top of page

Udelenie veľkej zlatej medaily prof. Štefana Kassaya doc. Ing. Jozefovi Šimúthovi, DrSc.

Bratislava 27.10.2022. Nadácia profesora Štefana Kassaya na podporu vedy a vzdelávania udelila Veľkú zlatú medailu doc. Šimúthovi na stretnutí Alumni klubu bývalých členov Predsedníctiev SAV v máji 2022 v Kongresovom centre Smolenice. Pán docent Šimúth svoju účasť ospravedlnil kvôli náhlemu termínu operácie a medaila bola udelená in absentiam. Profesor Štefan Kassay požiadal profesora Štefana Lubyho, aby medailu menovanému príležitostne odovzdal. Došlo k tomu 27. 10. 2022 v kruhu rodiny jubilanta – za prítomnosti syna Jozefa, nevesty Adriany a vnučky Hanky. Profesor Luby mu zároveň odovzdal svoju novú knihu Naša národná akadémia, v ktorej je šesťkrát citovaný.

Udelenie medaily, zľava J. Šimúth, Hanka, Š. Luby

V ústredí Max-Planckovej spoločnosti v Mníchove. Pri buste Maxa Plancka zľava J. Šimúth, Š. Luby a prezident spoločnosti P. Gruss

V popredí J. Šimúth na stretnutí Alumni klubu Predsedníctiev SAV r. 2017

Jozef Šimúth sa narodil r. 1936 v Sebechleboch. Je slovenským vedcom a pedagógom, dlhoročným včelárom, bol vedúcim oddelenia molekulárnej apidológie Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Pracoval aj v Chemickom ústave SAV a na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. U nás i vo svete vysoko hodnotia jeho prínos k rozvoju molekulárnej biológie, génového inžinierstva, biotechnológie výživových bielkovín, molekulárnej apidológie so zameraním na funkčnú genomiku výživových a fyziologických bielkovín a antibiotických peptidov. Zároveň sa významne pričinil o formovanie dnešnej slovenskej molekulárno-biologickej generácie vedcov. Pôsobil ako člen Predsedníctva SAV i v rôznych medzinárodných vedeckých organizáciách. Bol zodpovedným riešiteľom projektu v 6. rámcovom programe EÚ. Absolvoval vedecké stáže na popredných vedeckých pracoviskách v Nemecku, Rusku, USA a na Taiwane. Významným výsledkom je účasť J. Šimútha a Kataríny Bílikovej zo Slovenska v tíme 228 svetových autorov, ktorí sekvenovali a v roku 2006 v časopise Nature uverejnili včelí genóm. Práca má zatiaľ podľa SCOPUS 1450 citácií. J. Šimúth bol zodpovedný aj za spoluprácu SAV s Max-Planckovou spoločnosťou, SRN, a riešil tu originálny projekt. J. Šimúth vyjadril za udelenie vyznamenania svoju úprimnú vďaku. S prof. Š. Kassayom mal publikovaný rozhovor a napísal príspevok do časopisu Časopriestor // Spacetime.

Comments


bottom of page