top of page

Stretnutie Alumni klubu bývalých členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v MKC v Bratislave

Bratislava 23.5.2024. Tradičné stretnutie Alumni klubu Predsedníctva Slovenskej akadémie vied (P-SAV) sa aj tento rok konalo v Malej kongresovej sále SAV v Bratislave. Prítomných privítali organizátori stretnutia doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. a Dr.h.c. mult. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

Profesor Luby vyzdvihol najvýznamnejšie aktivity za uplynulý rok spojené s EAVU, ako aj trojdňovú návštevu prezidenta Klausa Mainzera v Medzinárodnom centre vzdelávania – INTERCEDU. Profesor Mainzer v centrále INTERCEDU poskytol dva rozhovory do nového programového typu TALK Studio prístupné prostredníctvom multimediálneho portálu, pre členov P-SAV zrealizoval prednášku na tému Budúcnosť prostredníctvom trvalo udržateľných inovácií – nová renesancia pre Európu. Dôležitým krokom k ďalšej spolupráci medzi EAVU a INTERCEDU bolo podpísanie Memoranda o spolupráci. Konkrétna spolupráca medzi EAVU a INTERCEDU bude realizovaná napríklad v propagácii významných diel autorov a členov Akadémie, nositeľov Nobelovej ceny a európskych vedcov v globálnom priestore cez multimediálne vedecko-popularizačné médium. Vzhľadom k vysokej erudovanosti členov Akadémie je predpoklad k naplneniu požiadaviek pre karentované médium EAVU pomocou Medzinárodného centra vzdelávania – INTERCEDU, a.s. a to v skrátenom procese. Z hľadiska udržania kvalitatívnych parametrov obsahu sekcií EAVU a jej prezentovaní v globálnom multimediálnom rozmere je potrebné prezentovať EAVU ako zdroj vedomostí v európskom priestore aj napríklad interaktívnym vedecko-popularizačným médiom významných autorov a vedeckých pracovníkov Spacetime.

Profesor Štefan Kassay, prezident INTERCEDU, a.s. pripravil prítomným informačnú brožúrku s názvom: „Spolupráca INTERCEDU, a.s. so Slovenskou akadémiou vied a Európskou akadémiou vied a umení v roku 2023“, ktorá členom P-SAV priblížila významné počiny realizované za uplynulý rok.

Profesor Luby ďalej priblížil aktivity PhDr. Ľuboslava Mozu zo spoločnosti Artem, ktorá organizuje ocenenia významných osobností pod názvom Identifikačný kód Slovenska. Laureátom za rok 2023 je aj profesor Štefan Kassay.

Odzneli aktuálne informácie o členoch Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu (EAVU), ktorých je k dnešnému dňu 44. Noví nominovaní členovia sú Ing. Viliam Novák, DrSc., prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. Dvaja členovia, ktorí boli navrhnutí sa bohužiaľ nedočkali promócie Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. a Ing. Mária Omastová, DrSc.

Prítomných zaujala prednáška profesora Štefana Lubyho s názvom „Nobelove ceny za náhodné objavy“. Po prednáške sa prihlásil o slovo Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH, MHA. a doplnil informáciu o náhodnom objave z oblasti urológie – ženskej prostate a ženskej ejakulácii. 

Do diskusie o náhodných objavoch sa ďalej zapojili doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. a prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc., ktorí potvrdili, že „náhoda praje pripraveným“.

Docent Peťko tradične predstavil jubilantov medzi členmi P-SAV a informoval o oceneniach, ktoré sú pre nich pripravené. Nastala slávnostná chvíľa, kedy si jubilanti osobne prevzali symbolické ocenenia.

Záver stretnutia Alumni klubu bývalých členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v MKC v Bratislave pokračovalo rautom a diskusiou na aktuálne témy, ktoré sú pertraktované v spoločnosti a majú vplyv na aktuálne problémy vedy, výskumu a v neposlednom rade aj školstva. 

Comments


bottom of page