top of page

Symbióza ekonomickej diplomacie a podnikateľskej praxe - vybrané kapitoly z Trilógie

Pezinok 6.11.2023. Publikácia SYMBIÓZA EKONOMICKEJ DIPLOMACIE A PODNIKATEĽSKEJ PRAXE vychádza ako substrát pripravovaného diela s názvom TRILÓGIA. Zmyslom tzv. „zdvojeného vydania“ je včas priblížiť potenciálnemu vnímateľovi problematiku, ktorá je v súčasnosti z teoretického pohľadu takmer na okraji záujmu. Hlavným cieľom v tomto zostručnenom knižnom vydaní je upozorniť v príhodnom čase na výzvy a nedostatky, ktoré majú hlboký dosah na úroveň riadenia veľkých spoločností až po úroveň štátnych systémov. Pochopiteľne, nutnosťou je o riešeniach upovedomiť nielen predstaviteľov štátu, ale aj spoločnosť. Osobitosťou je skutočnosť, že práve tesne po voľbách (30.9.2023) sa dostávajú na pracovné stoly návrhy odborníkov z rôznych vedných disciplín, nielen na základe názorového vnímania verejnosti, s eminentným záujmom zmeniť zaužívané praktiky v posledných desaťročiach a zaviesť potrebné opatrenia, ktoré posilnia jednotlivé organizačné zoskupenia štátu a podnikové zložky. Na okraj musím poznamenať, že odznelo obrovské množstvo názorov. Vyslovený názor ešte neznamená jeho širokú platnosť a reálnu použiteľnosť vo formovaní budúcich štátno-právnych a medzinárodných inštitúcií. Podstatná je však nadobudnutá skúsenosť v konkrétnych oblastiach a aplikácia verifikovaných výsledkov do praxe. Zásadným dôvodom pre toto vydanie je práve načrtnutie myšlienkových prúdov do jedného súvžťažného celku. Keď sa zamýšľame už aj v úvodnom slove nad tým, čo vlastne môžeme očakávať od náhody a čo od usporiadania myšlienkových štruktúr zameraných na budúce vplyvy s dopadom na efektivitu širokého Napriek rôznorodosti a zložitosti okruhu nastolených otázok, zároveň podprahovo vnímame výnimočnosť udalostí odohrávajúcich sa štruktúr zameraných na budúce vplyvy s dopadom na efektivitu širokého diapazónu konania ľudstva. Napriek rôznorodosti pohľadu na tento zložitý okruh otázok, smerujeme k pochopeniu smerujeme k pochopeniu toho, čo sa odohráva za našej existencie v medzinárodnom prostredí, ktoré je z veľkej časti náhodné, prekvapivé a neprognózované s dostatočnou výpovednou hodnotou. Jednoduchou prípustnosťou rôznorodých názorov bez jednotného stupňa kvalifikačnej úrovne diskutujúcich, môžeme vniesť do záverov a odporúčaní bez verifikovaných výsledkov iba chaos a nepriateľské protirečenie. Stojíme teda pred novou érou, ktorá v našom štátnom usporiadaní na SLOVENSKU vstupuje na medzinárodnú scénu s novým elánom, s novými ambíciami a novou programovou náplňou.

Predpokladám, že náš vnímateľ/ čitateľ je oboznámený s číselne nevyjadriteľným počtom názorov a konštatovaní, ktoré dnes majú už aj revolučný nádych. V tom zmysle sa podujímam vstúpiť na diskusné pole. Ako autor predkladám riešenia a pohľad na túto zložitú problematiku, ktorý je prakticky iba pravdepodobný náčrt a by mohol poslúžiť a byť akceptovaný v zmysle záujmov SLOVENSKA, vychádzajúce z vlastnej autorskej tvorby odrážajúce skúsenosti v oblasti riadenia prinajmenšom v posledných 30 rokoch. Zásadný problém v našich podmienkach pozostáva s nedostačujúco využívaných zdrojov poznania, predovšetkým v jednotlivých odvetviach priemyslu, a to najmä z hľadiska ekonomickej výkonnosti a koncentrácie budovania takých systémov, ktoré v sebe integrujú vedu a prax. V tom duchu treba klásť dôraz na systémy akými sú napríklad medializácia, informatizácia, digitalizácia, automatizácia, robotizácia a súčasne komparovať náš domáci vývoj vyššie uvedených systémov v porovnaní so svetovou úrovňou.

Obsah publikácie SYMBIÓZA EKONOMICKEJ DIPLOMACIE A PODNIKATEĽSKEJ PRAXE vychádza z vedecko-výskumnej práce autora už pred desaťročím, čo dokumentujú autorove aktivity vrátane nedávneho podpisu Memoranda o spolupráci medzi MEDZINÁRODNÝM CENTROM VZDELÁVANIA, A.S. (INTERCEDU) a EURÓPSKOU AKADÉMIOU VIED A UMENÍ (EASA) v SALZBURGU s jasným programom svojho zmyslu a zapojenia sa do medzinárodných štruktúr v šírení poznatkov v oblasti vedy a vzdelávania. Ako už v úvode príhovoru bolo načrtnuté, práve rozsiahla práca s názvom TRILÓGIA sa hlbšie zaoberá s celým radom ďalších súvislostí. V skutočnosti je jej obsah založený na troch entitách významovo usporiadaných: 1. PROSTREDIE (existenčné) 2. PROCESY (prebiehajúce v existenčnom prostredí) a 3. REALIZÁCIA (prípadová štúdia dokumentujúca zmysel reálneho konania s väzbou medzi prostredím, procesom a konečnou realizáciou). Čo doteraz nebolo spomenuté, významnou spoločenskou aktivitou sa stala ekonomická diplomacia. V tomto úsilí sa etablovala akciová spoločnosť INTERCEDU. Jej hlavný zmysel spočíva v šírení znalostí aj na medzinárodných poliach, ktoré vychádzajú z najnovších vedeckých výskumov a jej uplatnenia v praxi, ale zároveň nachádzania progresívnych systémov vzdelávania.

Takisto predpokladám, že moja autorská aktivita a vynaložené úsilie sa premení nielen v dôležitý, ale aj myšlienkovo-interesantný produkt, z ktorého možno vychádzať na rôznych úrovniach riadenia. Možno si ako autor trúfam priveľa, ale moja vyše 30 ročná prax riadenia veľkého podniku s progresívnym výbojom je dostačujúcim dôkazom na to, že moje ambície sú v spolu súčinnosti pracovného kolektívu, ktorého viacerí sú špecialistami na medzinárodné vzťahy a diplomaciu pôsobiaci v ďalekom zahraničí, ale aj osobnosti riadiace konkrétne podniky na SLOVENSKU a v ČESKEJ REPUBLIKE.

Comments


bottom of page