Vody na zemi je dostatok, zlyháva iba jej distribúcia hovorí Viliam Novák

Pezinok 26.2.2019. Matematické modelovanie štúdií v oblasti vodného hospodárstva, budúcnosť pitnej vody na Slovensku, ale aj maratónsky beh boli témy profesora Štefana Kassaya v rámci rubriky Hosť, na ktoré dnes disktutoval s významným odborníkom v oblasti hydrológie, Ing. Viliamom Novákom, DrSc. Ing. Viliam Novák, DrSc., Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied „Na to, aby si mohol napísať knižku, musíš mať za sebou kopec drobnej roboty“, vyjadruje sa na margo vedeckej práce Novák. „Päť rokov sa kniha vo vydavateľstve Springer držala na rebríčku najvyhľadávanejších publikácii v rámci hydrológie“, odpovedá na otázku vedec SAV. „V knihe som prispel výskumom matematického modelovania transpor

Reprezentačný ples českej a slovenskej vetvy spolku Komenský v Rakúsku

Wien 23.2.2019. I.D.C. Holding, a.s. a Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania prispeli sladkou cenou do tomboly Reprezentačného plesu českej a slovenskej vetvy spolku Komenský v hlavnom meste Rakúska. Vpravo Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Školský spolok je súkromný prevádzkovateľ s tradíciou humanistického životného štýlu na základe veľkého pedagóga Jana Amosa Komenského. Schola ludus – škola, ako hravá príprava pre život, so záväznými pravidlami a disciplinovaným a zodpovedným konaním zúčastnených, tvorí základ pre aktívne výučby a učenie. Spolok Komenský svojich žiakov v rámci záujmo

Od tranzistora k integrovanému obvodu – uvedenie knihy do života

Bratislava 21.2.2019. Malá kongresová sála Slovenskej akadémie vied v Bratislave hostila dnes vysokú koncentráciu osobností z vedy a výskumu. Profesor Štefan Luby spolu s kolektívom desiatich významných autorov uviedol do života novú publikáciu – Od tranzistora k integrovanému obvodu – kapitoly z dejín česko-slovenskej mikroelektroniky. Primárnym zmyslom tejto knihy je však poukázať na osudy mikroelektroniky v Československu a na Slovensku, pretože táto téma u nás, na rozdiel od Česka, nebola zatiaľ dostatočne spracovaná. Ujali sa jej autori z bývalého priemyselného vývoja, z prostredia SAV a Slovenskej technickej univerzity. Krátky príhovor profesora Štefana Lubyho. Editor a spoluautori pub

Navždy nás opustil dlhoročný kolega RNDr. Milan Neštický, CSc.

Trnava 21.2.2019. S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme, že dňa 21.2.2019 nás vo veku 68 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega RNDr. Milan Neštický, CSc. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 4.3.2019 o 13.45 hod. v dome smútku na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Rokovanie o príprave učebných osnov a pedagógov Katolíckej univerzity

Ružomberok 20.2.2019. Profesor Štefan Kassay dnes navštívil rektora a dekana Katolíckej univerzity v Ružomberku. Obsahom ich rokovania bol celkový pohľad problematiku školstva, so zreteľom na osobitné miesto v tomto systéme univerzít, ktoré napĺňa Katolícka univerzita so svojimi špecifikami. Priebeh rozhovoru sa týkal predovšetkým premien, ktoré sú nevyhnutné v období rapídneho vedecko-technického pokroku s nástupom nových technológii najvyššej výkonnosti. V prvom rade je potrebné nájsť spôsob ako pripraviť pedagógov na dostatok relevantných informácií pre nové podoby vzdelávania nielen v tradičnej podobe, ale aj iným prístupom a osobitnými konzultáciami. Naskytá sa tu priestor pre multiúro

Stretnutie s redaktorom Sputniknews Milošom Flajšhansom

Pezinok 19.2.2019. „Profesora Štefana Kassaya som prvý krát stretol na prezentácii pentalógie Podnik a podnikanie v Moskve, nečakal som, že po prezentácii mi venuje takmer hodinu zo svojho času a budeme sa môcť porozprávať o všetkom, čo ma zaujíma, bol by som rád, ak by sme v dialógoch aj ďalej pokračovali“, ozrejmuje prvé stretnutie Miloš Flajšhans, redaktor Sputniknews. Vstup profesora Kassaya na ruský knižný trh redaktor Sputniknews vníma ako príchod niečoho nového, čo nie je úplne štandardné pre Slovensko. Je to dielo, ktoré sa vyníma obsahom, grafickým spracovaním a formou, ako je čitateľom alebo študentom podané. Práve z týchto dôvodov je pentalógia vyhľadávaná na trhu s odbornými vede

Vedúci kancelárie prezidenta SR v diskusii s profesorom Štefanom Kassayom

Bratislava 18.2.2019. Vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Mgr. Štefan Rozkopál diskutoval s profesorom Štefanom Kassayom o nových publikáciách RIADENIE, ktoré sú zamerané na Spoločnú európsku produkčnú platformu. Platforma je aktivovaná na Slovensku v rámci nového učebného predmetu ekonomického charakteru a je vydávaná univerzitným vydavateľstvom. Aj v tomto roku v spolupráci s autorom sa predpokladajú spoločné prezentácie s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí v krajinách, ktoré prejavili záujem na báze diplomatických kontaktov zastupiteľských úradov. V rozhovore profesor Kassay podrobne vysvetlil výhody získavania overených znlaostí vo vzťahu ku skúsenost

Priateľské stretnutie a ocenenie osobností na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave

Bratislava 15.2.2019. Na pôde Vysokej školy manažmentu v Bratislave sa 30. novembra 2018 konalo pod zaštitou Nadácie profesora Kassaya na podporu vedy a vzdelávania, priateľské stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení. Na tejto udalosti sa zúčastnil rad významných hostí z oblasti vedy, vzdelávania a praxe. Avizovaný audiovizuálny dokument zo stretnutia zaraďujeme do vysielania aj v rámci posledných záznamov s pánom profesorom Branislavom Lichardusom.

Posledné interview s profesorom Lichardusom

Bratislava 12.2.2019. „Pán profesor, nech sa páči, kamera beží,…“ nasleduje rad otázok o Vysokej škole manažmentu, profesijnom živote a aj o budúcnosti. Pri príležitosti slávnostného udeľovania ocenení Nadácie pre podporu vedy a vzdelávania na pôde Vysokej školy manažmentu (VŠM) posledný novembrový deň sme zaznamenali aj krátky rozhovor s pánom profesorom Lichardusom. Nikto z nás vtedy netušil, že nakrúcame posledný rozhovor s výnimočnou osobnosťou, človekom, ktorý navždy zostane v pamäti ako rektor prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku, veľvyslanec našej republiky v Spojených štátoch amerických, predseda Slovenskej akadémie vied a ako významný vedec v oblasti experimentálnej endokrinol

Deň diplomata Ruskej Federácie 2019

Bratislava 8.2.2019. Desiaty február si v Ruskej Federácii pripomínajú Deň diplomatického pracovníka, ktorý bol vyhlásený v roku 2002 prezidentom Putinom ako pamätný deň za zásluhy ruských diplomatov a ich prínosu aj v rámci ekonomickej diplomacie. Pamätný deň je priestorom, kedy možno bilancovať uplynulý rok z hľadiska spolupráce so zastupiteľským úradom v Moskve na projektoch Nadácie na podporu vedy a vzdelávania. Príhovor mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej Federácie v Slovenskej republike, Alexeja Leonidoviča Fedotova Úryvok z príhovoru veľvyslanca A. L. Fedotova Uplynulý rok bol významným v Ruskej Federácii aj pre profesora Štefana Kassaya. Prezentáciou v Slovenskom dome za

Nič nie je náhodné

Pezinok 8.2.2019. „Ak výsledky nášho výskumu nebudeme vedieť dostať do praxe, tak sme sa snažili zbytočne,“ konštatuje profesor Štefan Kassay počas rozhovoru s doc. MVDr. Branislavom Peťkom, DrSc., popredným parazitológom, vedúcim Centra aplikovaného výskumu Univerzitnej veterinárnej nemocnice pri Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a emeritným vedeckým pracovníkom Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, zakladateľom „Oddelenia prírodne ohniskových nákaz" a bývalým riaditeľom ústavu. Je to malinký, spočiatku aj nenápadný, parazit, ktorého človek po rôznych čudných pocitoch objaví na hociktorej časti tela, možno už aj hlboko zadrapeného do zdravej pokožky. „Lenže, prá

Univerzita, ktorá 165 rokov mení súčasnosť a budúcnosť technických odborov

Ostrava 6.2.2019. Vysoká škola banská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) sa zaraďuje medzi popredné české a európske univerzity ponúkajúce technické a ekonomické vzdelanie, produkujúce aplikovaný aj základný výskum a zabezpečujúce potrebný odborný poradenský, konzultačný a expertný servis v oblasti priemyslu, bankového aj podnikateľského sektora vrátane ponuky celoživotnej možnosti vzdelávania. Sedem fakúlt, takmer dvanásťtisíc študentov, dvestoštyridsaťdeväť študijných odborov, z ktorých je stoštrnásť aj v anglickom jazyku. Takto by sa dala v číslach predstaviť jedna z najstarších technických univerzít v Českej republike. Profesor Štefan Kassay odovzdal rektorovi univerzity dar, penta

Podnikateľská univerzita 2019 v Pečivárňach Sereď očami absolventov

Sereď, 29.–30.1.2019, 6.2.2019. Dvojdňové štúdium Podnikateľskej univerzity v Pečivárňach Sereď ukončili absolventi krátkym zhodnotením, čo im stretnutie s profesorom Štefanom Kassayom a predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing. Pavlom Kovačičom prinieslo v rámci témy obchod a marketing. V súčasnosti Podnikateľská univerzita overenou formou zdieľania nových myšlienok, podnikateľských trendov a stratégií medzi koučami, absolventami a zástupcami produkčných podnikov. Potvrdilo sa, že si nájde miesto nielen na úrovni predaja produktového portfólia a materiálnych hodnôt, ale čoraz viac je forma štúdia aplikovateľná aj na pridanú hodnutu vo forme služieb. Sociálne siete, digitálny mar

O súčasnosti a budúcnosti s biskupom Františkom Václavom Lobkowiczom

Ostrava 5.2.2019. Veda a viera sú dva protiklady, ktoré v súčasnosti častokrát rezonujú v našich mysliach. Sú od seba vzdialené a zároveň tak blízke. Materiálne, skutočné prostredie sa každým dňom konfrontuje s duchovným. Stáva sa, že sa na chvíľku v zhone povinnností pozastavíme, zamyslíme sa a uvažujeme či naše rozhodnutie je správne, ako sa vhodne zachovať k spoločnosti, čo je zmyslom nášho bytia alebo podnikania. Mnohí hľadajú nezodpovedané otázky z materiálneho sveta vo viere. Je správne, aby nastúpilo duchovné myslenie až v stave, kedy nepoznáme vedecké odpovede ? Môžu tieto dva paralelné svety fungovať v symbióze a poukázať na stratené hodnoty ľudstva ? Témy, ktoré sú čoraz viac aktuá

Archív