top of page

Časopriestor // Národná vodíková stratégia – Pripravení na budúcnosť.

Pezinok 17.9.2021. Vychádza nové číslo interaktívneho vedecko-popularizačného média významných autorov a vedeckých pracovníkov – Časopriestor // Spacetime. V septembrovom čísle Dr. h. c. mult., prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., koordinátor vodíkových technológii v Slovenskej republike zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach opisuje využitie vodíka je jedným zo strategických nástrojov na dosiahnutie cieľov definovaných v Zelenej dohode pre Európu. Z hľadiska využívania vodíka je dôležité aby sa postupne realizoval prechod zo sivého vodíka využívaného v súčasnej dobe na zelený, príp. modrý vodík.

Vedecký výskum a technologický pokrok naznačujú, že využitie vodíka ako efektívneho nosiča energie ponúka perspektívu vzniku nového trhového segmentu. Uplatnia sa v ňom inovatívne poznatky, ktoré v podobe riešení ponúknu odpoveď na prichádzajúce výzvy v priemysle, energetike a doprave. Vypracovaním Národnej vodíkovej stratégie s výstižným prívlastkom „Pripravení pre budúcnosť“ a jej schválením vo Vláde Slovenskej republiky 23. júna 2021 sa stala Slovenská republika súčasťou vodíkovej komunity v rámci Európskej únie. Stratégia definuje podmienky pre nasadenie vodíkových technológií v súlade s dlhodobým strategickým zámerom rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030, resp. 2050. Realizáciou a implementovaním Národnej vodíkovej stratégie „Pripravení na budúcnosť“ do praxe prostredníctvom akčného plánu sa vytvoria podmienky pre dekarbonizáciu hospodárstva a energetiky, priemyselných procesov, dopravy a mobility.

Dr. h. c. mult., prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. – je slovenský strojár. Vysokú školu technickú v Košiciach absolvoval v roku 1973. V r. 1990 sa habilitoval za docenta na Bergskej univerzite vo Wuppertali, SRN, 1991 prof. v odbore dopravná a manipulačná technika TU v Košiciach. Venuje sa bezpečnosti technických zariadení, dynamike strojov, manažmentu rizika i technickej diagnostike strojov. Je autor a spoluautor 7 monografií, z toho troch v zahraničí, a vyše 300 článkov. V rokoch 2002 – 2019 bol s prestávkami vedúci Katedry bezpečnosti a kvality produkcie Strojníckej fakulty TU v Košiciach. Bol školiteľom 28 dizertačných prác CSc. a PhD. Na univerzite zastával funkcie prodekana, prorektora univerzity pre zahraničné a vonkajšie vzťahy, 2000 – 2007 bol rektorom TU v Košiciach a 2002 – 2005 prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. V období 2015 – 2017 bol prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR. V Spoločnosti pre vedy o bezpečnosti so sídlom v Kolíne nad Rýnom / SRN je od roku 2015 jej viceprezidentom. Od r. 2021 je na základe vládneho poverenia koordinátorom vodíkových technológií v SR. Udelili mu čestné doktoráty univerzít v Miškovci, Wuppertali, Užhorode a v Ostrave, Kríž prezidenta SRN 1. stupňa, je členom Európskej akadémie vied a umení, Salzburg, získal Národnú cenu za kvalitu SR. Slovenský olympijský výbor mu udelil strieborné olympijské kruhy.

Commenti


bottom of page