Štefan Kassay v rozhovore s Ivanom Gašparovičom

Bratislava 30.7.2019. Profesor Štefan Kassay sa dnes stretol s Ivanom Gašparovičom (prezident Slovenskej republiky v rokoch 2004–2014) v priestoroch kancelárie historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Hlavnou témou rozhovorov boli súčasné a budúce horizonty podnikania na Slovensku, aktuálne témy z oblasti vedy a vzdelávania i predstavenie novej publikácie profesora Kassaya. „S pánom Gašparovičom som v kontakte, plním zároveň svoj sľub informovať pána prezidenta o aktuálnych úspechoch na poli ekonomickej diplomacie a podnikania, ktorý som mu dal ešte počas jeho pôsobenia v úrade“, konštatoval profesor Kassay. Pán Gašparovič sa vždy intenzívne zaujímal o podnikateľskú misiu profe

Študijný plán RIADENIE vo forme elektronických kníh dostupný online

Pezinok 29.7.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania v spolupráci s webovým portálom www.kassaybooks.com dnešným dňom spúšťa elektronický prenájom edičného radu RIADENIE vo forme študijného plánu pre univerzity a širokú čitateľskú verejnosť. Doteraz formou „Pay per read“ bola dostupná anglická jazyková mutácia. Rozširuje sa tak výber o ďalší jazyk, tentokrát náš materinský, slovenský. https://www.kassaybooks.com/plans-pricing Online elektronický prenájom kníh na www.kassaybooks.com Spoločná európska produkčná platforma ONLINE Riadeniu intelektuálneho kapitálu sa musí venovať každý podnik. Platí však, že podniky ak rastú vo veľkosti a komplexnosti, sú čoraz viac

Pohľad štátnej tajomníčky Ministerstva školstva na informatizáciu

Bratislava 25.7.2019. Príležitostí pre hlbšiu analýzu súčasného stavu, tak zložitého systému akým je školstvo nie je časté. Bežná konferencia ponúka obmedzený časový priestor, kde väčšinou nemáme k dispozícii bezprostredné reakcie na vypovedané slová rečníkov. Menšie zasadnutia alebo sympóziá ponúkajú dostatočný priestor nielen na prezentovanie názorov, nápadov i námetov, ale aj na rozsiahlejšiu diskusiu spojenú s vecným pripomienkovaním, ktoré väčšinou vedie k ucelenému výstupu. Zľava Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, profesor Štefan Kassay a Ing. Eliška Benešová, správca Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdeláv

Knižný dar pre obec Limbach a mesto Pezinok

Limbach, Pezinok 24.7.2019. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania pokračuje ďalej v tradícii knižných darov pre inštitúcie a obecné, či mestské knižnice. Nadácia podporuje vydávanie publikácií autorov výskumných prác a monografií. Uplatňuje viacero foriem približovania vedeckej spisby širokej verejnosti, kam patria aj vedecko-popularizačné články, audiovizuálne predstavovanie osobností vedy a ich vedecko-výskumných výsledkov, ako aj účasti na významných projektoch v európskom i svetovom rámci. Jednou z podporovaných aktivít sú aj knižné dary odborných publikácii. Nová publikácia profesora Štefana Kassaya – Kocky sú hodené „Kniha je pilotným spracovaním rezultátov mu

Pokračovanie rokovaní o možnostiach aplikácie európskej produkčnej platformy v krajinách Centrálnej

Pezinok 22.7.2019. V poradí druhé rokovanie profesora Štefana Kassaya a J.E. Jána Bóryho, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Uzbekistane sa nieslo v znamení konkrétnych cieľov a možnosti aplikácie európskej produkčnej platformy. Veľvyslanec Bóry priblížil Uzbekistan (UZ) formou hlbšej ekonomickej analýzy trhu. UZ je najväčším trhom v rámci stredoázijského regiónu s počtom obyvateľov vyše 32 miliónov. V ostatných rokoch UZ patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta s bohatou základňou minerálnych a prírodných zdrojov a energetickou nezávislosťou. Ekonomika je založená hlavne na ťažbe zemného plynu – ročne cca 63 miliárd m3 a jeho exporte (ročne 18 miliárd

Veda a vzdelávanie očami štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva

Bratislava 19.7.2019. Sympózium o vede a vzdelávaní Nadácie profesora Štefana Kassaya aktivovalo aj rad otázok i odpovedí pre štátnych tajomníkov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. So záujmom účastníci Sympózia načúvali názorom a témam vzdelávania, čo napokon vyústilo do diskusie o aktuálnych problémoch. Ing. Rastislav Chovanec, PhD., štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky sa ujal slova s analytickým pohľadom na problematiku školstva. Pri téme dnešného Sympózia o vede a vzdelávaní som mal dilemu čo v rámci príhovoru predniesť prítomným. Nechcel som skĺznuť do roviny, kedy by som prezentoval svoj názor ak

Neformálne stretnutie profesora Kassaya s rektorom Katolíckej univerzity

Ružomberok 16.7.2019. Stretnutie známeho podnikateľa a vedca prof. Štefana Kassaya, DrSc. s pánom rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku okrem iných okolností vyvolal včera brainstorming so zástupkyňami Katedry manažmentu pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity, menovite s prof. Ing. Alenou Daňkovou, CSc., doc. Ing. Janou Pitekovou, PhD., a Ing. Annou Diačikovou, PhD. Množstvo nápadov a postoj k inováciám a vôbec k rozvoju univerzity sa stali duševnou výbavou pre ďalšie úvahy a perspektívy, o čom prof. Kassay podrobne informoval pána rektora Demka. Pochopiteľne, veľký dopad pri ujasňovaní cieľov nastávajúceho obdobia mali publikované články pána rektora po inaugurácii, kedy sa vyjadr

Brainstorming pedagógov s profesorom Kassayom o príprave nového semestra na Katolíckej univerzite v

Poprad 15.7.2019. Dnešné stretnutie profesora Štefana Kassaya s pedagógmi Katolíckej univerzity v Ružomberku, z Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade, z Katedry manažmentu sa nieslo v prípravách na nasledujúci semester. Podobné „brainstormingy“ s predstaviteľmi praxe sú užitočným krokom pred prípravou nových výučbových osnov, ktoré predstavitelia univerzity dokážu prispôsobiť na mieru potrebám trhu a aplikovať už v nadchádzajúcom zimnom semestri. Zľava Ing. Anna Diačiková, PhD., prof. Štefan Kassay, DrSc., prof. Ing. Alena Daňková, CSc. a doc. Ing. Jana Piteková, PhD., Štúdium v magisterskom stupni (Mgr.) vysokoškolského štúdia je realizované v súlade s akreditovaným študijným programom 3.3.16

Je potrebné formovať myseľ i srdce

Pezinok 14.7.2019. Nedávne Sympózium o vede a vzdelávaní Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania otvorilo nové možnosti spolupráce medzi zúčastnenými zástupcami Slovenskej akadémie vied, Učenej spoločnosti Slovenska, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vedecké osobnosti, štátni tajomníci, ale i odborní vedeckí pracovníci sa zhodli na súčasnom pláne pokračovať v digitalizácii priemyslu, informatizácii systémových zariadení, zavádzaní najnovších trendov v oblasti výučby študentov a v neposlednom rade i osvojením si praktických postupov z podniku už počas štúdia. Nový pohľad na reformu škols

Edičný rad Zarządzanie ako súčasť produkčného procesu európskej platformy v Poľsku

Kraków, Pezinok 11.7.2019. Vydavateľstvo Poľskej akadémie vied Księgarnia Akademicka Sp. z o.o. v týchto dňoch dokončilo prípravy v rámci korektorskej činnosti na edičnom rade Zarządzanie, ktorý je súčasťou Spoločnej európskej produkčnej platformy. Prvý a tretí rad kníh je pripravený na tlač, druhý rad pôjde do výrobného procesu o týždeň neskôr. Postupnosť tlačiarenského výrobného procesu v úzkej spolupráci s autorom je naplánovaná tak, aby na začiatku zimného semestra boli publikácie pripravené na distribúciu pre univerzity a do elektronického predaja. Započatie tlačiarenských prác k dnešnému dňu je symbolickým darom tímu spolupracovníkov k narodeninám profesora Štefana Kassaya. Edičný rad 

Archív