Osobnosti o osmičkách v našich dejinách

Bratislava 29.6.2018. Uvedenie novej knihy do života je dnes už slávnostným okamihom. Kvalitných kníh je na našom trhu ako šafranu, o to viac je krst knihy výnimočnejším, ak ide o slovenského autora, ktorý píše o našom rodnom kraji, jeho histórii a približuje čitateľom svojim profesionálnym opisom dejiny do pútavej formy. Autor publikácie, pán Čaplovič poskytol exkluzívny rozhovor profesorovi Kassayovi, v ktorom vysvetlil, prečo sa znovu podujal na neľahkú úlohu, zveľadiť a doplniť už existujúce fakty o nové detaily z histórie a vložil ich do skvostného knižného diela. Atmosféra na krste novej knihy pána Čaploviča bola jedinečná a neopakovateľná. Šéfredaktor časopisu Škola a rodina, Ľubomír

Edičný rad RIADENIE bohatší o osem publikácií

Pezinok 28.6.2018. Posledný júnový týždeň, tesne pred prázdninami vychádza ďalších osem kníh z edičného radu RIADENIE profesora Štefana Kassaya v slovenskej jazykovej mutácii. Publikácie sú pripravené na distribúciu a predaj už počas prázdnin, aby študenti, poslucháči univerzít, ale aj pedagogický zbor využili publikácie cez nový školský rok alebo semester. Publikácie zahŕňajú ucelenú zostavu z viacerých oblastí manažmentu, ktoré sú detailnejšie opísané a opierajú sa o praktické skúsenosti autora. Jednotlivé časti edičného radu RIADENIE sú rovnako ako predchádzajúce časti, uložené v praktických kartónových boxoch Deviata časť TEÓRIA A PRAX KOMUNIKÁCIE Deviata časť obsahuje päť nosných kapito

Time for Words

Pezinok 24.6.2018. Predseda Dozornej rady I.D.C. Holding a.s. Štefan Kassay a prezident TIME FOR WORDS Inc. Michal Mlčoušek rokovali o koordinovanej spolupráci. TIME FOR WORDS je medzinárodná iniciatíva pre odovzdávanie tých najdôležitejších skúseností budúcim generáciám, ktorú pomohli vytvoriť mladí ľudia aj zo Slovenska a desiatky významných osobností. “Hlavným zámerom nášho projektu je dostupnosť, šíriteľnosť a dlhodobosť vzorov pre mladšie generácie,” zdôraznil Mlčoušek. Príbeh I.D.C. Holding a.s. ako aj vedeckej práce a osobnej cesty profesora Kassaya má „zasiahnuť“ mladých ľudí na celom svete. Profesor Kassay odkázal na svoju životnú misiu „vybudovať podnik, ktorý prežije aj čas môjho

Osmičky v našich dejinách

Bratislava 21.6.2018. Udalostí spätých s číslom osem v dejinách Slovenska je neúrekom, tie najvýznamnejšie a najdôležitejšie spracoval archeológ a historik Dušan Čaplovič už pred dvomi desaťročiami. V túžbe po pravdivejšom a obsažnejšom priblížení dejín v netradičnej spisbe. Dnes, po dvadsiatich rokoch, pod rovnomenným vydavateľstvom je tu nové dielo. Autorské duo otca a syna Čaplovičovcov sa odhodlalo na napísanie pokračovania tejto, na slovenské pomery významnej publikácie z oblasti histórie. Prvy impulz na napísanie publikácie prišiel od Eduarda Drobného, byvalého riaditeľa vydavateľstva Perfekt (zomrel vo veku nedožitých 79 rokov). Dušan Čaplovič a Miloslav Čaplovič, autori publikácie Os

Prvé stretnutie maďarských ekonómov na Slovensku na Selyeho univerzite v Komárne

Komárno 15.6.2018. Na Univerzite J. Selyeho v Komárne, finančný expert a člen dozornej rady I.D.C. Holding, a.s Ing. Kamil Mikulič, CSc. v rámci „Prvého stretnutia maďarských ekonómov na Slovensku“ v sekcii „Podnikové stratégie v Karpatskej kotline“ prezentoval edičný rad RIADENIE v maďarskom jazyku. Ide o projekt v spolupráci s maďarským vydavateľstvom Gondolat, kde vo finálnej podobe vyjde 20 kníh o riadení vytvárajúcich spoločnú európsku produkčnú platformu. Účastníkov konferencie zaujali aj prezentované hospodárske výsledky nadnárodnej korporácie I.D.C. Holding, a.s. za posledných 20 rokov, kde nosnými ukazovateľmi boli produkcia výrobkov, predaj na európskych trhoch, investície vo výške

Ocenení zlatom Nadácie profesora Štefana Kassaya už aj v Bulharsku

Sofia 15.6.2018. Na medzinárodnej konferencii International Bussines School (Školy medzinárodného podnikania) v Sofii, kde profesor Štefan Kassay bol kľúčovým rečníkom, nastala aj slávnostnejšia chvíľka. Medzinárodná konferencia na International Bussines School v Sofii Nadácia profesora Štefana Kassaya rozhodla o ocenení zlatou medailou tri významné osobnosti, kde každá z osobností je profesijne z inej oblasti, ale majú spoločnú základňu, ktorou je veda aplikovaná v praxi. Z rúk prezidenta Nadácie, profesora Štefana Kassaya si ocenenie prevzali: Lena Gaydarska – prezidentka International Bussines School, Sofia, J. E. Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republ

Sobotňajšie stretnutie so starostami

Sofia 16.6.2018. V dopoludňajších hodinách sa v hoteli Sense stretli predstavitelia I.D.C. Holding, a.s. prof. Štefan Kassay a Ing. Roman Ježo s Dimitarom Zdravkovom a Angelom Papazovom, starostami municipalít Sadova a Pervoji maja , účastníkmi nedávnej návštevy primátorov a starostov v prevádzkarni Pečivárne Sereď. Exkurzia vo výrobe a odborná diskusia priniesli rad podnetov, na základe ktorých prof. Štefan Kassay vyslovil presvedčenie, že v nadviazaných kontaktoch každý podľa prioritných záujmov a reálnych možností bude pokračovať. Zľava Dimitar Zdravkov, Angel Papazov, Štefan Kassay a Roman Ježo Rovnako dnešné stretnutie so vzácnymi osobnosťami, je dôkazom, že sľuby postupne nadobúdajú r

Profesor Štefan Kassay kľúčovým prednášajúcim na medzinárodnej vedeckej konferencii v Sofii

Sofia 15.6.2018. Významný slovenský podnikateľ, vedec a autor odborných monografií profesor Štefan Kassay, vystúpil s hlavným príspevkom na piatej medzinárodnej konferencii Cestovný ruch – výskum, rozvoj a vzdelávanie. Konferencia sa uskutočnila v termíne od 15. do 16. júna 2018 na Medzinárodnej škole podnikania (IBS) v Sofii. Profesor Štefan Kassay a Pavel Mančev Základnou ideou príspevku prof. Kassaya s názvom Vzdelávanie a veda a ich aplikácia vo výrobnej praxi, bolo prezentovať skúsenosti pri úspešnom aplikovaní progresívnych a inovatívnych aktivít nových postupov na základe nových skúseností v prostredí vedenia slovenského podniku, riadenia výrobných procesov, zavádzaní nových digitálny

Inovácie v edukačných procesoch

Sofia 14.6.2018. Prvý deň a druhý deň pracovnej cesty zástupcov podniku I.D.C. Holding, a.s., profesora Štefana Kassaya a Ing. Romana Ježa, riaditeľa divízie výroby sa niesol v príprave na medzinárodnú konferenciu univerzity „International Bussines School – IBSEDU“ v hlavnom mesta Bulharska. Na letisku slovenskú delegáciu privítal Ing. Pavel Mančev, ktorý je v súčasnom období riaditeľom firmy Bulgarian Foundation For Energy Efficiency a je dlhoročným priateľom a spolupracovníkom profesora Štefana Kassaya v Bulharsku. V popoludňajších hodinách sa finalizoval program nasledujúcich dní, ktorý obsahuje okrem stretnutia s veľvyslancom SR v Bulharsku aj stretnutie s významnými predstaviteľmi z obl

Deň Ruska 2018

Bratislava 12.6.2018. Dnes sa v Bratislave, v hoteli Bôrik uskutočnila recepcia pri príležitosti štátneho sviatku Ruskej federácie – Dňa Ruska, na ktorú prijali pozvanie prezident Ivan Gasparovič, predsedovia výborov a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcovia diplomatického zboru, predstavitelia slovenských ministerstiev a rezortov, politických strán, vedenia mestských a okresných úradov a verejných organizácií. Na úvod slávnosti zazneli hymny Ruska a Slovenska v podaní slovenských umelcov. Následne odznel príhovor mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca J.E. Alexeja Fedotova. Hlavným posolstvom pána Veľvyslanca bolo to, že je nutný dialóg medzi Ruskom a EÚ a NATO. „Rusko j

Deň pred Sofiou

Pezinok 11.6.2018. Je potešiteľné, že významné zahraničné vysoké školy, ktorých nosným obsahom výučby sú inovácie, sa často obracajú na profesora Štefana Kassaya so žiadosťou o odbornú prednášku alebo diskusiu o prípadne konkrétnych inovačných postupoch a ich priblížení študentom. Najbližšie je pozvaný na bulharskú Vysokú školu medzinárodného biznisu ako hlavný rečník. Na tento účel po dohovore s vedením školy autor pripravil tézy, ktoré zodpovedajú nosným pilierom jeho pentalógie známej pod názvom Podnik a Podnikanie. Ukazuje sa, že je to schodná cesta na poznávanie nových príležitostí, na využitie teoretických znalostí až po ich implementáciu v praxi. Podľa slov profesora Kassaya najhodnot

Nezávislé ekonomické fórum v atmosfére omylov a nachádzania príležitostí pre pozitívnu zmenu

Bratislava 31.5.2018. Z úvodných myšlienok P. Kasalovského na 117. riadnom neverejnom zhromaždení združenia NEF Hospodársky klub pred vstupom do 26. roku veku: Politologické analýzy, ich prezentácia a názorová reflexia aj vo voľnej reči v spätosti s reálnou ekonomikou súčasnosti. Možno práve taká charakteristika je primknutá k jednotlivým členom toho združenia pamätujúceho si zložitosti vývoja v našej republike, ale hlavne v súvislostiach s vonkajškovými prejavmi takrečeno v celoplanetárnej dimenzii. Otvorenosť v reči, názorová vytríbenosť očesávaním informačných balíčkov, aj keď prichádzajú zo zasmogovaného éteru s tvrdením že je to „etalón pravdy“. Napokon explicitne vyjavenej celkom inakš

Archív