top of page

Podnik a podnikanie aj v Bulharsku

Včera sa konala ďalšia z prezentácií publikácie profesora Štefana Kassaya Podnik a podnikanie. Po predošlých viacerých zahraničných prezentáciách sa s publikáciou môže oboznámiť aj verejnosť v Bulharskom hlavnom meste, Sofii.


Štefan Kassay (vpravo) u pána veľvyslanca Mariána Jakubócyho (v strede) spolu s Pavol Kovačičom.


Pentalógia Podnik a podnikanie prichádza na tento trh v anglickej jazykovej mutácii. Včera boli predstavené prvé dva zväzky obsiahlej publikácie v priestoroch veľvyslanectva SR v Sofii odborníkom a študentom. Marián Jakubócy, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Bulharskej republike sa hneď po návrate zo stretnutia s našim prezidentom Ivanom Gašparovičom a prezidentom Bulharskej republiky Rosena Plevnelieva, zúčastnil slávnostnej prezentácie publikácii slovenského vedca a podnikateľa. Pán veľvyslanec aj osobne prijal profesora Štefana Kassaya a Ing. Pavla Kovačiča, generálneho riaditeľa I.D.C. Holding, a.s. Zaujímal sa o dosiahnuté ekonomické výsledky spoločnosti IDC a navrhol nové možnosti spolupráce s podnikmi oboch krajín.


Včerajšiu prezentáciu v Sofii slovenský veľvyslanec SR, Marián Jakubócy otvoril predstavením autora publikácie Podnik a podnikanie Štefana Kassaya. „Veľmi ma potešil záujem verejnosti o pentalógiu,“ povedal autor, vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Súčasťou pentalógie sú prípadové štúdie, ktoré sa zaoberajú aplikovaním najnovších poznatkov v slovenskom podniku I.D.C. Holding, a.s.


„Podmienky v Slovensku ako aj vo všetkých postsocialistických krajinách sú úplne iné ako napríklad v Anglicku,“ hovorí akademik Kassay. „Avšak v našom regióne máme skúsenosť s prechodom ekonomiky štátu a podnikov z plánového hospodárstva na trhové. A táto skúsenosť je jedinečná. Preto som sa rozhodol sa s ňou podeliť, aby pomohla všetkým podnikateľom a študentom,“ povedal autor pentalógie. Slová autora potvrdil aj profesor Borislav Borisov zo Sofie. „Publikácia podnik a podnikanie je veľmi cenná. V osobe pána profesora Štefana Kassaya sa spája akcionára podniku, podnikateľ a vedec. Nepíše teda len teoreticky, ale opisuje konkrétne problémy a ukazuje ako ich riešili v I.D.C. Holdingu.“


Prvý zväzok s titulom Podnikateľské prostredie podrobne analyzuje vodcov a manažérov (obsah prvej časti kapitoly), opisuje podnikovú stratégiu (druhá časť) a vyvrcholením prvého zväzku je tretia časť prvého zväzku - organizačné štruktúry.


Druhý zväzok pentalógie s názvom Ekonomika a financie vovádza čitateľa do problematiky prepojenia makroekonomiky s mikroekonomikou. Rozhodnutia politických štruktúr vplývajú na ekonomiku podnikateľských subjektov. „Východiskom pri hľadaní podmienok dynamického rovnovážneho stavu medzi podnikom a okolím je podniková finančná politika, ktorá tvorí rámec pre jeho finančné riadenie,“ píše Štefan Kassay.


Bulharský moderátor, popredný odborník a podnikateľ Pavel Mančev pripomenul, že autor Štefan Kassay je v Bulharsku známy už od roku1995, kedy v Burgase prezentoval knihu Privatizacijata v Čechija i Slovakia. Ďalší veľký úspech tohto autora prišiel v roku 2003 vo Veliko Tyrnovo pri vydaní jeho diela Marketingovata strategija na firmi ot choldingov tip- tendencia na korporativnoto razvitie. Táto publikácia vyvolala medzi bulharskými odborníkmi nebývalé kladné ohlasy v podobe článkov a recenzií. Svedčí o tom aj fakt, že celý náklad oboch diel sa behom niekoľkých mesiacov vypredal. Mančev pentalógiu Podnik a podnikanie považuje za jedinečné dielo, aké doteraz v Európe nebolo vydané. V rámci prezentácie publikácií Štefana Kassaya prebehla aj diskusia s profesormi a študentmi. Veľký záujem odborných kruhov potvrdili aj účastníci prezentácie a komentáre vo včerajšej a dnešnej bulharskej tlači.


Autor Štefan Kassay sa stretol tiež osobne stretol s profesorom Statty Stattevom, ktorý pôsobí ako rektor Univerzity národnej a svetovej ekonómie v Sofii. V mene univerzity požiadal autora pentalógie o cyklus prednášok na tému podnikanie a nastolil otázku možnosti preloženia publikácie do bulharského jazyku. Ako predseda Bulharskej asociácie manažmentu a podnikanie pôsobí profesor Todor Kiril, ktorý diskutoval s pánom profesorom Štefanom Kassayom o možnosti transferu skúsenosti z riadenia holdingu a veľkých ekonomických korporácií v bulharských podnikoch.


Celá prezentácia sa niesla v odbornom duchu a stanovila východiská pre rozvoj v našich krajinách. Znalosti, inovácie, tvrdá práca a presvedčenie, že budúcnosť je v našich rukách prinášajú presvedčivé výsledky v práci profesora Štefana Kassaya, s ktorými sa ochotne delí naprieč európskym priestorom.


O pentalógii Podnik a podnikanie Autor pentalógie Podnik a podnikanie Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. prináša unikátny pohľad na podnikanie v prostredí slovenského holdingu. Prvý zväzok s názvom Podnikateľské prostredie hodnotí a analyzuje prechod z plánovaného hospodárstva na trhové. Druhý zväzok – Ekonomika a financie prehodnocuje makroekonomiku a mikroekonomiku, opisuje predpokladané a nevyhnutné zmeny a poukazuje na možné riešenia v nových zložitých podmienkach. Strategická komunikácia je názov tretieho zväzku, kde má podľa autora prioritu komunikácia pred marketingom. Štvrtý zväzok, objemovo najrozsiahlejší, sa zaoberá internými procesmi. A v poslednom piatom zväzku autor rozpracováva tézy na tému Učenie a rast. Pentalógia vychádza v slovenskom, poľskom, ruskom a maďarskom jazyku pod gesciou Európskej akadémie vied a umení.


bottom of page