top of page

Trendy vo vzdelávacích procesoch podľa Miloša Koterca

Pezinok 22.10.2021. Slovenský diplomat Miloš Koterec navštívil profesora Štefana Kassaya za účelom diskusie o trendoch vo vzdelávacích procesoch. Spolupráca oboch diskutujúcich začala v roku 2018, kedy profesor Kassay v rámci dvadsaťšesť dňovej študijnej misie vo Fínsku navštívil zastupiteľský úrad v Helsinkách, kde pán Koterec pôsobí ako ekonomický a inovačný diplomat. Hlavnou témou stretnutia boli otázky zaoberajúce sa úrovňou vzdelávacích systémov v rozličných krajinách, ich komparácie a možností ako prispieť k zlepšeniu aktuálnej situácie na Slovensku.

Počas diskusie pán Koterec uviedol niekoľko príkladov zo severnej Európy, kde vznikajú rozsiahle projekty vo forme kampusov združujúcich stredné a vysoké školy v blízkosti významných priemyselných centier. Mnohé krajiny v súčasnosti chápu potreby celoživotného, kontinuálneho vzdelávania ako kľúčový faktor pre neustále napredovanie a modelovanie výučbových procesov podľa aktuálnych potrieb. Trh práce čoraz viac ovplyvňuje automatizácia výrobných procesov a pracovníci z nižších pozícií sú motivovaní k postupnému vzdelávaniu a zvyšovaniu si kvalifikácie v príslušnom odbore. V praxi sa uplatňuje proces, kedy zanikajú súčasné pracovné pozície a transformujú sa do predmetu činnosti vo vyšších, kontrolných a riadiacich pozíciách. Tento fakt si vyžaduje flexibilné nastavenie vstupov, spracovanie a výstupov vo vzdelávacom procese na vyššej úrovni a s pridanou hodnotou pre študujúcich.


V rámci Slovenska priblížil pán Koterec jeden dnes už historicky zásadný inovačný projekt doby – vznik mesta Partizánske na zelenej lúke v symbióze s vyspelým priemyslom. Išlo o neprehliadnuteľný a výnimočný míľnik. Už Baťa vyzdvihoval potreby kontinuálneho vzdelávania, potenciál jedincov, umožňoval priestor pre sebarealizáciu pre pracovníkov s prirodzeným šírením progresívnych myšlienok v pracovnom kolektíve s kladnými výsledkami v praxi. Dnes nám podobné projekty absentujú, čo sa prejavuje v stagnácií nielen v školstve, ale vo vzdelávacom systéme všeobecne. Existuje iba zopár projektov, ktoré svojim obsahom, zápalom jednotlivcov a vytrvalosťou odolávať prekážkam dokážu šíriť myšlienky a znalosti nastupujúcim generáciám. Ukazuje sa, že aj dnes je nevyhnutným predpokladom pre budovanie funkčného vzdelávacieho systému výučba s prepojením na praktické požiadavky trhu.


Počas dvojhodinovej diskusie vyzdvihol pán Koterec aktuálny vzdelávací systém vo Fínsku, ako vôbec jeden z najlepších na svete pod ochranou štátu, kde je štedro financovaný a značne inštitucionalizovaný s viditeľnými výsledkami v praxi.


Miloš Koterec pozitívne zhodnotil stratégiu projektu Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU, najmä snahu šíriť vedomosti v rovine efektívneho online vzdelávanie prístupného pre všetkých študujúcich. Obaja diskutéri analyzovali súčasný stav vzdelávania vo viacerých krajinách a dospeli k záveru, že je potrebné aplikovať nový prístup vo vzdelávacích procesoch. Diskusia priniesla rad podnetov, ktoré je možné využiť v pripravovanej spolupráci na modeloch INTERCEDU a ich aplikácii v individuálnom, ale aj skupinovom výučbovom procese.

Comentarios


bottom of page