top of page

Znalosti ako atribút plnohodnotného života

Pezinok 22.6.2021. Píše sa rok 2016, naprieč spoločnosťou je cítiť napätie, pretože výchovno-vzdelávací proces v spojitosti s praxou má vážne trhliny – nedostačujúce znalosti pre napredovanie a uplatnenie sa na pracovnom trhu. Absolventom chýbajú základné cnosti, nemajú správne duševné postoje a sociálne zručnosti. Ale najvážnejšie je cítiť absenciu kontextových zručností, ktoré predstavujú schopnosť pracovať so získanými dátami a informáciami tak, aby výsledkom bola myšlienková konštrukcia aplikovateľná do praxe.


V doterajšom úsilí o nápravu slúžili iniciatívy a spolupráca dobrovoľných aktérov s rôznorodými usporiadaniami funkčných systémov, hlavne pokiaľ ide o iniciatívu a pri možnostiach rozvoja na Inštitúte duševnej práce. Podstatným vkladom bol návrh, že školy nemôžu vlastniť technológie ako majetok, ale užívať ako komplexnú službu. Predpokladala sa určitá miera digitálnych zručností, ktoré sa napokon ukázali ako slabé. Preto bolo nevyhnutne potrebné vytvoriť metodiku, ktorá jednoduchým spôsobom nachádza svoje poslanie v povedomí o technológiách z pohľadu hardvéru a softvéru. Avšak najdôležitejšou časťou metodiky je otázka „ako vytvoriť úlohu” a jej časti: 1. myšlienka, 2. diskusia, 3. riadenie, 4. potvrdenie cieľa … a jeho prínos, 5. zadanie. Počas roka sa realizovali i prednášky na školách učiteľom a riaditeľom škôl, kde išlo o osvetu vysvetľovaním, že technológie sú prirodzenou súčasťou života a kde je potrebné naučiť sa ich používať.


Postupne bolo zistené, že vykazujeme relatívne malé výsledky vzhľadom na úsilie vkladané do realizácie pomôcť školám v efektívnej transformácii, a to nielen digitálnej. Bolo nevyhnutné poskladať logickú sieť vzťahov v priestore jednotlivých školských stupňov, následne otvoriť dialóg s odborovým zväzom školstva, zamestnávateľskými stavovskými organizáciami a záujmovými združeniami venujúcimi sa výchovno-vzdelávaciemu procesu.


Uvedený proces si vyžiadal dlhodobo podnecujúcu prácu. Hlavná myšlienka, že školy majú užívať službu a nie vlastniť technológie ostávala jemne nepochopená. Pandemická situácia v roku 2019 priniesla zásadnú zmenu, ktorá odkryla prehliadaný fakt, že technológie v priestoroch škôl, ale aj tie, ktoré užívajú deti a učitelia v domácom prostredí často nespĺňajú parametre potrebné pre plnohodnotné dištančné vzdelávanie. Ako zásadný problém sa ukázal aj prehliadaný fakt pripravenosti čeliť podobným situáciám. Dnes už vieme, že spoločnosť nie je nastavená prevenčne, politické elity nemajú stratégiu a aktuálne využívaný systém nedokáže adekvátne reagovať na požiadavky vyplývajúce z výučbových procesov.

Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU, po svojom vzniku zastrešuje všetky podoby nadobúdania vzdelania a relevantné rozhodnutia v predchádzajúcich formách pôsobenia. Pridanou hodnotou je aj fakt, že rozbehnuté iniciatívy zastrešuje na každom stupni vzdelávania. Primárnym poslaním je poskytnúť priestor záujemcom o sebarozvoj, ponúknuť širokú multiprierezovú paletu prednášajúcich v rôznych odboroch s autorskými materiálmi. Záujemca si môže sám vybrať svojho školiteľa pre získanie požadovaných zručností a vedomostí formou online prednášok a študovaním prípustných materiálov. Vzniká tak projekt postupného zhodnocovania vedomostí prepojených s praktickými znalosťami.


V nasledujúcich tlačových správach multimediálny portál www.kassay.eu sa bude venovať postupnej prezentácii novej formy výučby prostredníctvom Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU.


Peter Andreánsky

www.intercedu.com

Comments


bottom of page