top of page

Časopriestor // Spacetime: Satelitný výskum Zeme zameraný na poľnohospodársku a urbanizovanú krajinu

Pezinok 16.3.2022. Poľnohospodárska a urbanizovaná krajina sa vyznačuje veľkou dynamikou podmienenou najmä vplyvom ľudských aktivít, ale aj čoraz častejších extrémnych prírodných javov. Rýchle získavanie údajov o takýchto vplyvoch, zvlášť o ich výskyte a rozsahu, si vyžaduje používať progresívne postupy zberu a spracovania údajov o krajine, ktoré poskytujú satelitné metódy diaľkového prieskumu Zeme (DPZ).

Príspevok uvádza charakteristiky snímok získaných metódami DPZ, dokumentuje ich využitie na identifikáciu tried krajinnej pokrývky Európy a Slovenska a jej zmien s dôrazom na poľnohospodársku krajinu. Ďalej približuje možnosti využitia satelitných snímok na identifikáciu pustnutia poľnohospodárskej pôdy, jej zamokrenia, ako aj hodnotenie fenoménu mestského ostrova tepla. V prezentovaných príkladoch dominovala v procese generovania údajov zo satelitných snímok metóda počítačom podporovanej analógovej interpretácie.


bottom of page