top of page

Videorozhovor so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR - Ľudovítom Paulisom

Pezinok 10.11.2020. Je potešiteľné, že štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. súhlasil s účinkovaním v relácii Hosť Štefana Kassaya v nových podmienkach dištančnej diskusie, v pandemickom období. Je potrebné zvlášť oceniť, že aj pri nesmiernej záťaži a pri plnení podstatných riešení na úrovni Vlády SR bolo možné hovoriť celkom detailne o konkrétnych návrhoch, ktoré by prispeli k reforme školstva. V rámci zmien aj v spolupráci s praxou, inštitúciami a produkčnými podnikmi s jasnými cieľmi. Okrem profesora Štefana Kassaya, DrSc. sa videorozhovoru zúčastnil aj Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD. vrcholový odborník na problematiku komunikácie a jej efektov v rámci štúdia na univerzitách v zahraničí. Reláciu pripravovali Dušan Ščepka, Jaroslav Dulaj v spolupráci so sekretariátom Nadácie na podporu vedy a vzdelávania zastúpenou Ing. Eliškou Benešovou a so správcom komunikačných serverov, aplikácii a databáz I.D.C. Holding, a.s. Ing. Jurajom Niedlom.

V rámci rozhovoru bol ozrejmený návrh pracovného tímu na založenie akciovej spoločnosti, ktorá by riešila špecificky ponímané dištančné štúdium a jeho modifikácie vo vzdelávacom procese. Štátny tajomník MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. v mnohom prejavil pochopenie a vyjadril sa, že takto ponímané vedecko-výskumné a realizačné práce bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podporovať. Diskutujúci sa nevyhli ani otázke financovania projektu, ktorého nosné časti a experimenty už boli spracované a na ktorých je nevyhnutné kooperovať na širokej báze aj so zahraničím.


Štátny tajomník prisľúbil podporu v načrtnutých otázkach s vedomím, že ide o pokrokovú metódu pri zmenenej paradigme moderného vzdelávania v budúcom období predovšetkým v súvislosti s prejavmi Industry 4.0 a opozitom vyplývajúcim z neblahého pôsobenia koronavírusu Covid19.


S pocitmi príjemnej komunikácie s akcentom na diskutované otázky, ktoré je potrebné v oblasti vzdelávania riešiť sa aktéri diskusie v rámci relácie Hosť Štefana Kassaya dohodli na ďalšej spolupráci.


V krátkom čase bude odvysielaný rozhovor so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky MUDr. RNDr. Ľudovítom Paulisom, PhD. MPH. v relácii Hosť Štefana Kasssaya.

 

MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH.: Absolvoval v roku 2004 štúdium na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2006 aj štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde získal v roku 2007 aj titul PhD.  V roku 2010 obhájil titul RNDr. na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vzdelanie si doplnil aj v riadení verejného zdravotníctva (MPH). Pôsobil ako odborný pracovník SAV, projektový manažér na Lekárskej fakulte UK, post-doktorand v INSERM v Montpellier, EU-výskumník a neskôr hosťujúci vedec na Lekárskej univerzite Charité v Berlíne.


Po návrate do SR pôsobí na Lekárskej fakulte UK a SAV. Od jej založenia v roku 2017 vedie spoločnosť Alterras Therapeutics vyvíjajúcej liek, ktorý inovatívnym spôsobom moduluje systém renín-angiotenzín-aldosterón s cieľom liečby ochorení ako pľúcna hartériová hypertenzia alebo syndróm akútnej respiračnej tiesne dospelých (ARDS). Veľmi aktívne sa zapája do podpory vedy a výskumu. Je členom výkonného výboru Európskej rady pre kardiovaskulárny výskum. Publikoval 63 prác v karentovaných časopisoch s vyše 1200 SCI citáciami.


Ako jeden z najmladších vedcov získal prestížny grant Európskej komisie Marie Curie-IEF a viacero ocenení ako Cena ľudovej banky za vzdelanosť, Guothova cena SLS alebo čestné uznanie v rámci nominácie Vedec roka SR za mimoriadne vedecké výsledky, publikačnú činnosť, posilnenie zahraničnej spolupráce, rozvoj a zahraničnú reprezentáciu mladej slovenskej vedy. Je členom Tímu pre školstvo v strane SaS a jej expertom pre vedu a výskum. Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ho schválila vláda Slovenskej republiky 21. marca 2020.

Comments


bottom of page