top of page

Sympózium katedier Medzinárodného centra vzdelávania INTERCEDU

Pezinok 28.9.2021. Medzinárodné centrum vzdelávania – INTERCEDU usporiadalo v poradí druhé Sympózium katedier s medzinárodnou účasťou. Cieľom Sympózia katedier je prezentácia aplikácii moderného systému výučby online formou pre univerzitné prostredie a špecializované katedry. Prezentuje spojenie vedy a praxe na báze dlhoročných skúseností overených v praxi. Aktuálne témy z oblasti technológií, ekonomiky, dištančnej výučby a nové trendy virtuálnych katedier boli prezentované registrovaným poslucháčom prostredníctvom aplikácie ZOOM. Po prvýkrát sa do Sympózia mohla zapojiť aj široká verejnosť po registrácii na mailovej adrese info@intercedu.com .

Príhovor prezidenta International Center of Education, profesora Štefana Kassaya


Prezident International Center of Education, profesor Štefan Kassay sa prítomným prihovoril na úvod Sympózia. „Mnohé je obrátené naruby, o to viac sú dôležité krízových situáciách znalosti, potreba byť „vyzbrojenými znalosťami, vedieť, „ako na to,“ ako riešiť nečakané problémy, ako formovať vlastnú budúcnosť. Mám tým na mysli aj praktikum života, aj „životy“ podnikov. Je nevyhnutné upriamiť sa nielen na „prežitie, ale i následný rozvoj produkčných podnikov, ktoré komerčnou aktivitou sprístupňujú ľuďom, zákazníkom potraviny a iné náležitosti k životu nevyhnutne potrebné. Dosahovanie excelentnosti produkčných systémov a procesov vo vzťahu k požiadavkám zákazníkov, k tvorbe zisku a jeho prerozdeľovania. Týka sa to každého, kto je odborník a jeho znalosti a zručnosti môžu byť užitočné. Po rekognoskácii najdôležitejších požiadaviek v krízovom období sa celkom zreteľne formujú požiadavky na získavanie znalostí nadobudnutých štúdiom a praktickou verifikáciou. Mám jednoznačný názor na to, že pre efektívne napredovanie spoločnosti musí byť previazanosť vzdelávania a uplatnenia vedomostí v podobe realizačných rozhodnutí, ktoré znamenajú bezprostrednú znalosť v akútnych situáciách a často znamenajú aj záchranu životov.“


Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, fyzika tuhých látok, nanotechnológ účastníkom Sympózia priblížil tému o graféne ako nanotechnologickom a mediálnom fenoméne súčasnosti.

RNDr. Jozef Stašák, PhD. špecialista na informačné technológie, aplikácie a metódy na zber, normalizáciu, analýzu, prezentáciu a interpretáciu obchodných dát sa venoval aktuálnej téme – systémom automatizovaného projektovania a vývoju databáz.

Dr. Ing. Jaroslav Kultan, PhD.,et PhD., Prof.h.c., riaditeľ International Center of Education pre vzdelávanie vysvetlil súčasné trendy a spoluprácu formou dištančného vzdelávania v medzinárodnom priestore s možnosťou rozšírenia spolupráce prostredníctvom virtuálnej katedry.

V diskusii odzneli podnetné návrhy k efektívnejšej adresnosti výučbových tém a obsahov šiestich sekcií, ktoré INTERCEDU v rámci doplnkového vzdelávania pokrýva. Diskutujúci sa zaujímali o obsah a formu kurzov určených pre široké spektrum študujúcich.


Záverom sa účastníci Sympózia zhodli, že je potrebné intenzívne pokračovať na tvorbe výučbových programov „podkutých praxou“ z prostredia súčasných ekonomických, celospoločenských i individuálnych potrieb spoločnosti.

Comentarios


bottom of page