Stretnutie prof. Štefana Kassaya s Istvánom Bácskaiom, riaditeľom vydavateľstva Gondolat v Budapešt

Budapešť, Maďarsko 24.9.2018. Riaditeľ vydavateľstva Gondolat István Bácskai na pôde vydavateľstva privítal profesora Štefana Kassaya, autora pentalógie Podnik a podnikanie, vydanej aj v maďarskom jazyku. Spolupráca autora s vydavateľstvom Gondolat prebieha už viacej rokov. Vydavateľstvo Gondolat sa pred časom podujalo aj na realizáciu posledných troch zväzkov pentalógie, čím preukázalo vysokoprofesionálnu spôsobilosť aj na vydávanie graficky náročných odborných publikácií. Rovnako je potešiteľné, že v súčasnosti sa už na pulty maďarských predajní dostala prvá kazeta štyroch kníh nového edičného radu RIADENIE, v maďarčine nazvanej IRÁNYITÁS. Zľava profesor Štefan Kassay a István Bácskai, ria

S Pavlom Hamžíkom o Spoločnej európskej produkčnej platforme

Budapešť, Maďarsko 24.9.2018. Projekt Spoločnej európskej produkčnej platformy založenej na edičnom rade RIADENIE v priebehu roka 2018 nadobudol nový rozmer. Po úspešnej prezentácii sa v zimnom semestri na troch významných fínskych univerzitách započalo s výučbou podľa publikácii MANAGEMENT v rámci ekonomických predmetov. Na fínskom systéme distribúcie kníh bude sprostredkované pokračovanie výroby kníh aj v Maďarsku vo vydavateľstve maďarskej akadémie vied – Gondolat. Profesor Štefan Kassay sa dnes za týmto účelom stretol s nedávnom menovaným, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku, J.E. Pavlom Hamžíkom. Profesor Štefan Kassay a J.E. Pavol Hamžík, mimoriadny

Neobvyklá exkurzia v Pečivárňach Sereď

Sereď 19.9.2018. Automatizácia, robotizácia, digitalizáca, v duchu troch slov sa niesla neobvyklá exkurzia profesora Štefana Kassaya, predsedu Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. v spoločnosti divíznych riaditeľov v prevádzkarni I.D.C. Holding, a.s., v pečivárňach Sereď. Investície sú viditeľné a doslova citeľné na každom kroku. Nové výrobné haly lesknúce sa v lúčom jesenného slnka sú postrehnuteľné aj pre bežného návštevníka mesta Sereď už zďaleka. V okolí prevádzkarne cítiť omamnú vôňu vanilky či čerstvých Horaliek práve vyexpedovaných k nedočkavým spotrebiteľom. Ako vyzerajú nové „mašiny“, ktoré uľahčujú prácu zamestnancom a pridávajú na hodnote ich pracovného miesta z hľadiska podmienok a

50. výročie Katedry priemyselného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Žilina 6.9.2018. Pri príležitosti 50. výročia Katedry priemyselného inžinierstva sa konala v hoteli Holiday Inn Konferencia priemyselného inžinierstva pod organizačným garantom CEIT, n.o. Zúčastnili sa na nej významné osobnosti priemyselného inžinierstva. Profesor Branislav Mičieta priblžuje auditóriu významné osobnosti úzko späté s Katedrou priemyselného inžnierstva za uplynulé dvadsaťročie. História Katedry siaha do roku 1969, kedy pôvodne nazvaná Katedra inžinierstva strojárskej výroby bola založená na VŠDS v Žiline na fakulte strojníckej a elektrotechnickej. V roku 1980 sa transformovala na katedru riadenia technologických procesov. Významný dátum je 1.5.1990, kedy vznikla terajšia Kated

Edičný rad MANAGEMENT pre univerzity vo Fínsku

Bratislava, Helsinki 4.9.2018. Edičný rad RIADENIE / MANAGEMENT je dnes distribuovaný diplomatickou poštou v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) pre univerzity vo Fínsku. Ide o prvú distribúciu kníh diplomatickou poštou priamo univerzitám na základe spolupráce s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej republiky vo Fínsku a Estónsku, J.E. Tiborom Králikom. Edičný rad RIADENIE určený pre Fínske univerzity v anglickej jazykovej mutácii. Fínske renomované univerzity akými sú Hanken School of Economics, Aalto University a Laurea University nastupujúcim semestrom zaraďujú do vyučovania ekonomických predmetov aj Spoločnú európsku produkčnú plat

Životné dielo profesora Štefana Kassaya kompletne dostupné v piatich jazykoch

Pezinok 3.9.2018. Dvadsaťtisíc strán, dve desaťročia kontinuálnej práce a päť jazykových mutácii je spoločným menovateľom monumentálneho knižného diela profesora Štefana Kassaya. Začiatkom septembra vydavateľstvo ruskej akadémie vied NAUKA uviedlo na trh piaty zväzok pentalógie Podnik a podnikanie, čím sa zavŕšila viac než desaťročná práca vydavateľstiev, grafikov, prekladateľov, korektorov a distribútorov. Autor profesor Kassay na príprave, aplikácii a realizácii pracoval viac než dvadsať rokov, čím sa pentalógia radí medzi jedinečné diela svojho druhu nielen v Európe. Monumentálna pentalógia Podnik a podnikanie je kompletná. „Vzhľadom k jej hmotnosti a počtu kníh si vyžaduje vlastnú vitrín

Archív