top of page

Zasadnutie Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Trnava 27.5.2021. Správna rada Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením Štefana Schmidta, predsedu Správnej rady zasadala dnes v priestoroch univerzity. Rektor prof. PaedDr. René Bílik, CSc. v hodnotenom období profesionálne a vysoko kvalifikovane vykonával činnosti vyplývajúce z funkčného obdobia zaradenia rektora univerzity.

V súlade so zámerom podporoval činnosti na zvýšenie priestorových kapacít v záujme zabezpečenia ďalších priestorov pre vzdelávanie, ako aj vybudovanie univerzitnej auly. Investičný plán pre obdobie rokov 2019 – 2023 obsahuje viacero významných projektovo-investičných činností: Rekonštrukcia budovy Adalbertinum na Hollého ulici v Trnave, odstránenie havarijného stavu budovy Pedagogickej fakulty na Priemyselnej ulici v Trnave, výstavba kongresového centra Trnavskej univerzity v priestoroch budovy bývalého kina Sloboda na Rázusovej ulici v Trnave, príprava stavebných úprav pre umiestnenie simulačného centra pre praktickú výučbu študijného programu Ošetrovateľstvo.


V súvislosti s podanými projektami Európskych štrukturálnych a investičných fondov boli podporované interné činnosti:


– Inovácia obsahu vysokoškolského vzdelávania s prihliadnutím na najnovšie poznatky v oblasti výskumu základov európskej vzdelanosti a ich využitie v pedagogickom procese ako nástroj zvyšovania zamestnanosti v regiónoch,


BSE ako nástroj pre získanie spôsobilosti a postojov žiakov a učiteľov k technickému a prírodovednému vzdelávaniu s ohľadom na požiadavky trhu práce,


– Inovácia pedagogických praxí s cieľom skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov.


V oblasti vonkajších vzťahov v nadväznosti na stratégiu internacionalizácie, ktorá je dôležitým dokumentom z hľadiska získavania zahraničných partnerov a podpory mobilít študentov i vysokoškolských učiteľov. Dôležitá je podpora a oživenie existujúcich partnerských zmlúv v aktivitách a činnostiach zameraných na rozširovanie spolupráce so slovenskými a zahraničnými univerzitami.


V oblasti finančného riadenia boli prijaté rozhodnutia o procese konsolidácie finančných prostriedkov, najmä na úrovni rektorátu, univerzitných pracovísk a jednotlivých súčastí univerzity. Základným prostriedkom na konsolidáciu bola realizácia racionalizačných opatrení s dôrazom na efektívne využívanie vynakladaných finančných prostriedkov vo všetkých oblastiach správy univerzity a jej hospodárskeho chodu.

Profesor Štefan Kassay sa pri príležitosti zasadnutia Správnej rady Trnavskej univerzity pozhováral s rektorom René Bílikom.


Na záver podujatia profesor Štefan Kassay daroval všetkým zúčastneným publikácie Kocky sú hodené a aktuálnu publikáciu približujúcu aj postpandemickú situáciu – Bližšie k životu.Comments


bottom of page