top of page

Stanoviská reprezentantov zainteresovaných vydavateľstiev k pentalógie Podnik a podnikanie

Pezinok 18.12.2020. O symbióze vedy a praxe sa hovorí veľmi často a to aj na najvyšších úrovniach decíznej sféry. Avšak plynutie času neraz akoby nepôsobilo na človeka, ktorého úlohou je realizovať zverené úlohy. Táto inercia sa dá ľahko vysvetliť myšlienkovým dištancovaním sa tých, čo úlohy zadávajú od tých, ktorí ich majú realizovať. A to všetko v nerovnakom čase a nerovnakých podmienkach. Skutočná symbióza vedy a praxe nastane až v situácii, keď sa dodrží zásada vykonávať rozhodnutia na mieste očakávaní alebo pripravovanej udalosti. Vzhľadom na nepredstaviteľné množstvo svetovej literatúry, ktorá sa touto problematikou zaoberá, sa rozhodujúcim kritériom stalo stanovenie štruktúry a tým aj rozsahu a spôsobu písania knihy, ktoré by malo byť čo najjednoduchšie.

Takéto konštatovanie však v sebe ukrýva aj rad pochybností o racionalite tvorivého procesu. Práve v začiatkoch písania tejto knihy som napriek „systémovému prístupu“ zažíval rôzne komplikácie a nevyhnutne som sa musel vyrovnať s množstvom duplicít a presahov do iných, navonok odlišných obsahov, iba pomaly sa formujúcich do kompaktnejších obsahových celkov pri zostavovaní konečnej podoby textu. Definoval som hlavné oblasti riadenia podniku a zároveň neustále opakovanie sa a rozvoj definovaných oblasti v časopriestore. Z metodického hľadiska vychádzam z vlastníckych vzťahov, na ktoré nadväzujú stratégie, štruktúry a ďalšie oblasti riadenia. V skutočnosti však rozvoj prebieha kontinuálne, v hociktorej z daných oblastí, jedna oblasť sa prelína s druhou. Treba si však uvedomiť, že podnik je živý organizmus, ktorý sa neustále vyvíja, mení. Preto aj keď opisu jednotlivých častí podnikového systému venujem veľkú pozornosť, je to iba statický pohľad, bez možnosti zachytiť všetky aspekty rozvoja.

Zmyslom zvoleného prístupu je hľadanie rozvojových možností pre celý podnik, ale aj pre jeho jednotlivé zložky, či už v podobe samostatných dcérskych podnikov, divízii, výrobných závodov a podobne. Vždy mám na mysli celý podnik, to znamená aj rozvoj tých zložiek, ktoré prinášajú prospech podniku ako celku. V rámci rozhodovania vydavateľstva, jednotliví účastníci toto všetko brali do úvahy a každý z kompetentných riaditeľov zahraničných vydavateľstiev povedal svoje stanovisko. Hlavný aktér myšlienky vydať knihu slovenského autora v piatich jazykoch sa podujal na osobné rokovania s vydavateľstvami krajín, v jazyku ktorých sa plánovalo pentalógiu publikovať. Počas zvažovania týkajúceho sa pentalógie odznelo množstvo argumentov, zväčša posilňujúcich presvedčení, že je potrebné skvelý nápad autora realizovať.

JUDr. Milan Brňák, riaditeľ vydavateľstva SAV VEDA pripomenul, že pred rokmi, keď profesor Kassay prišiel do redakcie s premysleným projektom, na ktorom ako autor pracoval mnoho rokov, som bol nielen prekvapený, ale vzhľadom na rozsah a viacjazyčnosť, zamýšľanej pentalógie ktorú presadzoval od prvého okamihu, som reálnosti predloženého projektu nemohol uveriť. Nebola to nedôvera k autorovi, ten už vtedy mal zvučné meno ako vedec, autor kníh a významný podnikateľ. On však na neprijal žiadny návrh, ktorý zreálňoval jeho zámer. Jeho presvedčenie o zvládnuteľnosti projektu bolo neotrasné, až napokon som si ako vydavateľ povedal: „Projekt je atraktívny, takýto druh odbornej literatúry na trhu jednoducho chýba.“ Bol to náš najväčší projekt, ktorý sme realizovali súbežne vo viacerých jazykových mutáciách. Okrem slovenčiny v angličtine, ruštine, maďarčine, poľštine a maďarčine. V každej z týchto krajín sme zaznamenávali veľký úspech. Napríklad v Maďarsku, kde majú skutočne ekonomickej literatúry dostatok z celého sveta. Môžem povedať, že na maďarské pomery je to dosť veľký úspech. Podobne je to aj v iných krajinách, s vydavateľstvami ktorých kooperujeme. Rozhodne ide o autorský a vydavateľský počin prinajmenšom v európskej dimenzii.

Profesor Štefan Kassay, Vladimír Vasiliev, Alexander Mozdakov a Tatiana Filipová


Rokovanie s vydavateľstvom Nauka v Moskve sa dialo bez mojej prítomnosti, preto môžem iba interpretovať stanovisko zodpovedných reprezentantov tohto pravdepodobne najväčšieho a najznámejšieho vydavateľstva v Rusku. Je preto zaujímavé pripomenúť slová generálneho riaditeľa Vladimíra Vasilieva hoci aj s odstupom času, tzn. až po vydaní prvého zväzku pentalógie. Vladimír Vasiliev svoj názor povedal verejne, na tlačovej konferencii, kde som už bol prítomný a odpovedal som na otázky, ktoré účastníci moskovskej tlačovej besedy v priestoroch moskovskej medzinárodnej knižnej výstavy opytovali. Prítomní boli novinári z prestížnych ruských médií. Vladimír Vasiliev, DrSc., člen korešpondent ruskej akadémie vied a generálny riaditeľ Vydavateľstva Nauka v Moskve sa vyjadril zásadným spôsobom. Vysvetlil, že ruská jazyková mutácia publikácie Podnik a podnikanie, vznikla v rámci dohody o spolupráci medzi slovenskou a ruskou akadémiou vied. Ide o spoločne vydanú pentalógiu vydavateľstva VEDA SAV a vydavateľstva Ruskej akadémie vied, Nauka. Vasiliev vysoko vyzdvihol skutočnosť, že kniha tak významného autora ako je Štefan Kassay, mohla vyjsť v ruskom vydavateľstve. Podľa jeho názoru že kniha doplňuje odborné publikácie, ktoré sú na ruskom knižnom trhu o významné aspekty tykajúce sa riadiacej praxe a aplikácií najnovších vedeckých teórii v oblasti riadenia podniku. Alexander Mozdakov, zástupca generálneho riaditeľa ruskej akadémie vied pre medzinárodné vzťahy povedal: „Strategickým zámerom vydavateľa je dosiahnuteľnosť tejto pentalógie v knižniciach ruskej federácie.“ Tatiana Filipová, šéfredaktorka doplnila: „Vzhľadom na kvalitu diela publikácia je zaradená do knižničného fondu kremeľskej knižnice. A tomu sa veľmi všetci tešíme.“ Uvedené konštatovania a celková atmosféra aj keď ex post až po vydaní prvého zväzku prezrádzajú, ako asi vyzerala diskusia pri rozhodovaní, či knihy Štefana Kassaya vydať alebo nevydať. Aj z otázok, ktoré novinári predložili autorovi počas samotnej, takmer hodinovej diskusie vyplynulo, že ruskí novinári považujú publikáciu za zaujímavú a budú o nej informovať širokú verejnosť. Zaradením publikácie do vydavateľského programu najväčšieho vydavateľstva odbornej literatúry v Rusku jednoznačne potvrdilo potrebu takejto publikácie.

István Bacskai, riaditeľ vydavateľstva Gondolat v Budapešti


Ukázalo sa tiež, že slovenskí podnikatelia majú totožné problémy ako ruskí. Keďže pentalógia vychádza z celosvetových skúsenosti a je špecifikovaná na riešenie problémov v postsocialistických krajinách, čitateľ nachádza odpovede, ktoré doteraz na odborných prácach absentovali. István Bacskai, riaditeľ vydavateľstva Gondolat v Budapešti vo svojej reči zašiel až do obdobia politických zmien. Zmena režimu nemohla nebyť natrvalo ovplyvnená starými štruktúrami, ktoré sa zapojili do privatizácie. Samotná transformácia sa prejavila až šokujúcimi dôsledkami. Stali sme sa nielen očitými svedkami ale i mnohé sme pochopili aj v našej vydavateľskej činnosti. Vieme, ako môže pracovať kapitál pretože sme boli už dávno vedúcimi podnikov a žiadne zásadné poznatky sme nemali, preto a ani nemohlo uvažovať o stratégii a technikách jej realizácie v zmysle správneho kapitalistického podnikania. Počiatočné znalosti spočívali nehospodárnej marxistickej politike viažucej sa na spoločenské vlastníctvo, ktorého praktický úžitok je jednoducho nemerateľný. V tejto situácii vydavateľstvá v Maďarsku veľmi rýchlo prebrali najmódnejšie západné učebnice a vydali veľký počet publikácií, ktoré mali pomôcť pri nadobúdaní vyššieho ekonomického vzdelania. Avšak vlastnosti nášho regiónu nie sú totožné s tými, zo západného sveta. Preto aj ich učebnice, obchodné publikácie aj keď môžu mať akokoľvek vysokú úroveň, nereflektujú tunajšie osobitosti a návyky. V nich obsiahnuté teórie nemožno považovať za vyhovujúce pre ekonomicky ponímané podnikanie, pre potreby jeho optimálneho fungovania. Naše vydavateľstvo doslova fascinovala ponuka slovenského vydavateľa na vydanie knihy. Už samotný jej dizajn pôsobí oslňujúco a predstava, že pentalógia je vydávaná súčasne v niekoľkých krajinách, je nevídaná. Takýto vydavateľský čin môže prispieť k zjednoteniu úsilia vyvarovaním sa chybám a scestnému konaniu. Ide o to, aby sme sa z postsocializmu nedostali k divokému kapitalizmu, ale aby sme vybudovali rozvinutý, na našu mieru uspôsobovaný, nie čisto zvonku skonštruovaný moderný, organizovaný systém v rámci nášho regiónu a nám vyhovujúci.

Adam Lejczak riaditeľ vydavateľstva Księgarnia akademicka v Krakove


Vydavateľstvo Księgarnia Akademicka sa špecializuje na vydávanie vedeckej literatúry s historickou, filozofickou, filologickou, literárnovednou, právnickou a ekonomickou tématikou. Preto sme s veľkým záujmom prijali ponuku publikovať v poľskej jazykovej verzii knihy známeho slovenského vedca, profesora Štefana Kassaya. Autor v prvom rade spája teóriu s praxou, čo nie je také časté a po druhé, rozhodol sa svoje poznatky a obrovské skúsenosti zhrnúť do piatich zväzkov, vďaka čomu vznikne unikátne komplexné dielo. Toto nenahraditeľné kompendium ekonomických poznatkov by malo byť súčasťou príručnej knižnice každého manažéra.

Comments


bottom of page