top of page

Najvyššie vyznamenanie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory patrí profesorovi Štefanovi Kassay

Profesor Štefan Kassay sa stal nositeľom ďalšieho významného ocenenia. Na pôde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), si prevzal z rúk jej predsedu a predsedu Svetovej komorovej federácie Petra Mihóka Zlatú medailu SOPK.

Ako pri odovzdávaní ocenenia uviedol Peter Mihók, SOPK málokedy udeľuje Zlatú medailu a preto jej pripisuje veľkú dôležitosť. V zdôvodnení na udelenie prestížneho ocenenia z úst predsedu komory odznelo, že hlavnými motívmi na jednomyseľné schválenie návrhu, boli činy a skutky, ktoré počas svojho života ocenený vykonal. Čo priniesol nielen pre seba, svoju rodinu a firmu, ktorú reprezentuje, ale čo priniesol pre celú spoločnosť.

„Je mi cťou, aby som oficiálne odovzdal naše najvyššie vyznamenanie, ktorým je Zlatá medaila Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a zároveň zaželal veľa životných síl, zdravia, ktoré všetci potrebujeme, šťastie a hlavne aby si ešte hlbšie vyryl po sebe brázdu, ktorú chceš po sebe zanechať pre ďalšie generácie,“ predniesol slávnostne Peter Mihók.

Profesor Kassay prevzal okrem oficiálneho vyznamenania osobný dar od Petra Mihóka v podobe zbierky najkrajších slovenských známok za ostatných 10 rokov.

„Predovšetkým ďakujem pánovi predsedovi Petrovi Mihókovi a všetkým, ktorí mi dali svoj hlas, aby som dnes mohol prebrať toto vzácne ocenenie. Som rád, že moja práca na poli podnikania, vedy i ekonomickej diplomacie je uznávaná a potvrdzuje zmysel toho, čomu venujem už 25 rokov života s plným zaujatím“ s dojatím v hlase poďakoval prof. Kassay pri preberaní zlatej medaily. Zároveň poďakoval aj členom vedenia spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Osobitne svoje poďakovanie adresoval predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi, Pavlovi Kovačičovi, riaditeľke divízie ľudských zdrojov Darine Pápayovej a riaditeľovi divízie stratégie, Miroslavovi Buchovi, ktorí sa na slávnostnom uďelovaní Zlatej medaily SOPK zúčastnili.

Výnimočné slová vďaky smerovali manželke Márii, ktorej „starostlivosť a vytváranie pracovných podmienok, spolupráca a oddanosť sú sprevádzané láskou a obetavou pomocou každý deň a každú hodinu.“

Profesor Kassay využil túto slávnostnú príležitosť aj na to, aby odovzdal symbolický dar pre všetkých členov SOPK, ktorým boli všetky zväzky pentalógie Podnik a podnikanie v anglickom jazyku a dva zväzky novej publikácie Riadenie. Vyjadril presvedčenie, že pomocou SOPK nájde toto knižné dielo svojich čitateľov hlavne z radov mladej generácie budúcich podnikateľov a to aj v spolupráci s obchodnými komorami v Európe.

____________________________________________________________________________________________________________

SOPK je nezávislý reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý chráni záujmy podnikateľských subjektov, podporuje ich rozvoj a expanziu v národnej, európskej a globálnej dimenzii, najmä prostredníctvom ovplyvňovania tvorby podnikateľského prostredia. Združenie sa zameriava na tri oblasti – obchodno-informačné služby, vzdelávacia a edičná činnosť a zahranično-obchodné aktivity. SOPK poskytuje svojim členom i nečlenom poradenskú a konzultačnú činnosť, organizuje podnikateľské misie v zahraničí, semináre, obchodné fóra a podieľa sa aj na príprave výstav a veľtrhov.bottom of page