top of page

Umelá inteligencia v periskope riešení

Bratislava 5.2.2024. Súčasné obdobie sa javí ako obdobie prehodnocovania viacerých koncepcií. Zameriava sa na problematiku vedy, výskumu, vývoja a inovácií. Je zjavné, že sem patrí aj problematika širšieho pohľadu na informatizáciu a digitalizáciu podnikateľského prostredia a verejného života. Žiada sa bezpodmienečná väzba medzi rozvojom priemyslu, podnikateľského sektora a digitalizovaním spoločnosti ako celku. Je potrebné realizovať navrhnuté aktivity, ktoré odzneli pri stretnutí profesora Štefana Kassaya, DrSc. s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), MUDr. Richardom Rašim, PhD, MPH.Časť projektu spolupráce Intercedu, a.s. so zameraním na implementáciu umelej inteligencie v rámci požiadaviek do aplikačného prostredia, legislatívy a produkčných podnikov na Slovensku.V súčasnosti sa MIRRI sústreďuje návrhy týkajúce sa budúcich rokov s uvážením deklarovaných oblastí záujmu NTERCEDU, a.s. Patria sem také oblasti ako je veda, výskum, vývoj, inovácie, digitalizácia a informatizácia podnikateľského prostredia. Podstatou riešení je intenzifikácia digitalizácie a informatizácie spoločnosti a podnikateľského sektora.


Ministrovi Richardovi Rašimu profesor Štefan Kassay prezentoval dva návrhy spolupráce so širokospektrálnym dosahom na aplikované prostredie vedy, výskumu a vzdelávania. „Mojim cieľom je prispievať k medializácii a podpore vzniku konzorcií výskumných pracovísk podnikateľského sektora, akademického sektora a štátneho sektora.Minister MIRRI Richard  Raši a Štefan Kassay v diskusii o predložených návrhoch


Osobitné miesto patrí rozvoju umelej inteligencie. Predovšetkým ide o urýchlenie implementácie do aplikačného prostredia. V takomto ponímaní je zrejmá aj úloha medializácie a v jej rámci komunikácia medzi zainteresovanými subjektmi zapájajúcich sa do procesov spojených s tvorbou a uplatnením časovo vhodných aspektov umelej inteligencie.


Do uvedeného procesu nastupuje medializácia, ktorá v procesoch umelej inteligencie ponúka priamu distribučnú cestu do produkčných podnikov so selekciou informácií, ktoré sú v konkrétnych procesoch potrebné. Jedným zo základných pilierov informatizácie a medializácie ako produktov umelej inteligencie je vypracovanie východiskového slovníka umelej inteligencie obsahujúceho pojmy, štruktúru, použitie a hrozby spojené s používaním umelej inteligencie v dennej praxi.


INTERCEDU, a.s. v navrhovanom projekte pre MIRRI v spolupráci s Európskou akadémiou vied a umení v Salzburgu (EAVU), univerzitami Európskej únie sa zameriava na vypracovanie osvetového programu k aplikáciám umelej inteligencie.  V tom duchu, po preštudovaní pripravených materiálov zo strany INTERCEDU MIRRI sa v krátkom čase vyjadrí, v akej oblasti s konkrétnym tematickým okruhom by INTERCEDU spolupracovalo v medializácii k problematike vedy, výskumu, vývoja a inovácií, informatizácie a digitalizácie podnikateľského prostredia.

Comments


bottom of page