top of page

Zlatá medaila za celoživotnú tvorivú technickú prácu a dosiahnuté inovačné činy 2021

Brno 8.11.2021. Medzinárodný strojárenský veľtrh (MSV) je príležitosťou na ocenenie významných osobností za celoživotnú tvorivú a technickú prácu a dosiahnuté inovačné činy. V roku 2006 šéfredaktor časopisu MM Průmyslové spektrum – Ing. Roman Dvořák prišiel s myšlienkou pravidelne oceňovať osobnosti, ktoré sa za svoj profesijný život významným spôsobom zaslúžili o rozvoj technických odborov, v ktorom pôsobili či naďalej stále pôsobia a vyznamenaných uviesť do Siene slávy strojárov.

Rozhodnutie, ktoré redakciu MM Průmyslové spektrum viedlo k založeniu tradície ocenenia za celoživotný prínos rozvoja československého strojárstva bol fakt, že osobnostiam z odboru strojárstva sa v poslednej dobe nedostávalo žiadneho systematického verejného uznania. Strojnícke fakulty vysokých škôl, profesijné organizácie, zväzy a odborové združenia pravidelne nominujú osobnosti, ktoré sa v jej okolí zásadným spôsobom zapísali do moderných dejín rozvoja československého strojárstva. Z nich potom odborná komisia vyberá ocenených, ktorí sú následne počas slávnostných večerov Zlatých medailí medzinárodných strojárskych veľtrhov v Brne redakciou MM Průmyslové spektrum uvádzané do Siene slávy strojárov.


V roku 2009 došlo ku kompletnej koncepčnej zmene udeľovania Zlatých medailí Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne, na ktorej sa podieľal šéfredaktor Ing. Roman Dvořák. Boli udeľované celkom štyri – prvá Zlatá medaila pre inovačný exponát, ktorý je výsledkom spolupráce firiem s tuzemskými výskumnými organizáciami, druhá bola určená pre energeticky efektívny inovačný exponát a tretia pre inovatívne komerčné produkty bez ďalšieho obmedzenia.


V poradí štvrtá Zlatá medaila naviazala na tradíciu, ktorú redakcia MM Průmyslové spektrum započala udeľovaním Ocenenia za celoživotný prínos rozvoja československého strojárstva a je charakterizovaná ako Zlatá medaila za celoživotnú tvorivú technickú prácu a dosiahnuté inovačné činy. Týmto počinom získava ocenenie vyššiu prestížnosť a vyznamenanej osobnosti sa tak dostáva väčšieho uznania a pocty.


Aj v tomto roku šéfredaktor a vydavateľ MM Publishing – Ing. Roman Dvořák, ktorý pripravuje nominácie osobností, spoločne s tu prítomnými odovzdal Zlatú medailu za celoživotnú tvorivú technickú prácu a dosiahnuté inovačné činy.


Komisia Zlatých medailí tento rok rozhodla: Zlatá medaila roku 2021 za celoživotnú tvorivú technickú prácu a dosiahnuté inovačné činy patrí pánovi Dr. h.c. mult. prof. PhDr. Ing. Štefanovi Kassayovi, DrSc.

Profesor Štefan Kassay patrí do siene slávy, aj keď vo svojom živote vždy pred slávou uprednostňoval obyčajnú dielňu a tvrdú prácu. Vyučil sa sústružníkom a vyštudoval strojárstvo na univerzite. Zvládol dizertáciu, habilitáciu, profesúru a inauguráciu. Celý život rozvíjal vedu a techniku – ako redaktor Československej televízie, ako profesor na univerzitách, ako autor významnej pentalógie Podnik a podnikanie a ako majiteľ a manažér jednej z najvýznamnejších potravinárskych firiem na Slovensku. Celý svoj život prepájal rôzne vedecké disciplíny – strojárstvo, počítačové systémy, kybernetiku, filozofiu, manažment a priemyselné inžinierstvo, integroval vedu a techniku ​​s praxou, prepájal učiteľov s mladými talentami.


Profesor Kassay je významný slovenský vedec, profesor, podnikateľ, manažér a inovátor. Je vzorom pre mnoho svojich pokračovateľov – nielen vo výsledkoch, ktoré dosiahol, ale aj v spôsobe, ako sa k nim dopracoval, a to nesmiernou kreativitou, empatiou, systémovým prístupom, tvrdou a poctivou prácou. Štefan Kassay je strojár a zručný technik, ale vo svojom srdci má predovšetkým človeka a službu ľudskosti.

Comentarios


bottom of page