top of page

Veľká zlatá medaila profesora Štefana Kassaya pre globálneho profesora Milana Zeleného

Pezinok 26.7.2021. Globálny profesor Milan Zelený je česko-americký ekonóm, ktorý sa zaoberá systémami produktivity práce, teórie riadenia, podnikovej ekonomiky a teórie multikriteriálneho rozhodovania. Je autorom mnohých odborných publikácií a pôsobí na niekoľkých zahraničných vysokých školách. Začiatkom roku 2015 bol menovaný emeritným profesorom (Professor Emeritus of Management Systems) americkej Fordham University v New Yorku.

Narodil sa v roku 1942 v obci Klucké Chvalovice vo východných Čechách a vyrastal v českobratskej prostredí na dedine. Študoval na žižkovskom gymnáziu, v rokoch 1959-1964 na pražskej Vysokej škole ekonomickej. Následne vykonal v Prahe základnú vojenskú službu a krátko pôsobil v Ekonomickom ústave Československej akadémie vied.


V roku 1967 odišiel z Československa na študijný pobyt na americkú University of Rochester, odkiaľ sa už nevrátil. O rok neskôr bol vyzvaný k návratu do vlasti a vylúčený z akadémie vied, však výzvy neposlúchol. Na Rochesterskej univerzite získal titul Ph.D. v oblastiach operačného výskumu a podnikovej ekonomiky a prijal americké občianstvo. V roku 1970 získal titul M.Sc. v oblasti teórie riadenia. Študoval u amerického štatistika W. E. Deminga a u ekonóma Miltona Friedmana. Nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Friedrich August von Hayek prijal Zeleného autopoietickú teóriu ekonomiky ako živého organizmu.

Kvôli emigrácii boli publikácie profesora Zeleného vo vtedajšom Československu zakázané. Jeho americká profesúra na domovskej Fordham University, ktorá mu bola doživotne udelená, nie je v českom vzdelávacom systéme uznávaná. V pozícii profesora pôsobí na piatich zahraničných univerzitách, z toho na dvoch doživotne. Je akademickým prodekanom a profesorom na Xidian University v Xi'an. Zároveň učí v MBA programe na Peking University v Pekingu. Spolupracuje tiež s Čínskou akadémiou vied v oblastiach riadenia znalostí.


Je autorom viac ako šesťsto odborných publikácií, štúdií a monografií z rôznych oblastí ekonómie, manažmentu a kybernetiky. Zverejňuje tiež literárne eseje a politické recenzie. Do češtiny boli preložené napr. knihy Cesty k úspechu, Neučte sa z vlastných chýb, Hľadanie vlastnej cesty, Všetko bude inak alebo To vám bol divný svet.


Pôsobil ako hlavný editor časopisu Human Systems Management a v súčasnosti je jeho šéfredaktorom. Ďalej je členom redakčnej rady odborných ekonomických periodík.


V apríli 2015 založil Milan Zelený nadáciu ZET Foundation (registrovaný názov Nadácia ZET profesora Milana Zeleného) pre rozvoj národného a medzinárodného podnikania v transformujúcich ekonomikách. Účelom Nadácie je dosahovanie všeobecne prospešných cieľov v oblasti rozvoja relokalizovanej spoločnosti v zmysle národného, regionálneho, miestneho vlastníctva, autonómie a sebestačnosti s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť českých a slovenských podnikov (podnikateľských aktivít – projektov, činností a vedomostí), ktoré sa už teraz hlásia k myšlienke a spoluvytvárajú relokalizovanú spoločnosť. Nadácia pôsobí nielen v Českej republike, ale aj v USA, Číne, Brazílii, Indii, Japonsku a v Singapúre.

Prezident Nadácie profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udelil globálnemu profesorovi Milanovi Zelenému Veľkú zlatú medailu profesora Štefana Kassaya za celoživotnú vysokú autorskú aktivitu, za vynaložené úsilie o udržanie rovnováhy v zložitom podnikateľskom prostredí, za štyridsaťročné úspešné vedenie a rozvojové etapy hľadania stavu vyrovnanosti v spoločenských procesoch.

bottom of page