top of page

Veda ako nástroj poznávania a rozhodovania

Pezinok 12.3.2021. Nástupom prelomových produkčných technológií rastie vedomie naliehavosti zmeny a predvídanie si vyžaduje systematickú prípravu na budúcnosť. Tá si vyžaduje systematické vzdelávanie. Učiť sa musia jednotlivci i podnik. Ide o učenie sa jednotlivcov zameranom hlavne na okruh problematiky, ktorá sa týka konkrétneho výkonu práce podľa určeného obsahu práce. Takéto úzke poňatie učenia by však bolo nedostačujúce, ak by človek nechápal, čo sa okolo neho a v jeho okolí, ale aj v širokom celospoločenskom prostredí odohráva. Ide teda o učenie cieľavedomé a systematické nadobúdanie i osvojovanie si určitých vedomostí, zručností, návykov či foriem správania sa. V súhrne vzdelávanie v podnikoch už nie je nie iba samostatnou činnosťou jednotlivcov, ale celý podnik sa považuje za systém, kde sa jednotlivci učia z činností, ktoré sa v podniku vykonávajú a kde podnik ako celok sa učí z aktívnej súčinnosti jednotlivcov.

Príklad moderného modulárneho podniku, ktorý už počas výstavby je pripravovaný na mieru podľa podnikateľského plánu. Modulárny systém využíva vedecké poznatky pre optimalizáciu interiérov a efektivitu napojenia nových priestorov v prípade potreby rozšírenia výroby. Všetky parametre sú v úzkom kontexte s ochranou prírody a aplikáciou obnoviteľných zdrojov energie.Rastú požiadavky na kvalitu vzdelávania


Integráciou vedy a praxe sa dosahuje efektívnejšie využívanie moderných produkčných technológií, zvyšuje produkcia a vyžaduje sa permanentné vzdelávanie. Neustále sa zvyšujú nároky na prácu s ľuďmi. Pritom aj keď sú ľudia adaptabilní a flexibilní, na zmeny vždy reagujú s obavami. Rastú požiadavky na kvalitu vzdelávania. Predovšetkým v riadiacich a projekčných úlohách, je dôležité intelektové osvojovanie si riešení problémov a úloh, čím sa rozvíjajú myšlienkové procesy a intelektové schopnosti (učenie sa riešeniu problému) a vo výkonných obslužných funkciách učenie sa senzomotorickým (percepčno-motorické). Tzn. manuálnym zručnostiam, návykom, pohybovým činnostiam. Pochopiteľne, nemožno sa zaobísť ani bez znalostí pojmov a logických operácií. Významnú rolu v podniku v procese učenia sa v súvislosti so zmenou hierarchickej (kontrolujúcej) riadiacej štruktúry podniku na pružný – učiaci sa podnik zohrávajú manažéri na každom stupni riadenia. Stávajú sa skôr učiteľmi a organizátormi, ich spôsob vplývania na ľudí smeruje od direktívneho k rozvojovému prístupu.

Interiér vysokoautomatizovaného produkčného podniku. Rozvrh modulárnej výroby je projektovaný prediktívnou neurónovou sieťou, ktorá optimalizuje výrobný proces online pre každý typ produktu.Podnik musí investovať do svojej budúcnosti


Veľké podniky sa obyčajne uspokojujú s rýchlym úspechom na trhu a potom v určitom časovom horizonte udržiavajú svoj pomalý rozvoj na trhu inkrementálnymi zmenami v prispôsobovaní sa trendom a imitovaniu nových postupov konkurencie. V podstate je to pre veľké podniky prirodzené. Rizikom sa stáva pohodlnosť v strategickom rozhodovaní podniku. Pokiaľ sa taký podnik dostáva pod tlak „vytvoriť novú budúcnosť“, nie je schopný obnoviť svoje pôvodné konkurenčné schopnosti. Minimálne prispôsobovanie sa zmenám často posúva riziká významného zaostávania za trendmi a stratami tak potrebného kontaktu s prostredím. Nevyhnutná potreba zmeny prichádza často neskoro. Tomuto riziku možno predísť proaktívnymi činnosťami a vytváraním potrieb na súčasných a nových trhoch.


Základnou premisou zvoleného prístupu je, že podnik musí investovať do svojej budúcnosti, do ľudí, systémov a procedúr, pokiaľ chce dosiahnuť dlhodobé finančné ciele. Je žiaduca zmena roly zamestnanca. Nápady, ako zlepšiť procesy a výkonnosť vzhľadom k zákazníkom, musia vo zvýšenej miere prichádzať od zamestnancov v prvej línii. Je potrebná dôkladná rekvalifikácia zamestnancov a mobilizácia ich potenciálu a tvorivých schopností pre dosiahnutie cieľa.


Comments


bottom of page