspech z nezvládnutia hoci aj zložitejšej otázky rovnajúcej sa práve vykrytiu projektu a jeho návratnosti.

bottom of page