Odišiel velikán informatiky a výpočtovej techniky

Bratislava 28.10.2019. Zomrel Ivan Plander. Nemôžem sa ubrániť návalu pocitov pri započutí tej správy. Naše stretnutia boli vždy podnetné a potvrdzovali mi presvedčenie, že slušnosť a dobrota dávajú človeku aj v ťažkých časoch oporu v priateľstve a vzájomnom pochopení. Prihováram sa preto k Tebe Ivan aj v tomto okamihu s bôľom nad stratou Tvojej možnej prítomnosti. Spriatelili sme sa pred vyše päťdesiatimi rokmi, ešte v časoch, kedy si horel túžbou vstúpiť svojimi predstavami do náročného priestoru vedeckého života. Hrnú sa mi slzy do očí. Je toho neúrekom, čo si dokázal. Prvý slovenský analógový počítač a prvý riadiaci počítač tretej generácie v Československu s názvom RPP-16T je Tvojim die

Riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere o budúcej spolupráci

Tampere 25.9.2019. „Business Tampere, agentúra pre hospodársky rozvoj regiónu Tampere, podporuje investície, priťahuje talenty a vytvára najlepšie prostredie pre podnikanie v regióne. Pôsobíme v rámci programu hospodárskeho rozvoja regiónu Tampere a ponúkame vám naše odborné znalosti v oblasti obnovy priemyslu, riešení inteligentných miest a skúsenej ekonomiky,“ predstavuje projekt nového Tampere pán Harri Airaksinen, riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere a budúci honorárny konzul Slovenskej republiky vo Fínsku. Harri Airaksinen, riaditeľ agentúry pre hospodársky rozvoj Tampere

Na slovíčko s rektorom Univerzity aplikovaných vied v Tampere

Tampere 25.9.2019. „Výskum na našej univerzite v Tampere sa zameriava na technológie, zdravie a sociálne otázky. Spolupracujeme s množstvom výskumných organizácii a laboratórií cez multidisciplinárny výskum, ktorý už presiahol doslova hranice našej univerzity. Výskum našich centier excelentnosti siaha od hernej kultúry až po rastovú genetiku. Univerzita flexibilne reaguje na globálne a miestne výzvy prostredníctvom výskumu, vývoja a inovácií. Inovácie a aplikácie založené na nových vedeckých poznatkoch prispievajú k blahu ľudstva ak jeho sociálnej a ekonomickej udržateľnosti“, zdôrazňuje profil univerzity rektor Markku Lahtinen. Markku Lahtinen, rektor Univerzity aplikovaných vied v Tampere

Rozhovor s prodekankou manažmentu Fakulty riadenia a podnikania University of Tampere

Tampere 25.9.2019. Sila našej univerzity spočíva v našich zamestnancoch, ktorých profesionálna identita je založená na výskume a výučbe. Špičkoví vedci sa podieľajú na vývoji obsahu výučbových osnov aktuálne podľa požiadaviek podnikov, spoločnosti a trhu. Jednou zo silných stránok fínskych vysokých škôl sú moderné vzdelávacie prostredia a zariadenia. Vysoko kvalitné učebne a virtuálne vzdelávacie prostredia ako aj bezplatné knižnice ponúkajú študentom najlepší vzdelávací systém v Európe. Profesor Štefan Kassay prezentoval na Fakulte riadenia a podnikania University of Tampere projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy

Druhý ročník medzinárodnej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019

Poprad 17.9.2019. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta Inštitút Štefana Náhalku v Poprade Katedra manažmentu v spolupráci s mestom Poprad a primátorom mesta Poprad Ing. Antonom Dankom pod záštitou rektora Katolíckej univerzity doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. a dekana Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku PaedDr. Petra Kršku, PhD. usporiadala druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 (PEMF 2019). Medzinárodná konferencia Popradské ekonomické a manažérske fórum 2019 Druhý ročník medzinárodnej konferencie PEMF 2019 je venovaný prezentácii aktuálnych problémov, trendov a výziev z oblasti teórie a praxe riadenia podnikateľských a

Dvadsiatyšiesty deň misie vo Fínsku

Helsinki 30.9.2019. Čas sa zastaviť nedá. Dá sa iba rozumne využiť alebo premárniť. V posledný deň misie sa nám natíska otázka stihli sme naozaj všetko, využili sme čas zmysluplne? Ak sa na začiatku našej misie kolegovia pozastavovali nad tým, či dvadsaťšesť dní vo Fínsku nie je pridlhý čas na ekonomicko-diplomatickú misiu už dnes, môžeme s čistým svedomím vyhlásiť, že sa stihlo všetko podľa naplánovaného, stretnutiami doslova nabitého programu. Dve až štyri stretnutia denne, prezentácie, rozhovory a diskusie s významnými osobnosťami Fínska a Estónska, to je nezmazateľná stopa ekonomicko-diplomatickej misie profesora Štefana Kassaya na severe Európy. Webový portál www.kassay.eu prinášal denn

Dvadsiatatretia inaugurácia akademického roka na Wyszej škole Humanitas v Sosnowci

Sosnowiec 9.10.2019. Slávnostnou inauguráciou akademického roka sa začala zapisovať už dvadsiatatretia strana pomyselnej kroniky Wyszej školy Humanitas v poľskom meste Sosnowiec. Podujatie otvoril prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyszej školy Humanitas, ktorý privítal hostí, pripomenul všetkým prítomným predchádzajúci akademický rok 2018/2019 a predstavil plány a ciele univerzity do blízkej budúcnosti. Tradične najdôležitejším bodom podujatia bol akt imatrikulácie nových študentov vrátane študentov prvého a druhého výučbového cyklu a tiež študentov Univerzity tretieho veku a detí zastupujúcich Detské univerzity z Poľska a zo zahraničia. Slávnostná inaugurácia 23. akademického rok

Univerzitný modul pre Leteckú fakultu Technickej univerzity v Košiciach

Košice 7.10.2019. Po zavŕšení viactýždennej misie v rámci svojej ekonomicko-diplomatickej misie vo Fínsku a Estónsku profesor Štefan Kassay pokračuje v prezentáciách na univerzitách, tento raz na svojej alma mater, na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Prispieva tak svojou osobitosťou k známemu Modulárnemu akademickému informačnému systému (MAIS), ktorý rieši kompletné spracovanie dát v tejto významnej vzdelávacej ustanovizni. Technická univerzita v Košiciach Profesor Štefan Kassay s auditóriom na Leteckej fakulte v Košiciach Digitálny modul Spoločnej európskej produkčnej platformy (SEPP) je osobitý svojim zacielením na oblasť riadenia veľkých produkčných celkov a postupne j

A! Aalto je komunitou odvážnych mysliteľov

Helsinki 27.9.2019. „Univerzita Aalto je komunitou odvážnych mysliteľov, kde sa veda a umenie stretávajú s technológiou a obchodom i podnikaním,“ víta profesora Štefana Kassaya profesor Hannu Seristö, prorektor a viceprezident na Aalto univerzity. Hannu Seristö, prorektor a viceprezident na Aalto univerzity. „Sme odhodlaní identifikovať a riešiť veľké spoločenské výzvy a budovať inovatívnu budúcnosť. Disciplinárna excelentnosť je kombinovaná s multidisciplinárnymi činnosťami, do ktorých sú zapojení študenti aj miestny inovačný ekosystém. Náš hlavný kampus sa rýchlo mení na otvorené centrum spolupráce, ktoré podporuje stretnutia medzi študentmi, výskumníkmi, priemyslom, začínajúcimi podnikmi

Hľadanie pravdy o dejinách a živote s Dušanom Čaplovičom

Bratislava 3.10.2019. Autor Dušan Čaplovič v spolupráci s vydavateľstvom Perfekt uviedol dnes svoju najnovšiu publikáciu – Hľadanie pravdy o dejinách a živote v bratislavskom V-klube za prítomnosti významných osobností do života. Vznik publikácie podporila aj Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania. Publikácia Dušana Čaploviča – Hľadanie pravdy o dejinách a živote Kniha Dušana Čaploviča obsahuje úvahy a eseje o slovenských dejinách a o našej národnej identite. Autor je pôvodne historik a archeológ, začas pôsobil aj politike, takže má dosť vedomostí a skúsenosti, aby mohol viesť spor s našimi dejinami. Máloktorý národ v Európe má toľko problémov s výkladom svojich dejí

Kvalitný dizajn znamená rast, konkurencieschopnosť a úspech

Helsinki 26.9.2019. Design Forum Finland je poskytovateľom dizajnérskych služieb, ktorý ponúka nový impulz pre rozvoj podnikania. Prináša spôsoby, inovatívne nápady a využíva kontakty v oblasti dizajnu na strategickej úrovni pre podniky a organizácie. Využitie kvalitného dizajnu prináša spoločnostiam konkurenčnú výhodu a odlíšenie sa tak na domácom, ako aj medzinárodnom trhu. Moderné metódy navrhovania priemyselného a umeleckého dizajnu pomocou virtuálnej reality a digitálneho počítačového modelovania umožňujú spoločnosti pridávať hodnotu pre svojich zákazníkov, pre prevádzky, obchodné siete a produkty. Medzi ďalšie úlohy Design Forum Finland sa zaraďuje aj zvýšenie informovanosti spoločnost

O spolupráci s Estónskou obchodnou a priemyselnou komorou

Tallinn 23.9.2019. Estónska obchodná a priemyselná komora (ECCI) je najstaršou a najväčšou estónskou reprezentatívnou organizáciou podnikateľov. Poslaním komory je rozvíjať podnikanie v Estónsku. ECCI je aktívnym partnerom parlamentu, vlády a ministerstiev pri navrhovaní hospodárskej politiky a klímy. Vždy, keď sa diskutuje o daňových politikách, zákonoch o obchodných spoločnostiach, zákonoch týkajúcich sa majetku a záväzkov, zahraničného obchodu a záležitostiach týkajúcich sa EÚ alebo odbornej kvalifikácie, rokuje komora aktívne v mene estónskej podnikateľskej obce. Estónska obchodná a priemyselná komora bola založená v roku 1925. V roku 1927 bola ECCI prijatá za člena Medzinárodnej obchodn

Archív